• 2.jpg
 • 1.jpg
 • 4a.jpg
 • 11.jpg
 • 6.jpg
 • 2a.jpg
 • 14.jpg
 • 9.jpg
 • 15.jpg
 • 3.jpg
 • bud_ol_05.jpg
 • 19.jpg
 • 12.jpg
 • 17.jpg
 • 21.jpg
 • 16.jpg
 • 10.jpg
 • bud_ol_06.jpg
 • 20.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • ol_09_2018_18.jpg
 • 7.jpg


Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Projekt by艂 wspó艂finansowany ze 艣rodków pochodz膮cych z MPiPS w ramach Rz膮dowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  (FIO)

 

 

„Pomoc Potrzebuj膮cym” Fundacja Po偶ytku Publicznego rozpocz臋艂a realizacj臋 projektu wspó艂 finansowanego ze 艣rodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo艂ecznej w ramach Rz膮dowego Programu Fundusz Inicjatyw Spo艂ecznych, pod nazw膮: „Przywróci膰 ich Spo艂ecze艅stwu” w czerwcu 2006 r. Projekt trwa艂 trok i zako艅czy艂 si臋 w czerwcu 2007 r.

ZASADNICZE T艁O REALIZACJI PROJEKTU:

W polskim systemie penitencjarnym istnieje 86 zak艂adów karnych ró偶nego typu oraz 70 aresztów 艣ledczych. To oko艂o 69 tysi臋cy miejsc wi臋ziennych. Osadzonych jest ok. 83 tysi膮ce, a na odbycie kary oczekuje 30 tysi臋cy. Rz膮d projektuje pozyskanie 10 tysi臋cy miejsc do roku 2009, ale b臋dzie to proces d艂ugotrwa艂y i kosztowny, zwi膮zany z niezb臋dnymi nak艂adami, które musi ponie艣膰 bud偶et Pa艅stwa na budow臋 nowych wi臋zie艅. Rocznie zak艂ady karne w Polsce opuszcza oko艂o 180 tysi臋cy osób. Tygodniowo przyjmowane jest oko艂o 500-700 skazanych. Problemem s膮 kobiety, które mog膮 - o ile nie istnieje takie zagro偶enie - i powinny zgodnie z art. 87 § 2 Kkw odbywa膰 kar臋 pozbawienia wolno艣ci w zak艂adzie karnym typu pó艂otwartego, chyba, 偶e stopie艅 demoralizacji lub wzgl臋dy bezpiecze艅stwa przemawiaj膮 za odbywaniem kary w zak艂adzie karnym innego typu. 

Projekt, pomy艣lany jako przedsi臋wzi臋cie modelowe, by艂 adresowany do kobiet osadzonych w ZK/A艢 Warszawa Grochów, gdzie odbywaj膮 kar臋 pozbawienia wolno艣ci. 

CELE PROJEKTU:

Fundacja, jako pomys艂odawca pragn膮艂 dzi臋ki realizacji przedsi臋wzi臋cia osi膮gn膮膰 cele, które gwarantowa艂yby, 偶e osoby osadzone w zak艂adach karnych dzi臋ki w艂a艣ciwym dzia艂aniom resocjalizacyjnym nie powróc膮 ponownie na drog膮 przest臋pcz膮 po opuszczeniu zak艂adów karnych, a dodatkowo w szerszym aspekcie wizja 偶ycia „poza murami” stworzona w trakcie ca艂ego przedsi臋wzi臋cia pozwoli na powielenie i przeniesienie tego modelu do ich 偶ycia prywatnego.

Mimo wcze艣niejszych obaw, co do postawy skazanych i ich aklimatyzacji w 艣rodowisku wolno艣ciowym i dostosowania si臋 do nowych wymogów wynikaj膮cych z okre艣lonych obowi膮zków na styku zale偶no艣ci pracodawca-pracownik projekt ten pod ka偶dym wzgl臋dem przeszed艂 nasze oczekiwania. Projekt ukaza艂 potrzeb臋 dokonania zasadniczych zmian w sposobie my艣lenia i postrzegania przez spo艂ecze艅stwo obywatelskie osób skazanych, odbywaj膮cych kar臋 pozbawienia wolno艣ci, zw艂aszcza kobiet. Ta zmiana by艂a niezb臋dna w celu umo偶liwienia tym osobom dalszego prawid艂owego rozwoju i umo偶liwienia im powrotu do szeroko rozumianego spo艂ecze艅stwa. Proces resocjalizacji ma si臋 sta膰 bowiem krokiem w celu przystosowania i asymilacji ich w spo艂ecze艅stwie a nie krokiem maj膮cym na celu ich kompletn膮 izolacj臋. Taka izolacja mo偶e generowa膰 w przysz艂o艣ci kolejne dzia艂ania przest臋pcze. Projekt w swym za艂o偶eniu zwróci艂 równie偶 uwag臋 na konieczno艣ci przeprowadzenia istotnych zmian w ca艂ym procesie resocjalizacji wi臋藕niów przez s艂u偶by wi臋zienne, z uwagi na ogromne przepe艂nienie zak艂adów karnych. W takim zag臋szczeniu ludzkich osobowo艣ci trudno o szeroko rozumiany 艂ad i porz膮dek. Nie sposób realizowa膰 indywidualnego programu resocjalizacyjnego. Taki program raczej realizuje si臋 en block, 偶eby nie powiedzie膰 en masse. Taka sytuacja musi budzi膰 i budzi agresywne zachowania, dalekie od standardów okre艣laj膮cych pozytywne kierunki zindywidualizowanej polityki resocjalizacyjnej w zak艂adach karnych. Nasz projekt pozwoli艂, nie tylko zindywidualizowa膰 sam proces resocjalizacji, ale spowodowa艂. 偶e wszystkie wytyczne KKW zosta艂y (przy wspó艂udziale s艂u偶b wi臋ziennych) w pe艂ni zrealizowane z po偶ytkiem dla osadzonych, a w konsekwencji dla ca艂ego spo艂ecze艅stwa. 

