• 6.jpg
 • 1.jpg
 • 11.jpg
 • ol_09_2018_18.jpg
 • 12.jpg
 • 15.jpg
 • 9.jpg
 • 2.jpg
 • 4.jpg
 • 10.jpg
 • 3.jpg
 • 5.jpg
 • 21.jpg
 • 14.jpg
 • 19.jpg
 • 7.jpg
 • 20.jpg
 • 4a.jpg
 • bud_ol_05.jpg
 • bud_ol_06.jpg
 • 2a.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg

Projekt ?KLAMra_2014. Klub Aktywno艣ci Wewn膮trzpokoleniowej?. ASOS 2014

Email Drukuj PDF

Projekt „KLAMra_2014. Klub Aktywno艣ci Wewn膮trzpokoleniowej”. ASOS 2014

 

„KLAMra_2014"

„Budowanie Aktywno艣ci Wewn膮trzpokoleniowej. Pilota偶owy projekt dziennych us艂ug opieku艅czych o charakterze integracyjno-aktywizuj膮cym ze wsparciem wolontariatu senioralnego” realizowany w ramach Programu Rz膮dowego ASOS 2014 Ministerstwa Pracy i Polityki Spo艂ecznej

umowa numer: 2943/2014/ASOS

 

Zapewnienie opieki piel臋gnacyjnej stanowi PODSTAW臉 do rozmowy o aktywno艣ci osób starszych i PUNKT WYJ艢CIA do wype艂niania postulatu aktywizacji osób starszych w znaczny sposób niesamodzielnych. Bez zapewnienia poczucia bezpiecze艅stwa w rozumieniuGODNEJ, WRA呕LIWEJ I ADEKWATNEJ DO POTRZEB opieki na poziomie fizykalnym, nie mo偶na mówi膰 o spe艂nieniu postulatu budowania aktywno艣ci w sensie spo艂ecznymzw艂aszcza w odniesieniu do osób starszych z diagnoz膮 choroby przewlek艂ej.

Celem projektu b臋dzie poprawa jako艣ci 偶ycia seniorów poprzez stworzenie centrum us艂ug opieku艅czych 艣wiadczonych na rzecz osób starszych (dzienny pobyt w placówkach opieku艅czych jako alternatywa dla pobytu w domu) z pe艂nym zakresem dzia艂a艅 opieku艅czo-aktywizacyjnych (ergoterapia, usprawnienie ruchowe, zaj臋cia wyrównawczepsychologiczne i edukacyjno-o艣wiatowe) uzupe艂nionych o wolontariat „seniorzyseniorom” 艣wiadczony przez opiekunów osób starszych oraz grup臋 lokalnych aktywistów (60+).  W projekcie oddzia艂ywa膰 b臋dziemy na 3 grupy zaanga偶owane w proces opieki nad osobami starszymisamych seniorów (w celu pobudzenia ich aktywno艣ci fizycznej i psychicznej), rodziny i opiekunówbudowanie sieci samopomocowych i lokalnych grup wsparcia.

Projekt trwa艂 9 miesi臋cy. Uczestniczy艂o w nim 50 beneficjentów = 30 seniorów (70+) oraz 20 seniorów (60+) .

Przyst臋puj膮c do projektu Fundacja „Pomoc Potrzebuj膮cych” wysz艂a od koncepcji jako艣ci 偶yciajako podstawy rozpatrywania funkcji opieki nad osobami przewlekle chorymi w stanach paliatywnych i hospicyjnych. Beneficjentami w projekcie byli: 30 osób (osób starszych 70+ w opiece dziennej - 15 osób jak i w opiece stacjonarnej – 15 osób). Dynamika wzrostu starzenia si臋 polskiego spo艂ecze艅stwa wymusza okre艣lone zachowania spo艂eczne i obywatelskie. Wzrasta konieczno艣膰 i potrzeba zagwarantowania okre艣lonej opieki dla osób chorych i cierpi膮cych zarówno domowej jak i stacjonarnej - g艂ównie ze wzgl臋du na obci膮偶enia jakie generuje ona dla rodziny. Jest to zwi膮zane bardzo cz臋sto z nieu艣wiadomion膮 na poziomie rodziny wiedz膮 co do specyfiki sprawowania takiej opieki, charakterystycznej dla okre艣lonych schorze艅, zwi膮zanej chocia偶by z konieczno艣ci膮 wykonywania 艣ci艣le okre艣lonych czynno艣ci czy gwarancji okre艣lonej diety. Projekt udowodni艂, 偶e opieka nie powinna i nie mo偶e si臋 opiera膰 jedynie na zagwarantowaniu „godnego 偶ycia” na poziomie minimum – wy偶ywienie, opieka lekarska i piel臋gniarska. Z drugiej strony nie mo偶e si臋 ona opiera膰 jedynie na 2 filarachwsparciu rodziny i wsparciu pa艅stwa. Musi by膰 tworzona ALTERNATYWNA sie膰 opieki (wolontariusze, grupy wsparcia) oraz ALTERNATYWNA sie膰 us艂ug opieku艅czychodzwierciedlaj膮cych ró偶ne potrzeby zarówno chorych (zró偶nicowane formy aktywno艣ci) jak i rodzin i opiekunów (zró偶nicowane formy opieki). W przysz艂o艣ci - rozumiane jako forma uzupe艂nienia istniej膮cych us艂ug opieku艅czych na danym rynku. Projekt udowodni艂 t臋 tez臋 a w jego konsekwencji powsta艂a inicjatywa stworzenia sta艂ej oferty us艂ug dziennych opieku艅czych ze wsparciem wolontariatu tzw. domowegope艂nionego na czas pobytu w domu pensjonariusza, poza pobytem w okresie dziennym (po godzinie 16.00 + weekendy). Projekt odpowiedzia艂 na postulat rozszerzenia dzia艂a艅 na rzecz us艂ug spo艂ecznychbezpo艣rednio i po艣rednio powi膮zanych ze zdrowiem, które zwi臋ksz膮 aktywno艣膰 osób starszych zarówno w sferze zdrowotnej, spo艂ecznej ale i kulturalnej. Tym samym dzia艂ania projektowe wpisa艂y si臋 w pe艂ni w cele Priorytetu IV Projektu ASOS_2014_2020: zwi臋kszenie dost臋pno艣ci i podniesienie jako艣ci us艂ug spo艂ecznych oraz wspieranie dzia艂a艅 na rzecz samopomocy i samoorganizacji g艂ównie poprzez rozwój systemów wsparcia umo偶liwiaj膮cych zaspokojenie specyficznych dla wieku podesz艂ego potrzeb, w szczególno艣ci osobom starszym o ograniczonej samodzielno艣ci. Projekt trwa艂 9 miesi臋cy. Uczestniczy艂o w nim 50 beneficjentów = 30 seniorów (70+) (15 nowych beneficjentów w ramach zainicjowanego w projekcie dziennego pobytu stacjonarnego oraz 15 pensjonariuszy naszych placówek z wyra藕nymi dysfunkcjami psychofizycznymi, którzy do tej pory nie mogli w pe艂ni korzysta膰 z zaj臋膰 aktywizacyjnych), 20 seniorów w wieku 60+ (10 opiekunówosób niesamodzielnych w wieku 70+ oraz 10 seniorów aktywistów Uniwersytetu III Wieku lub latarników).

