• 17.jpg
 • 7.jpg
 • bud_ol_05.jpg
 • 15.jpg
 • 14.jpg
 • 19.jpg
 • 11.jpg
 • 1.jpg
 • 12.jpg
 • 2.jpg
 • 2a.jpg
 • 6.jpg
 • 5.jpg
 • 4.jpg
 • 20.jpg
 • 16.jpg
 • 21.jpg
 • 3.jpg
 • bud_ol_06.jpg
 • ol_09_2018_18.jpg
 • 10.jpg
 • 9.jpg
 • 4a.jpg

 

Projekt „DA膯 SZANS臉 . Ekonomia spo艂eczna jako forma inkluzji spo艂ecznej kobiet osadzonych odbywaj膮cych kar臋 pozbawienia wolno艣ci” b臋dzie realizowany w ramach priorytetu 4 Programu Operacyjnego FIO 2012 „Rozwój ekonomii spo艂ecznej”.

Projekt jest adresowany do kobiet odbywaj膮cych kar臋 pozbawienia wolno艣ci oraz instytucji sektora publicznego zaanga偶owanych w proces inkluzji spo艂ecznej osób opuszczaj膮cych  zak艂ad penitencjarny po odbyciu kary (MOPS, Urz膮d Dzielnicy, Areszt 艢ledczy Warszawa Grochów, Okr臋gowy Inspektorat S艂u偶by Wi臋ziennej Warszawa, Jednostka Pomocnicza IGB Mazovia).  Projektem zostanie obj臋tych 30 kobiet osadzonych (w 2 edycjach po 15 osób) oraz 5 instytucji, które lokalnie zostan膮 zaanga偶owane w tworzenia partnerstwa i budowania podstaw pod wspólne dzia艂ania umo偶liwiaj膮ce rozwój ekonomii spo艂ecznej w regionie. Beneficjentki b臋d膮 mia艂y mo偶liwo艣ci nabycia nowych kwalifikacji zawodowych albo ich zmodyfikowania na potrzeby ewaluuj膮cego rynku pracy oraz sprofilowania umiej臋tno艣ci zawodowych do potrzeb przysz艂ego podmiotu ekonomii spo艂ecznej (us艂ugi opieku艅cze na rzecz osób niesamodzielnych). Ich obecne kwalifikacje s膮 zdezaktualizowane, a sytuacja spo艂eczna praktycznie pozbawia ich szans na aktywne poszukiwanie i zdobycie pracy, tym samym skazuje na spo艂eczn膮 marginalizacj臋. Jednocze艣nie rynek pracy nie ma ofert dostosowanych do ich predyspozycji. Celem g艂ównym projektu jest zwi臋kszenie szans na uzyskanie zatrudnienia i inkluzji spo艂ecznej przez osoby osadzone odbywaj膮ce kar臋 pozbawianie wolno艣ci oraz edukacja i upowszechnianie idei ekonomii spo艂ecznej jako narz臋dzia outplacementu osób opuszczaj膮cych zak艂ad karny.

Projekt w celach szczegó艂owych ma wzmocni膰 zawodowy i osobisty potencja艂 beneficjentek poprzez wzrost ich kompetencji i samooceny oraz zbudowa膰 poczucie jedno艣ci w celu podj臋cia pracy zespo艂owej. Projekt umo偶liwi zdobycie poszukiwanego zawodu opiekuna ludzi starszych oraz poka偶e mo偶liwo艣ci budowania wspólnego przedsi臋wzi臋cia biznesowego (ekonomia spo艂eczna). Tym samym uzyskanie niezb臋dnego minimum jako bazy spo艂ecznejmaterialnej do dalszego 偶ycia „zgodnie z prawem” bez powrotu na drog臋 przest臋pcz膮. Podj臋te przez Fundacj臋 dzia艂ania i przyj臋ta metodyka szkole艅 (m.in. wsparcie psychologa i pracownika socjalnego) b臋d膮 kszta艂towa艂y w艂a艣ciwe postawy wobec ludzi starszych, wp艂ywaj膮c na zmian臋 sposobu postrzegania i roli seniorów i osób chorych w naszym spo艂ecze艅stwie - zarówno w skali rodziny beneficjentek jak i ich otoczenia. Wy艂onienie liderek zespo艂u (w ka偶dej edycji) pozwoli w przysz艂o艣ci, w oparciu o zbudowane partnerstwo, stworzy膰 zarówno podmiot ekonomii spo艂ecznej jak i rynek dla oferowanych przez ten podmiot us艂ug (opieka nad osobami niesamodzielnymi), wsparty dzia艂aniem instytucjonalnym.