Powrót do spo艂ecze艅stwa jest, bowiem celem samym w sobie nie tylko dla ka偶dego skazanego, ale dla szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwo艣ci, powrotem rozumianym jako podstawa i konsekwencja realizowanego i pozytywnie zako艅czonego procesu resocjalizacji. 

Wspó艂czesne wi臋ziennictwo staje w obliczu problemu, którym jest niski poziom zatrudnienia osób osadzonych w jednostkach penitencjarnych. Praca jest kluczowym elementem w ka偶dym procesie resocjalizacji, zw艂aszcza praca, której efekt jest namacalny i odczuwalny dla samego skazanego. Zwi臋kszaj膮cej si臋 liczbie osób osadzanych resort nie jest w stanie, zagwarantowa膰 liczby miejsc adekwatnej do skali problemu. Utrwalony tradycj膮, sprawdzony w resocjalizacji 艣rodek oddzia艂ywania, któr膮 jest praca, ze 艣rodka podstawowego staje si臋 艣rodkiem ekskluzywnym, dost臋pnym dla niewielu.

REZULTATY PROJEKTU:


Projekt „Przywróci膰 ich Spo艂ecze艅stwu” umo偶liwi艂 kobietom skazanym i osadzonym w Areszcie 艢ledczym W-wa Grochów odpracowanie d艂ugu wobec spo艂ecze艅stwa, poprzez prac臋 w formie wolontariatu w domach opieku艅czo piel臋gnacyjnych prowadzonych przez Fundacj臋.

Nasz projekt to realny dowód na konieczno艣膰 i mo偶liwo艣膰 odnajdywania rozwi膮za艅 najprostszych. Rozwi膮za艅, które maj膮 wymiar zarówno materialny - pracy wykonywanej na rzecz innych, jak i wymiar pozamaterialny, wr臋cz duchowy – wzbudzenie w艣ród osadzonych ducha empatii, altruizmu, wspó艂czucia dla innych, zrozumienia i bezinteresownego niesienia pomocy. W takim rozumieniu idea naszej Fundacji pomagajmy i uczmy pomaga膰 znalaz艂 w tym projekcie pe艂ne odzwierciedlenie.

Projekt stworzy艂 20 osobowej grupie beneficjentek, mo偶liwo艣膰 nabycia nowych kwalifikacji zawodowych poprzez:

 • uczestniczenie w 3 miesi臋cznym intensywnym cyklu szkole艅 z zakresu gerontologii, geriatrii, rehabilitacji, pierwszej pomocy, 偶ywieniu i psychologii.
 • uczestnictwo w 3 miesi臋cznych zaj臋ciach praktycznych w sprawowaniu opieki nad osobami starszymi, niepe艂nosprawnymi, chorymi
 • nauk臋 j臋zyka obcego

Rezultatem pracy i pomy艣lnie uko艅czonego szkolenia by艂o zdobycie certyfikatu uprawniaj膮cego do wykonywania zawodu opiekuna spo艂ecznego. Potwierdzona egzaminem ko艅cowym umiej臋tno艣膰 pos艂ugiwania si臋 j臋zykiem obcym w stopniu podstawowym, co stanowi膰 mo偶e baz臋 do poszukiwanie takiej pracy za granic膮.
Projekt realizowany by艂 w ramach IV celu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO 2006, który zak艂ada艂 wspieranie i upowszechnianie projektów poprzez:

 • promowaniu dobrych praktyk
 • wspieraniu modelowych rozwi膮za艅 w zakresie funkcjonowania zasady pomocniczo艣ci
 • wspieraniu i upowszechnianiu standardów wspó艂pracy
 • kszta艂towaniu demokratycznego 艂adu spo艂ecznego

Realizacja projektu okre艣lona zosta艂a od dnia 03.07.2006 r. do dnia 30.06.2007 i obejmowa艂a 2 powtarzalne edycje.