Projekt przyczyni艂 si臋 do powstania:

us艂ug dziennego pobytu stacjonarnego z pe艂n膮 ofert膮 rehabilitacyjno-edukacyjn膮 (dla 30 beneficjentów w wieku 70+),

• aktywnych form ergoterapii z wykorzystaniem elementów nowoczesnych metod pracy z seniorami w wieku 70+ z wyra藕nymi dysfunkcjami psycho-ficzycznymi z diagnoz膮 choroby przewlek艂ej o charakterze paliatywnym lub hospicyjnym (dla 30 beneficjentów w wieku 70+);

• grupy wsparcia dla opiekunów osób niesamodzielnych (w wieku 75+) – jako alternatywy samopomocy w opiece domowej 艣wiadczonej wzajemnie mi臋dzy opiekunami osób starszych (dla 20 beneficjentów w wieku 60+);

• stworzenia wolontariatu: seniorzy – seniorom – jako formy aktywizacji i wykorzystania potencja艂u aktywnych seniorów skupionych wokó艂 uniwersytetu III wieku i ruchu Latarników – jako uzupe艂nienie us艂ug opieku艅czych 艣wiadczonych w domu lub w placówkach opieku艅czych (dla 20 beneficjentów w wieku 60+).

Nowoczesne rozumienie opieki nad osob膮 starsza jest konglomeratem trzech p艂aszczyzn opieki: opieki czysto fizycznej – zagwarantowanie w艂a艣ciwych warunków bytowych osobie starszej, opieki aktywizacyjnej – terapii zaj臋ciowej i terapii rehabilitacyjnej z wykorzystaniem nowoczesnych elementów terapii sensorycznej anga偶uj膮cej wszystkie zmys艂y i sfery aktywno艣ci osoby starszej, opieki w艂膮czaj膮cej – czyli aktywizuj膮cej spo艂ecznie – umo偶liwiaj膮cej dost臋p osobom starszym do debaty publicznej i wyra偶ania swoich pogl膮dów. Takie rozumienie opieki zak艂ada tak偶e anga偶owanie w ten proces na ka偶dym etapie jej prowadzenia opiekunów osób starszych oraz tych wszystkich, którzy w ten proces s膮 lub chc膮 by膰 zaanga偶owani. Dlatego w projekcie podj臋li艣my dzia艂ania, które zmierza艂y do integracji wewn膮trzpokoleniowej daj膮cej seniorom autentyczn膮 mo偶liwo艣膰 i szanse na nie tylko godn膮 opiek臋, ale uczestnictwo w 偶yciu lokalnej spo艂eczno艣ci.

 

Przyk艂ady realizowanych dzia艂a艅 w ramach projektu:

 

17.11.2014 r. Koncert uczniów Pa艅stwowej Szko艂y Muzycznej II st. im.

                  Józefa Elsnera w Warszawie 

17 listopada 2014 r. w placówce naszej Fundacji przy ul. Oliwskiej 5 odby艂 si臋 koncert uczniów Pa艅stwowej Szko艂y Muzycznej II st. im. Józefa Elsnera w Warszawie w klasie 艣piewu prof. Teresy Mulawy-Pabisiak. W koncercie wyst膮pi艂o 5 adeptek sztuki wokalnej uczennic Pani Profesor. W repertuarze operowym us艂yszeli艣my utwory: Mozarta, Verdiego, Bacha, Lutos艂awskiego, Moniuszki i innych znanych kompozytorów. Przed naszymi pensjonariuszami wystapi艂y:

Maria Zamachowska w utworach: Antonio Caldara (1670-1736) - Sebben, crudele; Stanis艂aw Niewiadomski -  Sosna

Agata Szyd艂owska w utworach: Pietro Bencini (1700 – 1755) - Tanto sospirero; Wolfgang Amadeusz Mozart  -  aria Servilli z op. La clemenza di Titto; Witold Lutos艂awski - Spó藕niony s艂owik

Agata Wodzy艅ska w utworach: Giuseppe Giordani (1744 – 1798)  -  Caro mio ben, Antonio Vivaldi (1678 – 1741) - aria Abry z or. Juditha triumphans

Paulina Glinka w utworach: Giuseppe Sarti (1729 – 1802) -  aria z op. Giulio Sabino; W. A. Mozart -  aria Zuzanny z op. Wesele Figara; Frederick Jacobi - Wokaliza koncertowa; Antoni Sza艂owski -  Niedaleko jeziora.

Gabriela Go艂aszewska w utworach: Stanis艂aw Moniuszko -  Prz膮艣niczka; Miko艂aj Rimski-Korsakow  -  Gdy kocha s艂owik ró偶y p膮k

oraz

Marta Rosi艅ska absolwentka PSM II st. w klasie 艣piewu prof. Teresy Mulawy w repertuarze arii operowych Giacomo Verdiego i Giacomo Pucciniego.

Przy pianinie artystkom towarzyszy艂a Pani prof. Tatiana Or艂owska.

 

Swoje podopieczne prezentuje Pani Prof. Teresa Mulawa-Pabisiak Swoje podopieczne prezentuje Pani Prof. Teresa Mulawa-Pabisiak
Maria ZAMACHOWSKA - uczennica I roku PSM II stopnia. Maria ZAMACHOWSKA - uczennica I roku PSM II stopnia.
Agata SZYD艁OWSKA. W ykona艂a m.in pie艣艅 Lutos艂awskiego "Sp贸藕niony s艂owik". Agata SZYD艁OWSKA. W ykona艂a m.in pie艣艅 Lutos艂awskiego "Sp贸藕niony s艂owik".
Agata Wodzy艅ska. Agata Wodzy艅ska.
Agata Szyd艂owska Agata Szyd艂owska
Paulina Glinka w wokalizie koncertowej. Paulina Glinka w wokalizie koncertowej.
Paulina Glinka. Wykona艂a m.in. ari臋 Zuzanny z Wesela Figara - W. A. Mozarta. Paulina Glinka. Wykona艂a m.in. ari臋 Zuzanny z Wesela Figara - W. A. Mozarta.
Gabriela Go艂aszewska wykona艂a m.in. utw贸r Prz膮艣niczka. Gabriela Go艂aszewska wykona艂a m.in. utw贸r Prz膮艣niczka.
Maria Rosi艅ka - zachwyci艂a skal膮 g艂osu - sopranu dramatycznego wzbudzaj膮c na sali og贸lny zachwyt. Maria Rosi艅ka - zachwyci艂a skal膮 g艂osu - sopranu dramatycznego wzbudzaj膮c na sali og贸lny zachwyt.
Na widowni... Na widowni...
Na widowni... Na widowni...
Plakat przygotowany na koncert. Opracowanie graficzne: Konrad Styrylski. Plakat przygotowany na koncert. Opracowanie graficzne: Konrad Styrylski.

 

Byli艣my zachwyceni skal膮 i pi臋knem g艂osów, wra偶liwo艣ci膮 muzyczn膮, interpretacj膮, talenetem i urod膮 wszystkich wokalistek. Gratulujemy Pani Profesor -  niesamowitych podopiecznych, daru wyszukiwana wspania艂ych talentów wokalnych oraz umiej臋tno艣ci ich prowadzenia. To by艂a prawdziwa uczta muzyczna i ju偶 si臋 cieszymy nie tylko na nast臋pne spotkanie, ale tak偶e na to, 偶e w salach koncertowych b臋dzie w przysz艂o艣ci kogo s艂ucha膰.

Dzia艂anie zosta艂o zrealizowane w ramach projektu "KLAMra_2014" Klub Aktywno艣ci Wewn膮trzpokoleniowej, na który nasza organizacja otrzyma艂a dofinansowanie z MPiPS Program ASOS 2014. Projekt b臋dzie realizowany na terenie obu naszych placówek do ko艅ca 2014 r.