Warto艣ci膮 dodan膮 projektu b臋dzie podniesie poziom us艂ug opieku艅czych na rynku lokalnym (Targówekszczególnie nara偶ony procesem starzenia si臋 spo艂ecze艅stwa), zapewniaj膮c fachow膮 i komplementarn膮 opiek臋 osobom starszym zarówno przebywaj膮cym w o艣rodkach stacjonarnych jak i w domu.

 

Program rozpocznie si臋 w lipcu 2012 i trwa膰 b臋dzie 8 miesi臋cy. B臋dzie podzielony na 2 edycje. operacyjnie dla kobiet osadzonych rozpocznie si臋 w dniu 01.08.2012 r. B臋dzie podzielony na II Edycje – 4 miesi臋czne. Zako艅czenie projektu jest przewidziane na maj 2013 r. Projekt przewiduje udzia艂 30 kobiet – 15 kobiet dla ka偶dej edycji.

Projekt obejmie:

Szkolenie wyk艂adowe (merytoryka): 6 tygodni – w tym szkolenie z zakresu: psychologii (budowanie relacji w grupie, trening interpersonalny), psychologia wieku starczegoprzygotowanie do kontaktu z osobami chorymi i starszymi, wyk艂ady z zakresu: geriatrii i gerontologii, pierwszej pomocy, podstaw opieki nad osob膮 niesamodzieln膮, specyfiki chorób okresu starczego, diety osób starszych; prawa rodzinnego i prawa pracy, opieki spo艂ecznej. Program zaj臋膰 zostanie uzupe艂niony o podstawy ekonomii spo艂ecznejjako jednej z metod samodzielnej egzystencji zawodowej po odzyskaniu wolno艣ci przez osadzone.

Dodatkowo zostanie uruchomiony punkt doradztwa prawnego dla uczestniczek projektu we wszelkich sprawach dotycz膮cych ich spraw bytowych i prawnych.

Praktyki zawodowe: 12 tygodni – wykonywanie czynno艣ci opieku艅czych ze wsparciem piel臋gniarki prowadz膮cej i pod nadzorem piel臋gniarskim na etapie warsztatowym wraz z rozwijaniem i uzupe艂nianiem kwalifikacji zawodowych z etapu wyk艂adowego.

Projekt zostanie zako艅czony wydaniem certyfikatów potwierdzaj膮cych zdobyt膮 wiedz臋 co pozwoli podj膮膰 w przysz艂o艣ci prac臋 zarówno w placówkach opieku艅czych o podobnym profilu jak nasza albo w formie samodzielnej jako opiekun domowy dla osób starszych np. w formie spó艂dzielni socjalnej prowadzonej i organizowanej przez osadzone przy wsparciu naszej organizacji.

Mamy nadziej臋, 偶e projekt ten b臋dzie realn膮 szans膮 nie tylko na podniesienie kwalifikacji zawodowych osadzonych, ale na uzyskanie sprawno艣ci i umiej臋tno艣ci umo偶liwiaj膮cych im poruszanie si臋 po rynku pracy po odzyskaniu wolno艣ci – bez obawy o kwalifikacje i niezb臋dne predyspozycje oczekiwane przez przysz艂ych pracodawców. Z pewno艣ci膮 uko艅czenie tego projektu przybli偶y beneficjentki od upragnionej stabilizacji finansowej i 偶yciowej, da im oczekiwan膮 samodzielno艣膰 w kontakcie z dynamicznie zmieniaj膮cym si臋 rynkiem pracy tak偶e w kontek艣cie nowych form zatrudnienia jakim jest - szczególnie dla osób osadzonych - ekonomia spo艂eczna.