Po艂膮czenie do艣wiadczenia i kompetencji pracowników zaanga偶owanych przy projekcie pomog艂o osobom obj臋tym programem w powrocie b膮d藕 wej艣ciu na rynek pracy z nowymi, wi臋kszymi kwalifikacjami zawodowymi. Wi臋藕niowie s膮 bardzo marginalizowan膮 grup膮 spo艂eczn膮, a problemy, z którymi si臋 borykaj膮 s膮 na ogó艂 z艂o偶one. Cz臋艣膰 osadzonych pochodzi ze 艣rodowisk, w których wyst臋puje pokoleniowe bezrobocie, dlatego nie maj膮 oni nawet spo艂ecznych wzorców podejmowania zatrudnienia. Nie maj膮 nawyku chodzenia do pracy, nie wyra偶aj膮 ch臋ci jej poszukiwania. Ten projekt to zmieni艂. Praca podj臋ta w warunkach wolno艣ciowych da艂a osadzonym nie tylko satysfakcje, ale stworzy艂a pewien model zachowa艅, rytm dnia, który przeniesiony w warunki domowe daje realn膮 szans臋 na powrót do 艣rodowiska w pe艂nym tego s艂owa znaczeniu. Praca przywróci艂a pewno艣膰 siebie i da艂a poczucie "spe艂nionego obowi膮zku”. Skazani nie maj膮 poczucia bezproduktywnego marnowania czasu. Robi膮 ”co艣” i „po co艣”, w naszym przypadku równie偶 „dla kogo艣”. Takie post臋powanie ma g艂臋boki sens zw艂aszcza w procesie resocjalizacji osób osadzonych.

Programem zosta艂y obj臋te osoby o bardzo zró偶nicowanych 偶yciorysach, zarówno takie, które nigdy nie podejmowa艂y pracy zarobkowej jak i takie, dla których praca w domu opieki jest pierwsz膮 w 偶yciu prac膮 fizyczn膮. Konieczno艣膰 wspó艂istnienia tych osób w grupie uczy zachowa艅 pro spo艂ecznych, metod rozwi膮zywania konfliktów, uczy rozmowy i rozwi膮zywania konfliktów nie w sposób si艂owy, ale poprzez rozmow臋. Programem obj臋li艣my kobiety, które cz臋sto s膮 obci膮偶one obowi膮zkiem utrzymania rodziny. Program polega艂 na ich  aktywizacji zawodowej, zwi臋kszeniu zaradno艣ci, poszerzeniu wiedzy prawno-spo艂ecznej.      

Projekt ponadto prze艂ama艂 opór i niech臋膰 pracodawców do zatrudniania by艂ych skazanych po艂膮czonego z wymogiem od kandydatów na pracownika za艣wiadczenia o niekaralno艣ci w sytuacjach, gdy nie ma ustawowego zezwolenia. Praca podj臋ta przez skazane (po zako艅czeniu projektu) jest dowodem na to, 偶e s膮 pe艂noprawnymi uczestnikami rynku pracy i maj膮 prawo jak i kwalifikacje do ubiegania si臋 o konkretne stanowiska, bez obaw przed odrzuceniem lub l臋ku przed niekompetencja. Projekt dowiód艂, 偶e s膮 w stanie tak膮 prac臋 w warunkach wolno艣ciowych wykonywa膰, a certyfikat jako dowód zatrudnienia i odbycia szkolenia sta艂 si臋 namacalnym odzwierciedleniem ich warto艣ci jako pracownika na rynku pracy.

Jeste艣my pewni, 偶e zdobyta wiedza i umiej臋tno艣ci potwierdzaj膮 s艂uszno艣膰 naszej koncepcji dzi臋ki czemu osadzone bior膮ce udzia艂 w projekcie stan膮 si臋 pracownikami w pe艂ni profesjonalnymi, przygotowanymi, kompletnymi czym potwierdz膮 gotowo艣膰 do podj臋cia pracy w warunkach wolno艣ciowych. 
 

Filtr tytu艂贸w     Wy艣wietl: 
# Tytu艂 artyku艂u Ods艂ony
 

Fundacja Pomoc Potrzebuj膮cym

pomagamy i uczymy pomaga膰
 

 

Fundacja Pomoc Potrzebuj膮cym

 

 

PROJEKT "SPRAWNI, AKTYWNI, POTRZEBNI"

PROJEKT "Lek potrzebny od zaraz"

 

Lek potrzebny od zaraz”

PROJEKT "WARUNEK POWROTU"

WARUNEK POWROTU

Inicjatywa "WARTO BY膯 ZA" Kompanii Piwowarskiej IV EDYCJA 2009 r.

Projekt "SKAZANI nie STRACENI"

 norway,


Wsparcie udzielone przez Islandi臋, Liechtenstein i Norwegi臋 poprzez dofinansowanie ze 艣rodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a tak偶e ze 艣rodków bud偶etu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarz膮dowych

Projekt Przekroczy膰 Granice

EFS

Projekt  "PRZEKROCZY膯 GRANICE " - szans膮 na Twój rozwój

 

Wspó艂pracujemy z Bankiem 呕ywno艣ci w ramach programu PEAD


Ta strona u偶ywa Cookies. Korzystaj膮c ze strony wyra偶asz zgod臋 na u偶ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl膮darki.

Akceptuje pliki Cookie