 

 

14.11.2014 r. Koncert chóru SURMA z okazji Dnia Niepodleg艂o艣ci. 

14 listopada 2014 r. w placówce naszej Fundacji przy ul. Oliwskiej 5 odby艂 si臋 koncert chóru SURMA z okazji 艢wi臋ta Niepodleg艂o艣ci. W repertuarze koncertu znalaz艂y si臋 pie艣ni i utowru patriotyczne zwi膮zane z drog膮 do niepodleg艂o艣ci naszej oczyjzny. Program koncewrtu zosta艂 opracowany specjalnie na ten dzie艅. Mogli艣my pos艂ucha膰 znanych pie艣ni "Marsz pierwszej brygady", "Przybyli u艂ani", "Ostatni mazur".  Na koncercie pojawili si臋 pensjonariusze obu naszych placówek opieku艅czych, a tak偶e ich rodziny i bliscy.

 

Plakat na koncert przygotowa艂 Konrad Styrylski. DZI臉KUJEMY. Plakat na koncert przygotowa艂 Konrad Styrylski. DZI臉KUJEMY.

 

Surma to jeden z najstarszych warszawskich chórów. Powsta艂 90 lat temu przy Zak艂adach Komunikacji Miejskiej, teraz dzia艂a przy Miejskich Zak艂adach Autobusowych. Po II wojnie przesta艂 by膰 chórem m臋skim. Z czasem w jego szeregach pojawi艂y si臋 te偶 osoby niezwi膮zane z MZA. Teraz na próbach w zajezdni autobusowej przy Ostrobramskiej swoich si艂 w 艣piewaniu próbuj膮 mechanicy, dyspozytorzy, a nawet lekarze. Chór jest otwarty na wszystkich amatorów lubi膮cych 艣piewa膰. Jedn膮 z jego cz艂onki艅 jest Pani Halinka Dr膮偶ek - córka jednej z naszych podopiecznych Pani Janinki Siepietowskiej. To w艂a艣nie Pani Halinka by艂a g艂ówn膮 pomys艂odawczyni膮 wyst臋pu chóru Surma w naszej placówce. Za co t膮 drog膮 serdeczenie dzi臋kujemy.

Dyrygentem i kierownikiem chóru jest Pan Jerzy 艁ysiak. Przy pianinie zasiad艂 - pianista, akompaniator - Pan Jan BADAJ.  

Wyst臋p chór zako艅czy艂o wspólne 艣piewanie. W imieniu Fundacji za koncert podzi臋kowa艂 Prezez Fundacji Pan Jerzy KAMI艃SKI. Na artystów po koncercie czeka艂 s艂odki pocz臋stunek przygotowany przez nasz膮 organizacj臋.

 

Pr贸ba i roz艣piewanie przed wyst臋pem. Pr贸ba i roz艣piewanie przed wyst臋pem.
Pr贸ba ch贸ru Surma. Pr贸ba ch贸ru Surma.
Wyst臋p ch贸ru SURMA. Wyst臋p ch贸ru SURMA.
Na pierwszym planie Dyrygent ch贸ru Pan Jerzy 艁ysiak. Na pierwszym planie Dyrygent ch贸ru Pan Jerzy 艁ysiak.
Ch贸r SURMA w pe艂nej krasie. Ch贸r SURMA w pe艂nej krasie.
Utwory by艂y przeplatane cz臋艣ci膮 s艂own膮 - kr贸rk膮 prezentacj膮 utwor贸w i t艂a historycznego ich powstania. Utwory by艂y przeplatane cz臋艣ci膮 s艂own膮 - kr贸rk膮 prezentacj膮 utwor贸w i t艂a historycznego ich powstania.
Wyst臋p ch贸ru SURMA. Wyst臋p ch贸ru SURMA.
Nasi podopieczni byli zachwyceni i bardzo 偶ywo reagowali na muzyk臋... Nasi podopieczni byli zachwyceni i bardzo 偶ywo reagowali na muzyk臋...
Roz艣piewany i zas艂uchany Zarz膮d Fundacji - Pani Wiceprezes Barbara MARCZAK oraz Prezes Fundacji Pan Jerzy KAMI艃SKI. Roz艣piewany i zas艂uchany Zarz膮d Fundacji - Pani Wiceprezes Barbara MARCZAK oraz Prezes Fundacji Pan Jerzy KAMI艃SKI.
Zas艂uchana widownia. Zas艂uchana widownia.
Prezez Fundacji oraz Dyrygent ch贸ru w prywatnej rozmowie kuluarowej. Prezez Fundacji oraz Dyrygent ch贸ru w prywatnej rozmowie kuluarowej.
My te偶 DZI臉KUJEMY za wyst臋p i nisko si臋 k艂aniamy. My te偶 DZI臉KUJEMY za wyst臋p i nisko si臋 k艂aniamy.

 

 

Wszystkim cz艂onkom chóru, kierownictwu chóru oraz osobom zaanga偶owanym w jego zorganizowanie i profesjonaln膮 opraw臋 muzyczn膮 sk艂adamy

SERDECZNE PODZI臉KOWANIA.

 

Dzia艂anie zosta艂o zrealizowane w ramach projektu "KLAMra_2014" Klub Aktywno艣ci Wewn膮trzpokoleniowej, na który nasza organizacja otrzyma艂a dofinansowanie z MPiPS Program ASOS 2014. Projekt b臋dzie realizowany na terenie obu naszych placówek do ko艅ca 2014 r.

 

03.10.2014 r. Wizyta Jurka Owsiaka w naszej Fundacji.

 

W dniu 03.10.2014 r. na zaproszenie naszej Fundacji na spotkanie z seniorami przyjecha艂 Jurek OWSIAK. Jurek Owsiak to w pe艂nym tego s艂owa znaczeniu - cz艂owiek orkiestra. Twórca i g艂ówny organizator corocznych koncertów i zbiórek w ramach Fina艂u Wielkiej Orkiestry 艢wi膮tecznej Pomocy. Odbywa si臋 on tradycyjnie w drug膮 niedziel臋 stycznia ka偶dego roku. Ca艂o艣膰 pokazywana jest w bezpo艣redniej transmisji przez drugi program Telewizji Polskiej. Sk艂adaj膮 si臋 na to bloki, czyli tzw. wej艣cia na 偶ywo, rozmieszczone w ca艂odziennej ramówce.

Ka偶dego roku blisko 120 tysi臋cy wolontariuszy zbiera pieni膮dze, które pó藕niej rozlicza si臋 w sztabach Fina艂u. Jest to absolutny fenomen socjologiczny, poniewa偶 z sum, które wp艂ywaj膮 na konto Fundacji, wida膰, 偶e wszyscy wolontariusze, rozliczaj膮 si臋 bardzo skrupulatnie z zebranych pieni臋dzy.

Ostatni Fina艂 mia艂 miejsce 12.01.2014 i mia艂 has艂o "Na ratunek". By艂 dedykowany zakupowi specjalistycznego sprz臋tu dla dzieci臋cej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów (oddzia艂y geriatryczne).

Orkiestra po raz pierwszy zbiera艂a pieni膮dze dla seniorów i mimo obaw, uda艂o si臋 dzi臋ki zebranym pieni膮dzom wymieni膰 sprz臋t medyczny we wszystkich 15 szpitalnych oddzia艂ach geriatrycznych w Polsce. Tych oddzia艂ów i 艂ó偶ek jest nadal zbyt ma艂o w stosunku do potrzeb, ale przynajmniej na dzie艅 dzisiejszy maj膮 sprz臋t o najwy偶szej 艣wiatowej jako艣ci, gwarantuj膮cy ka偶dej osobie starszej godn膮 opiek臋 w szpaitalu na czas hospitalizacji.