 

* * *

 

Zako艅czenie realizacji I EDYCJI PROJEKTU "DA膯 SZANS臉"

 

W dniu 31.12.2012 r. nasza organizacja zako艅czy艂a realizacj臋 IEDYCJI projektu „Da膰 Szans臋” w ramach Programu Operacyjnego FIO 2012.

W edycji wzi臋艂o udzia艂 15 osób – kobiet odbywaj膮cych kar臋 pozbawienia wolno艣ci w Areszcie 艢ledczym/Zak艂adzie Karnym Warszawa Grochów. 

Frekwencja wynios艂a – 99% - odnotowali艣my pojedyncze absencje zwi膮zane z chorob膮 uczestniczek lub wstrzymaniem wyj艣cia do pracy w zwi膮zku z tocz膮cymi si臋 sprawami w s膮dzie. By艂y to jednak pojedyncze absencje, które nie mia艂y wp艂ywu na aktywno艣膰 grupy.

* * *

  Praktyki zawodowe. Dla ka偶dej uczstniczki ogromne wyzwanie. Ponad 85% sprosta艂o oczekiwaniom. Praktyki zawodowe. Dla ka偶dej uczstniczki ogromne wyzwanie. Ponad 85% sprosta艂o oczekiwaniom.

 

Do praktyk zawodowych zosta艂o zakwalifikowanych 15 kobiet, 13 kobiet (86%) uko艅czy艂o praktyki z wynikiem pozytywnym.  2 uczestniczki uko艅czy艂y pe艂en zakres praktyk, ale nie uczestniczy艂y we wszystkich zaj臋ciach – bior膮c pod uwag臋 specyfik臋 pracy, któr膮 wykonywa艂y by艂o to niemo偶liwe. Otrzyma艂y dyplom, ale ze wzgl臋du na zbyt nisk膮 liczb臋 godzin w ramach praktyki zawodowej „przy艂ó偶kowej” nie mog艂y otrzyma膰 potwierdzenia nabycia pe艂nych kwalifikacji do wykonywania zawodu opiekuna osób starszych. Ich wiedza zosta艂a potwierdzona na poziomie teoretycznym.

 

I Etap - szkolenia zawodowe. Wyk艂ad z geriatrii/gerontologii. I Etap - szkolenia zawodowe. Wyk艂ad z geriatrii/gerontologii.
Dyrektor Z. Fryczek - Fundacja Os贸b Niepe艂nosprawnych Str贸偶e - jak zwykle niezwykle ekspresyjny, Wyk艂ad z gerontologii. Dyrektor Z. Fryczek - Fundacja Os贸b Niepe艂nosprawnych Str贸偶e - jak zwykle niezwykle ekspresyjny, Wyk艂ad z gerontologii.
Zaj臋cia z podstaw opieki piel臋gnacyjnej. Tym razem - podstawa budowy cz艂owieka. Zaj臋cia z podstaw opieki piel臋gnacyjnej. Tym razem - podstawa budowy cz艂owieka.
Akademia Ekonomii Spo艂ecznej. Co to jest bud偶et, Jak go zbudowa膰. To by艂y zaj臋cia dla wymagaj膮cych. Akademia Ekonomii Spo艂ecznej. Co to jest bud偶et, Jak go zbudowa膰. To by艂y zaj臋cia dla wymagaj膮cych.
Akademia Ekonomii Spo艂ecznej. Podstawy prawa pracy. Ogromne zainteresowanie i mn贸stwo pyta艅. Dodatkowe zaj臋cia - runda pyta艅 i odpowiedzi. Akademia Ekonomii Spo艂ecznej. Podstawy prawa pracy. Ogromne zainteresowanie i mn贸stwo pyta艅. Dodatkowe zaj臋cia - runda pyta艅 i odpowiedzi.
Akademia Ekonomii Spo艂ecznej. Formy wsparcia instytucjonalnego - prawnego, finansowego. Indywidualnie i dla ekonomii spo艂ecznej. Akademia Ekonomii Spo艂ecznej. Formy wsparcia instytucjonalnego - prawnego, finansowego. Indywidualnie i dla ekonomii spo艂ecznej.