 

Jurek Owsiak na spotkaniu z naszymi pensjonariuszami. Spotkanie prowadzi艂a Gra偶yna CZAPLEWSKA - terapeuta zaj臋ciowy Fundacji. Jurek Owsiak na spotkaniu z naszymi pensjonariuszami. Spotkanie prowadzi艂a Gra偶yna CZAPLEWSKA - terapeuta zaj臋ciowy Fundacji.
Jurek Owsiak z wizyt膮 w Fundacji. Jurek Owsiak z wizyt膮 w Fundacji.
Jurek Owsiak - rozbawiony pytaniami od senior贸w. Spotkanie prowadzi Gra偶yna Czaplewska - organizatorka spotkania, terapueta w Fundacji. Jurek Owsiak - rozbawiony pytaniami od senior贸w. Spotkanie prowadzi Gra偶yna Czaplewska - organizatorka spotkania, terapueta w Fundacji.
 Jurek Owsiak zas艂uchany w pytania od senior贸w, na kt贸re udziela艂 obszernych i bardzo emocjonalnych odpowiedzi. Jurek Owsiak zas艂uchany w pytania od senior贸w, na kt贸re udziela艂 obszernych i bardzo emocjonalnych odpowiedzi.
Prezenty od Jurka Owsiaka. Prezenty od Jurka Owsiaka.
Ksi膮偶ka Jurka Owsiaka, prezentuj膮ca histori臋 Fina艂贸w Wielkiej Orkiestry 艢wi膮tecznej Pomocy. Ksi膮偶ka Jurka Owsiaka, prezentuj膮ca histori臋 Fina艂贸w Wielkiej Orkiestry 艢wi膮tecznej Pomocy.
Zas艂uchani pensjonariusze - 偶ywo reagowali na s艂owa Jurka Owsiaka, zadaj膮c wiele ciekawych pyta艅. Zas艂uchani pensjonariusze - 偶ywo reagowali na s艂owa Jurka Owsiaka, zadaj膮c wiele ciekawych pyta艅.
Z dedykacj膮 - ksi膮偶k膮 otrzymana na pami膮tk臋 naszego spotkania. Z dedykacj膮 - ksi膮偶k膮 otrzymana na pami膮tk臋 naszego spotkania.

 

Jurek w trakcie spotkania odniós艂 si臋 do samej dzia艂alno艣ci Fundacji, opowiedzia艂 o jej pocz膮tkach i misji, jak膮 wciela w 偶ycie. Opowiada艂 te偶 o festiwalu "Przystanek Woodstock", na którym gromadzi si臋 od lat wielotysi臋czny t艂um fanów muzyki. W ostatnim Przystanku wzi臋艂o udzia艂 ponad 750 tysi臋cy fanów z ca艂ego 艣wiata. Przystanek to nie tylko koncerty, ale te偶 rozmowy z ciekawymi lud偶mi, których orkiestra zaprasza do debat z m艂odzie偶膮.

Spotkanie wywo艂a艂o wiele emocji, a energia udzieli艂a si臋 wszystkim jej uczestnikom. Z sali pada艂y ciekawe pytania i podzi臋kowania dla Jurka - za edukacj臋, pami臋膰, ciep艂o, serdeczno艣膰 i trosk臋, tak偶e o seniorów - jako grup臋 spo艂eczn膮.

Spotkanie zako艅czy艂o gromkie "SIE MA" wykrzyczane przez uczestników spotkania.

 

JUREK!!! DZI臉KUJEMY ZE OPTYMIZM I POZYTYWNE EMOCJE, które dzi臋ki Tobie sta艂y si臋 te偶 naszym udzia艂em!!!

 

Dzia艂anie zosta艂o zrealizowane w ramach projektu "KLAMra_2014" Klub Aktywno艣ci Wewn膮trzpokoleniowej, na który nasza organizacja otrzyma艂a dofinansowanie z MPiPS Program ASOS 2014. Projekt b臋dzie realizowany na terenie obu naszych placówek do ko艅ca 2014 r.

 

17.10.2014 r. Warsztaty edukacyjno-muzyczne: 

                      Dawnych wspomnie艅 czar.

                      Spotkanie ze szlagierami polskiej piosenki.

 

Znacie? To pos艂uchajcie. A najlepiej - za艣piewajcie razem. Pod tym has艂em w obu naszych placówkach zosta艂o zorganizowane spotkanie z dawnymi szlagierami polskiej piosneki. Przez ponad 2 godziny w naszych placówkach rozbrzmiewa艂y d藕wi臋ki znanych i popularnych przebojów - przedwojenych i powojennnych. "Umówi艂em si臋 z ni膮 na dziewi膮t膮", "Czy Pani Marta jest grzechu warta", "Czekolada", "Niech no tylko zakwitn膮 jab艂onie", "Karuzela", "Bo z dziewczynami".

Te i inne piosenki wraz z krótkimi informacjami o ich wykonawcach by艂y podstaw膮 warsztatów muzycznych po艂膮czonych z elementami choreoterapii. Nasi podopieczni nie tylko ogl膮dali zdj臋cia, s艂uchali muzyki, ale te偶 wspólnie wykonywali utwory znane ze swojej m艂odo艣ci.

Cudown膮 atmosfer臋, przy 艣wiecach, kawie i ciastku niczym w prawdziwej kawiarni, zapewni艂a naszym seniorom - Gra偶yna Czaplewska, terapeutka i organizatorka tych ciekawych zaj臋膰.

 

Urocza atmosfera - sprzyja艂a wspomnieniom i wsp贸lnej zabawie. Urocza atmosfera - sprzyja艂a wspomnieniom i wsp贸lnej zabawie.
Warsztaty zorganizowa艂a i poprowadzi艂a: Gra偶yna CZAPLEWSKA - terapeuta zaj臋ciowy. Warsztaty zorganizowa艂a i poprowadzi艂a: Gra偶yna CZAPLEWSKA - terapeuta zaj臋ciowy.
Nasi seniorzy ochoczo brali udzia艂 w spotkaniu. Wsp贸lnej zabawie i 艣piewom nie by艂o ko艅ca. Nasi seniorzy ochoczo brali udzia艂 w spotkaniu. Wsp贸lnej zabawie i 艣piewom nie by艂o ko艅ca.
Zas艂uchany Pan Jerzy. Jak to jest z tymi dziewczynami? "Jak w piosence" - odpowiedzia艂. Zas艂uchany Pan Jerzy. Jak to jest z tymi dziewczynami? "Jak w piosence" - odpowiedzia艂.
Roz艣piewana i zas艂uchana grupa. Roz艣piewana i zas艂uchana grupa.
Zaczarowan膮 atmosfer臋 tworzy艂y tak偶e: 艣wieczki, ciastko i kawa lub herbata. Zaczarowan膮 atmosfer臋 tworzy艂y tak偶e: 艣wieczki, ciastko i kawa lub herbata.

 

DZI臉KUJEMY!

Dzia艂anie zosta艂o zrealizowane w ramach projektu "KLAMra_2014" Klub Aktywno艣ci Wewn膮trzpokoleniowej, na który nasza organizacja otrzyma艂a dofinansowanie z MPiPS Program ASOS 2014. Projekt b臋dzie realizowany na terenie obu naszych placówek do ko艅ca 2014 r.

 

26.09.2014 r. Koncert operetkowy "Przeta艅czy膰 ca艂膮 noc"

W dniu 26.09.2014 r. 艣wi臋towali艣my 8 rocznic臋 wspó艂pracy Fundacji "Pomoc Potrzebuj膮cym" ze s艂u偶b膮 wi臋zienn膮. Z tej okazji w p艂acówce przy ul. Oliwskiej 5 odby艂 si臋 uroczysty koncert operetkowy "Przeta艅czy膰 ca艂膮 noc" w którym wyst膮pili znani, cenieni, wspaniali arty艣ci scen operetkowych w Polsce: Pani Liza WESO艁OSKA - sopran, Pan Krzysztof CIUPI艃SKI-艢WI膭TEK - tenor, Pan Adam SYCHOWSKI - fortepian.

 

Krzysztof Ciupi艅ski-艢wi膮tek - tenor. Krzysztof Ciupi艅ski-艢wi膮tek - tenor.
Liza Weso艂owska - sopran. Liza Weso艂owska - sopran.
Liza Weso艂owska sopran i Krzysztof Ciupi艅ski-艢wi膮tek tenor - w duecie. Liza Weso艂owska sopran i Krzysztof Ciupi艅ski-艢wi膮tek tenor - w duecie.
Liza Weso艂owska i Krzysztof Ciupi艅ski-艢wi膮tek w duecie. Liza Weso艂owska i Krzysztof Ciupi艅ski-艢wi膮tek w duecie.
Fantastyczna w ka偶dym calu - Liza Weso艂owska sopran. Fantastyczna w ka偶dym calu - Liza Weso艂owska sopran.
Liza Weso艂owska i Krzysztof Ciupi艅ski-艢wi膮tek. Liza Weso艂owska i Krzysztof Ciupi艅ski-艢wi膮tek.
Liza Weso艂owska sopran i Krzysztof Ciupi艅ski-艢wi膮tek tenor - w duecie. Liza Weso艂owska sopran i Krzysztof Ciupi艅ski-艢wi膮tek tenor - w duecie.
Duet "Dziewcz臋ta z Barcelony" Nico Dostala. Duet "Dziewcz臋ta z Barcelony" Nico Dostala.

 

Koncert dedykowali艣my naszym seniorom i podopiecznym, którzy od 8 lat znajduj膮 si臋 pod troskliw膮 opiek膮 osadzonych, wykonuj膮cych czynno艣ci opieku艅cze wobec osób niesamodzielnych, wszystkim wspó艂pracownikom Fundacji, którzy od 8 lat tworz膮 praktyczn膮 i merytoryczn膮 przestrze艅 wspó艂pracy ze s艂u偶b膮 wi臋zienn膮 oraz funkcjonariuszom, którzy od strony kodeksowej i penitencjarnej wype艂niaj膮 swym dzia艂aniem postanowienia umowy o zatrudnieniu osadzonych w naszych placówkach opieku艅czych.

 

Plakat zapraszaj膮cy na koncert operetkowy. Opracowanie graficzne: Konrad Styrylski. DZI臉KUJEMY! Plakat zapraszaj膮cy na koncert operetkowy. Opracowanie graficzne: Konrad Styrylski. DZI臉KUJEMY!
Program koncertu. Opracowanie graficzne: Konrad Styrylski. DZI臉KUJEMY! Program koncertu. Opracowanie graficzne: Konrad Styrylski. DZI臉KUJEMY!
艢rodek programu z informacj膮 o artystach. 艢rodek programu z informacj膮 o artystach.

 

W repertuarze koncertu znalaz艂y si臋 znane, popularne i znamienite utwory operowe, operetkowe i musicalowe. Arty艣ci w jedyny dla siebie sposób z gracj膮, wdzi臋kiem i profesjonalizmem tworzyli sceny aktorskie - prezentuj膮c poszczególe utwory. Prawie ka偶dy z nich wywo艂ywa艂 interakcj臋 z widowni膮 wywo艂uj膮c u艣miech, oklaski, 艣miech czy zach臋t臋 do wspólnego ta艅ca. Byli艣my pe艂ni podziwu dla kunsztu wokalnego artystów i niesamowitych g艂osów, o których skali jeszcze d艂ugo rozmawiano w kuluarach spotkania.

Po raz kolejny wszyscy obecni stali si臋 uczestnikami prawdziwej uczty muzycznej. Po raz pierwszy te偶 w koncercie wykorzystano pianino, które podarowano Fundacji w formie darowizny. Pan Adam SYCHOWSKI dzi臋ki temu stworzy艂 wszystkim odbiorcom prawdziw膮 uczt臋 dla ucha, cudownie uzupe艂niaj膮c wyst臋py artystów swoj膮 niezaprzeczaln膮 charyzm膮 i talentem.

 

Duet. Przy fortepianie - Adam Sychowski. Duet. Przy fortepianie - Adam Sychowski.
Kolejna urocza scenka aktorska. Kolejna urocza scenka aktorska.
Liza Weso艂owska i Krzysztof Ciupi艅ski-艢wi膮tek w duecie. Liza Weso艂owska i Krzysztof Ciupi艅ski-艢wi膮tek w duecie.
Liza Weso艂owska - sopran w solowym wyst臋pie. Liza Weso艂owska - sopran w solowym wyst臋pie.
Widownia wsta艂a z miejsc. Widownia wsta艂a z miejsc.
Duet. Przy fortepianie - Adam Sychowski. Duet. Przy fortepianie - Adam Sychowski.
"Usta milcz膮, dusza 艣piewa" - roz艣piewa艂a publiczno艣膰. "Usta milcz膮, dusza 艣piewa" - roz艣piewa艂a publiczno艣膰.
Rozta艅czona i roz艣piewana publiczno艣膰. Rozta艅czona i roz艣piewana publiczno艣膰.

 

T膮 drog臋 ca艂ej trójce artystów sk艂adamy jeszcze raz serdeczne podzi臋kowania za ten wspania艂y koncert, który by艂 dla wielu naszych go艣ci i seniorów powodem wzrusze艅 i rado艣ci.

 

LIZA, KRZYSZTOF, ADAM - DZI臉KUJEMY!

 

Dzia艂anie zosta艂o zrealizowane w ramach projektu "KLAMra_2014" Klub Aktywno艣ci Wewn膮trzpokoleniowej, na który nasza organizacja otrzyma艂a dofinansowanie z MPiPS Program ASOS 2014. Projekt b臋dzie realizowany na terenie obu naszych placówek do ko艅ca 2014 r.

 

03.09.2014 r. "艁adne Kwiatki"

W dniu 3.09.2014 w obu placówkach Fundacji, w domu przy ul. Oliwskiej 5 oraz ul. Kiejstuta 1 nasi pensjonariusze w艂asnor臋cznie sadzili wieloletnie kwiaty doniczkowe.

Sadzenie kwiatów sta艂o si臋 ju偶 tradycj膮, w tym roku Seniorzy posadzili Zamij臋 i Kordylin臋, które po zaj臋ciach zabrali do swoich pokoi. Celem zorganizowanych zaj臋膰 by艂a nie tylko aktywizacja Seniorów ale te偶 膰wiczenie manualne oraz pami臋ciowe aby ka偶dego kolejnego dnia dba膰 o swoje kwiaty i je podlewa膰.

 

Dzia艂anie zosta艂o zrealizowane w ramach projektu "KLAMra_2014" Klub Aktywno艣ci Wewn膮trzpokoleniowej, na który nasza organizacja otrzyma艂a dofinansowanie z MPiPS Program ASOS 2014. Projekt b臋dzie realizowany na terenie obu naszych placówek do ko艅ca 2014 r.