 

W ramach Forum na Rzecz Ekonomii Spo艂ecznej odbyli艣my 2 zjazdy wyjazdowe oraz zaj臋cia warsztatowe w siedzibie Fundacji, To by艂o 30 godzin warsztatów z zakresu podstaw i otoczenia ekonomii spo艂ecznej. W Forum wzi臋艂o 6 podmiotów - 12 osób, zaanga偶owanych w proces inkluzji spo艂ecznej osób osadzonych. To by艂y zaj臋cia, które pomog艂y nam zbli偶y膰 wspólne stabnowisko, pozna膰 si臋 i nareszcie odnale藕 wspólne obszary dzia艂ania. Budowali艣my mosty i szukali艣my porozumienia. W efekecie - podpisali艣my list intencyjny w sprawie partnerstwa projektowego (partycypacja na rzecz osadzonych). Bez tego projektu by艂oby to z pewno艣ci膮 nie mo偶liwe.

 

Forum na Rzecz Ekonomii Spo艂ecznej. Couching Grupowy, Budowali艣my mosty porozumienia. DOS艁OWNIE. Forum na Rzecz Ekonomii Spo艂ecznej. Couching Grupowy, Budowali艣my mosty porozumienia. DOS艁OWNIE.
Forum na Rzecz Ekonomii Spo艂ecznej. Most porzoumienia - ze s艂omek i osobistego zaanga偶owania ka偶dego uczestnika. Forum na Rzecz Ekonomii Spo艂ecznej. Most porzoumienia - ze s艂omek i osobistego zaanga偶owania ka偶dego uczestnika.
Forum na Rzecz Ekonomii Spo艂ecznej. Lu藕niejsza atmosfera, ale pe艂na oczekiwania i lekkiej niepewno艣ci. Przed nami zaj臋cia z couchingu. Forum na Rzecz Ekonomii Spo艂ecznej. Lu藕niejsza atmosfera, ale pe艂na oczekiwania i lekkiej niepewno艣ci. Przed nami zaj臋cia z couchingu.

Forum na Recz Ekonomii Spo艂ecznej. Powag臋 spotkania podkre艣li艂y mundury s艂u偶by wi臋ziennej. Kopytkowo - pa藕dziernik 2012 r. Forum na Recz Ekonomii Spo艂ecznej. Powag臋 spotkania podkre艣li艂y mundury s艂u偶by wi臋ziennej. Kopytkowo - pa藕dziernik 2012 r.
Filtr tytu艂贸w     Wy艣wietl: 
# Tytu艂 artyku艂u Ods艂ony
 

Fundacja Pomoc Potrzebuj膮cym

pomagamy i uczymy pomaga膰
 

 

Fundacja Pomoc Potrzebuj膮cym

 

 

PROJEKT "SPRAWNI, AKTYWNI, POTRZEBNI"

PROJEKT "Lek potrzebny od zaraz"

 

Lek potrzebny od zaraz”

PROJEKT "WARUNEK POWROTU"

WARUNEK POWROTU

Inicjatywa "WARTO BY膯 ZA" Kompanii Piwowarskiej IV EDYCJA 2009 r.

Projekt "SKAZANI nie STRACENI"

 norway,


Wsparcie udzielone przez Islandi臋, Liechtenstein i Norwegi臋 poprzez dofinansowanie ze 艣rodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a tak偶e ze 艣rodków bud偶etu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarz膮dowych

Projekt Przekroczy膰 Granice

EFS

Projekt  "PRZEKROCZY膯 GRANICE " - szans膮 na Twój rozwój

 

Wspó艂pracujemy z Bankiem 呕ywno艣ci w ramach programu PEAD


Ta strona u偶ywa Cookies. Korzystaj膮c ze strony wyra偶asz zgod臋 na u偶ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl膮darki.

Akceptuje pliki Cookie