 

21.08.2014 r. BUUM - Gry podwórkowe naszego dzieci艅stwa

W ramach realizowanego przez nasz膮 organizacj臋 projektu "KLAMra_2014" zaprosili艣my Edyt臋 O艂dak ze „Stowarzyszenia z siedzib膮 w Warszawie”, która obecnie realizuje nowy projekt BUUM zak艂adaj膮cy prze艂o偶enie dawnych gier i zabaw podwórkowych na wspó艂czesne media. W pierwszej cz臋艣ci warsztatów Edyta przeprowadzi艂a wywiad z naszymi pensjonariuszami, pytaj膮c w co si臋 bawili b臋d膮c ma艂ymi dzie膰mi. Powróci艂y najcudowniejsze wspomnienia z dzieci臋cych lat a opowie艣ciom nie by艂o ko艅ca. Nast臋pnie przeszli艣my do drugiego etapu zadania a mianowicie poznali艣my system Arduino, który tylko wygl膮da艂 sk膮p likowanie. Okaza艂o si臋 bowiem, 偶e bez wi臋kszych problemów nasi pensjonariusze przy pomocy diody opornika i p艂ytki monta偶owej oraz szablonu, stworzyli uk艂ad elektroniczny, który pod艂膮czyli艣my. Rezultatem dobrze wykonanego zadania by艂a migaj膮ca dioda. Na „deser” zagrali艣my w zmodyfikowane kapsle, urozmaicone systemem Arduino. To by艂a niespodzianka dla Seniorów. Ka偶dy z uczestników musia艂 trafi膰 kapslem w 艣rodek jednego z kilku pól na planszy, je艣li si臋 uda艂o, Arduino odtwarza艂 wcze艣niej nagrany wywiad z Pensjonariuszami. Tego nasi Seniorzy si臋 niespodziewali. Zabawie i rado艣ci nie by艂o ko艅ca.

 

 

Serdecznie dzi臋kujemy Edycie za przywrócenie wspomnie艅 z dzieci臋cych lat i cudown膮 zabaw臋 :-)

 

Dzia艂anie zosta艂o zrealizowane w ramach projektu "KLAMra_2014" Klub Aktywno艣ci Wewn膮trzpokoleniowej, na który nasza organizacja otrzyma艂a dofinansowanie z MPiPS Program ASOS 2014. Projekt b臋dzie realizowany na terenie obu naszych placówek do ko艅ca 2014 r.

 

08.08.2014 r. Papierowe Cuda

W ramach realizowanego przez nasz膮 Fundacj臋 projektu KLAMra 2014, do obu placówek, przy ul.Kiejstuta 1 i ul.Oliwskiej 5 zaprosili艣my „Pewn膮 Pani膮” z fragmentu piosenki Krystyny Korewickiej i Bogus艂awa 艢miechowskiego, niezwyk艂膮  Pani膮 Bronis艂aw臋 Fitak autork膮 papierowej zabawki o nazwie „Fitak”.

„FITAK” to kartka papieru w odpowiedni sposób z艂o偶ona w harmonijk臋 z której Pani Bronis艂awa potrafi wyczarowa膰 ponad 450 figur przestrzennych. Zabawka „FITAK” jest tak prosta a zarazem doskonale rozwijaj膮ca wyobra藕ni臋 i kreatywno艣膰 oraz sprawno艣膰 manualn膮, jak si臋 okazuje w ka偶dym wieku poniewa偶 na warsztatach bawili艣my si臋 w 4 pokolenia i pomys艂ów na nowe figury nie by艂o ko艅ca. Podczas zabawy powi臋kszyli艣my zbiór figur o: suszark臋 do w艂osów, mankiet koszuli, kieliszek i kod DNA. Jeste艣my niezwykli dumni z pomys艂owo艣ci naszych pensjonariuszy.

 

 

W 1987 roku Pani Bronis艂awa opatentowa艂a swój wynalazek oraz otrzyma艂a zgod臋 od Ministerstwa Kultury na publiczne prezentowanie talentu. W tym偶e roku znalaz艂a si臋 równie偶 w Ksi臋dze Rekordów Guinessa a kilka lat wcze艣niej Sam Erno Rubik, z którym si臋 spotka艂a, by艂 zafascynowany jej pomys艂em. Wcale Nas to nie dziwi!

Jeste艣my zaszczyceni mog膮c go艣ci膰 w naszej Fundacji tak niezwyk艂膮 osob臋 jak Pani Bronis艂awa Fitak.

Pani Broni jeszcze raz dzi臋kujemy za przybycie i ch臋膰 podzielenia si臋 swoim talentem oraz 偶yczymy du偶o zdrowia.

 

 

Dzia艂anie zosta艂o zrealizowane w ramach projektu "KLAMra_2014" Klub Aktywno艣ci Wewn膮trzpokoleniowej, na który nasza organizacja otrzyma艂a dofinansowanie z MPiPS Program ASOS 2014. Projekt b臋dzie realizowany na terenie obu naszych placówek do ko艅ca 2014 r.

 

 

01.08.2014 r.  OBCHODY 70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 

 

W dniu 01.08.2014 r. w placówce przy ul. Oliwskiej 5 odby艂 si臋 koncert Kapeli Praskiej z okazji 70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. 

W ramach realizowanego przez nasz膮 organizacj臋 projektu "KLAMra_2014" zaprosili艣my na t臋 wyj膮tkow膮 i wa偶n膮 uroczysto艣膰, znan膮 i cenion膮 nie tylko przez warszawiaków "Kapel臋 Prask膮" popularyzuj膮c膮 od ponad 25 lat warszawski folklor muzyczny.

Koncert rozpocz膮艂 si臋 o godzinie 14:30 w nowo otwartej sali konferencyjnej. W roli konferansjerki, koncert poprowadzi艂a oraz uroczy艣cie powita艂a naszych go艣ci Gra偶yna Czaplewska - trener ergoterapii zaj臋ciowej w ramach projektu "KLAra_2014".

Arty艣ci zaprezentowali repertuar piosenki warszawskiej oraz powsta艅czo-okupacyjnej. Wykonali mi臋dzy innymi takie znane szlagiery jak: "Warszawa da si臋 lubi膰", "Tango Milonga", "Czarna Ma艅ka", "Nie masz cwaniaka nad warszawiaka", "Pa艂acyk Michla" i wiele wiele innych, które naszych pensjonariuszy wprawi艂y w zadum臋 ale równie偶 porwa艂y do 艣piewu i ta艅ca.

 

 

Zorganizowany koncert w naszej placówce to dla niektórych pensjonariuszy jedyna mo偶liwo艣膰 poznania i wys艂uchania na 偶ywo tradycyjnych piosenek warszawskich, ulicy i podwórek.

W tak wa偶nym dla nas dniu Obchodów 70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego to wspomnienie osobistych wydarze艅, prze艂omowych  dla historii Polski w których brali udzia艂. Wielkie 艣wi臋to, pami臋膰 o ludziach o Woln膮 i Niepodleg艂膮 Warszaw臋.
Tego dnia, ka偶dy z nas z dum膮 nosi艂 przypi臋ty na piersi bia艂o-czerwony kotylion.

Serdecznie dzi臋kuj臋my za przyj臋cie zaproszenia "Kapeli Praskiej" oraz wspania艂y koncert.

 

 

Plakat na koncert przygotowa艂 Konrad STYRYLSKI. Dzi臋kujemy. Plakat na koncert przygotowa艂 Konrad STYRYLSKI. Dzi臋kujemy.

 

Koncert zosta艂 zrealizowany w ramach projektu "KLAMra_2014" Klub Aktywno艣ci Wewn膮trzpokoleniowej, na który nasza organizacja otrzyma艂a dofinansowanie z MPiPS Program ASOS 2014. Projekt b臋dzie realizowany na terenie obu naszych placówek do ko艅ca 2014 r.

 

 

01.08.2014 r.  OBCHODY 70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego:

                       wyk艂ad okoliczno艣ciowy. 

 

Z okazji 70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.w obu naszych placówkach opieku艅czych odby艂 si臋 okoliczno艣ciowy wyk艂ad po艣wi臋cony historii i tradycji powstania warszawskiego. Wyk艂ad sta艂 si臋 pretekstem dla wielu naszych podopiecznych do wspomnie艅 i opowie艣ci o trudnych i bohaterskich czasach powstania. Niektórzy z naszych podopiecznych byli 艣wiadkami tych wydarze艅, a ich rodzice brali udzia艂 w Powstaniu. Wspomnienia tamtych dni by艂y dla naszych podopiecznych trudne, ale te偶 byli dumni z postawy warszawiaków pragn膮cych wywalczy膰 wolno艣膰 dla swojego miasta.

Wiele emocji wywo艂a艂y stare zdj臋cia prezentuj膮ce powsta艅cze dni Warszawy oraz prezentuj膮ce widok zniszcze艅 jakie dokona艂y si臋 w mie艣cie wskutek ekterminacji miasta po upadku powstania. Po prezentacji wywi膮za艂a si臋 prawdziwa i emocjonalna dyskusja o powrotach do zrujnowanego miasta i pierwszych dniach i miesi膮cach 偶ycia w zniszczonym mie艣cie. Jak podkre艣lali nasi podopieczni - powrót do miasta, które by艂o ich ma艂膮 ojczyzn膮 - sta艂 si臋 dla nich rzecz膮 oczywist膮. Prezentacja, wyk艂ad i dyskusja wywo艂a艂y w naszych seniorach ogromne emocje, ale te偶 pobudzi艂y do wspomnie艅 i rozmy艣la艅 nad minionym czasem i histori膮, która ich dotkn臋艂a bezpo艣rednio.

Wyk艂ad z okazji 70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Wyk艂ad z okazji 70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Powsta艅cza mapa Warszawy - fragment prezentacji. Powsta艅cza mapa Warszawy - fragment prezentacji.

Prowadz膮ca spotkanie - Pani Gra偶yna CZAPLEWSKA Prowadz膮ca spotkanie - Pani Gra偶yna CZAPLEWSKA

Bohaterowie powsta艅czych dni - fragment prezentacji. Bohaterowie powsta艅czych dni - fragment prezentacji.

Zdj臋cie zrujnowanej Warszawy - fragment prezentacji. Zdj臋cie zrujnowanej Warszawy - fragment prezentacji.

Dyskusja w trakcie wyk艂adu. Dyskusja w trakcie wyk艂adu.

Trener prowadz膮cy: Gra偶yna CZAPLEWSKA - specjalista ergoterapii zaj臋ciowej.

Wyk艂ad zosta艂 zrealizowany w ramach projektu "KLAMra_2014" Klub Aktywno艣ci Wewn膮trzpokoleniowej, na który nasza organizacja otrzyma艂a dofinansowanie z MPiPS Program ASOS 2014. Projekt b臋dzie realizowany na terenie obu naszych placówek do ko艅ca 2014 r.

 

 

24.07.2014 r. Zaj臋cia warsztatowe dla seniorów: lepimy wazony z kawy.

 

W ramach realizowanego przez nasz膮 organizacj臋 projektu "KLAMra_2014" seniorzy w ramach dzia艂a艅 zaplanowanych w projekcie wykonywali ozdobne wazony z kawy. Warsztaty mia艂y na celu pobudzenie wielu zmys艂ów - zapach, wzrok. Beneficjenci projektu z drobnych ziarenek kawy ziarnistej wykonywali ozdobne i fantazyjne wzory na butelkach plastikowych. Ka偶dy z beneficjentów po wykonaniu zadania swoje dzie艂o umie艣ci艂 na honorwym miejscu w swoim pokoju.

 

Oficjalne logo programu ASOS_2014 Ministerstwa Pracy i Polityki Spo艂ecznej w ramach kt贸rego realziowane jest zadanie. Oficjalne logo programu ASOS_2014 Ministerstwa Pracy i Polityki Spo艂ecznej w ramach kt贸rego realziowane jest zadanie.
Beneficjenci projektu wykonuj膮 samodzielnie wazoniki z ziarenek kawy. Beneficjenci projektu wykonuj膮 samodzielnie wazoniki z ziarenek kawy.
Pani Janeczka wraz z innymi beenficjentami projektu wykleja wazoniki z kawy. Pani Janeczka wraz z innymi beenficjentami projektu wykleja wazoniki z kawy.

Wazoniki z kawy... Wazoniki z kawy...

Robimy wazoniki z kawy... Robimy wazoniki z kawy...

Zainteresowani, szcz臋艣liwi, zachwyceni.... Zainteresowani, szcz臋艣liwi, zachwyceni....

W艂asnor臋czne prace - wazoniki z kawy... W艂asnor臋czne prace - wazoniki z kawy...

Logo projektu Logo projektu

 

Warsztaty by艂y zrealizowane w ramach projektu "KLAMra_2014" Klub Aktywno艣ci Wewn膮trzpokoleniowej, na który nasza organizacja otrzyma艂a dofinansowanie z MPiPS Program ASOS 2014. Projekt b臋dzie realizowany na terenie obu naszych placówek do ko艅ca 2014 r.

 

18.07.2014 r. Prezentacja "Drewniane ko艣cio艂y Mazowsza".

W ramach realizowanego przez nasz膮 organizacj臋 projektu "KLAMra_2014" do naszej placówki z prezentacj膮 zosta艂 zaproszony Pan Jacek WI艢NIEWSKI - Prezes Lokalnego Stowarzyszenia Turystycznego Skarbiec Mazowiecki (LOT Skarbiec Mazowiecki). Stowarzysznie od lat zajmuje si臋 promocj膮 architektury okolic Mazowsza. Celem g艂ównym jest mi臋dzy innymi zapewnienie ci膮g艂o艣ci i rozwój projektu „Skarbiec Mazowiecki – szlaki turystyczne obiektów sakralnych w Warszawie i na Mazowszu” a tak偶e aktywizowanie rozwoju mazowieckiej i warszawskiej turystyki, wspieranie rozwoju indywidualnych pasji i zainteresowa艅 cz艂onków Stowarzyszenia, organizowanie promuj膮cych pi臋kno i kulturow膮 warto艣膰 Mazowsza i Stolicy, wystaw, szkole艅, wyjazdów krajoznawczych i konkursów. W planach s膮 tak偶e projekty wydawnicze i wystawiennicze.

Pan Jacek przedstawi艂 benricjentom projektu nizwykle ciekaw臋 prezentacj臋 po艣wi臋con膮 drewnianym, sakralnym zabytkom Mazowsza pt. "Drewniane ko艣cio艂y . Prezentacja okraszona bny艂a licznymi przypowie艣ciami i ciekawostkami dotycz膮cymi najstarszych drewnianych zabytków architektonicznych Mazowsza. Prezentacja cieszy艂a si臋 ogromnym zainteresowaniem seniorów o czym 艣wiadczy艂y liczne pytania i o偶ywiona dyskusja.

Panu Jackowi WI艢NIEWSKIEMU sk艂adamy serdeczne podzi臋kowania.

 
 
Prezentacja dotycz膮c膮 zabytk贸w architektocznicnych Mazowsza. Prezentacja dotycz膮c膮 zabytk贸w architektocznicnych Mazowsza.
Prezentacja "Drewniane zabytki Mazowsza". Prezentacja "Drewniane zabytki Mazowsza".
Prezentacja "Drewniane ko艣cio艂y Mazowsza". Prezentacja "Drewniane ko艣cio艂y Mazowsza".
Seniorzy w skupieniu i z zainteresowaniem wys艂uchuj膮 prezentacji. Seniorzy w skupieniu i z zainteresowaniem wys艂uchuj膮 prezentacji.
Jacek WI艢NIEWSKI z Lokalnego Stowarzyszenia Turystycznego LOT - Skarbiec Mazowiecki - prelegent. Jacek WI艢NIEWSKI z Lokalnego Stowarzyszenia Turystycznego LOT - Skarbiec Mazowiecki - prelegent.
Logo projektu Logo projektu
Jacek WI艢NIEWSKI.Prezes Stowarzyszenia LOT Skarbiec Mazowiecki. Jacek WI艢NIEWSKI.Prezes Stowarzyszenia LOT Skarbiec Mazowiecki.

 

Warsztaty by艂y zrealizowane w ramach projektu "KLAMra_2014" Klub Aktywno艣ci Wewn膮trzpokoleniowej, na który nasza organizacja otrzyma艂a dofinansowanie z MPiPS Program ASOS 2014. Projekt b臋dzie realizowany na terenie obu naszych placówek do ko艅ca 2014 r.

 

11.07.2014 r. Zaj臋cia warsztatowe dla seniorów: popo艂udnie z Francj膮. 

 

W ramach realizowanego przez nasz膮 organizacj臋 projektu "KLAMra_2014" seniorzy w ramach dzia艂a艅 zaplanowanych w projekcie wzi臋li udzia艂 w specjalnie przygotowanym popo艂udniu prezentuj膮cym kultur臋 i sztuk臋 Francji  Warsztaty mia艂y charakter edukacyjno-poznawczy po艂膮czone by艂y z prezentacj膮, s艂uchaniem muzyki i piosenek znad Sekwany oraz degustacj膮 przysmaków francuskich: serów i croissantów. Prezentacja cieszy艂a si臋 ogromnym zainteresowanim beneficjentów, którzy dopytywali o szczegó艂y z dziejów Francji oraz wzi臋li udzia艂 w krótkim quizie ze znajomo艣ci piosenek i melodii francuskich.

Trener prowadz膮cy: Gra偶yna CZAPLEWSKA - specjalista ergoterapii zaj臋ciowej.

 

Beneficjenci projektu w trakcie francuskiego popo艂udnia. Beneficjenci projektu w trakcie francuskiego popo艂udnia.
Pani Janeczka oraz Pani Alicja w trakcie francuskiego popo艂udnia. Prezentacj臋 prowadzi Pani Gra偶yna Czaplewska. Prezentacj臋 prowadzi Pani Gra偶yna Czaplewska.
Zachwyceni prezentacj膮 - benficjenicp projektu "KLAMra_2014". Zachwyceni prezentacj膮 - benficjenicp projektu "KLAMra_2014".
Francuski podwieczorek - sery i crossanty. Francuski podwieczorek - sery i crossanty.
W trakcie francuskiej prezentacji... W trakcie francuskiej prezentacji...

 

Warsztaty by艂y zrealizowane w ramach projektu "KLAMra_2014" Klub Aktywno艣ci Wewn膮trzpokoleniowej, na który nasza organizacja otrzyma艂a dofinansowanie z MPiPS Program ASOS 2014. Projekt b臋dzie realizowany na terenie obu naszych placówek do ko艅ca 2014 r.

 

21.05.2014 r. Popo艂udnie z poezj膮 - wizyta aktora Pana Bartosza MAZURA.

W ciep艂e majowe popo艂udnie mieli艣my przyjemno艣膰 go艣ci膰 w naszej placówce Pana Bartosza MAZURA aktora, absolwenta Pa艅stwowej Wy偶szej Szko艂y Teatralnej w Krakowie, jednego z bohaterów popularnych seriali telewizyjnych takich jak: Plebania, M jak Mi艂o艣膰, Na Wspólnej, Samo 呕ycie.

Swoim aksamitnym i przepi臋knym g艂osem zachwyci艂 wszystkich interpretacj膮 pewnego "szalonego" w膮tku ksi膮偶ki Angel Wegenstein "Daleko od Toledo"... Cudowny g艂os i wspania艂a interepretacja wprawi艂a w cudowny b艂ogostan wszystkich uczestników spotkania. Na pytanie "Czy spodoba艂a si臋 Pa艅stwu ta historia?" jedna z uczestniczek spotkania odpowiedzia艂a: "TAK bardzo! Ale to Pana niesamowitego g艂osu zas艂uga".  

I tak si臋 ci臋偶ko by艂o rozsta膰 i pyta艅 wokó艂 zawodu aktora mnóstwo i anegdot tak偶e. Ciep艂a, cudownie szczera, wspania艂a atmosfera.

Jeste艣my wst臋pnie umówieni na kolejn膮, niezwyk艂膮 literack膮 podró偶.

Panie Bartoszu - DZI臉KUJEMY.

 

Popo艂udnie z poezj膮 - spotkanie z aktorem Bartoszem Mazurem. Popo艂udnie z poezj膮 - spotkanie z aktorem Bartoszem Mazurem.
Nasi pensjonariusze byli zainteresowani nie tylko literatur膮, ale i ciekawostkami z 偶ycia... aktora. Nasi pensjonariusze byli zainteresowani nie tylko literatur膮, ale i ciekawostkami z 偶ycia... aktora.
Bartosz Mazur czyta ksi膮偶k臋 Angeli Wegenstein: Daleko od Toledo. Bartosz Mazur czyta ksi膮偶k臋 Angeli Wegenstein: Daleko od Toledo.
Zas艂uchani, zaciekawieni, zadowoleni.... nasi pensjonariusze. Zas艂uchani, zaciekawieni, zadowoleni.... nasi pensjonariusze.
Spotkanie z Bartoszem Mazurem. Nasi pensjonariusze w trakcie popo艂udnia z poezj膮. Spotkanie z Bartoszem Mazurem. Nasi pensjonariusze w trakcie popo艂udnia z poezj膮.
W roli g艂贸wnej - Bartosz Mazur. W roli g艂贸wnej - Bartosz Mazur.

 

Spotkanie by艂o zrealizowane w ramach projektu "KLAMra_2014" Klub Aktywno艣ci Wewn膮trzpokoleniowej, na który nasza organizacja otrzyma艂a dofinansowanie z MPiPS Program ASOS 2014. Projekt b臋dzie realizowany na terenie obu naszych placówek do ko艅ca 2014 r.

 

Fundacja Pomoc Potrzebuj膮cym

pomagamy i uczymy pomaga膰
 

 

Fundacja Pomoc Potrzebuj膮cym

 

 

PROJEKT "SPRAWNI, AKTYWNI, POTRZEBNI"

PROJEKT "Lek potrzebny od zaraz"

 

Lek potrzebny od zaraz”

PROJEKT "WARUNEK POWROTU"

WARUNEK POWROTU

Inicjatywa "WARTO BY膯 ZA" Kompanii Piwowarskiej IV EDYCJA 2009 r.

Projekt "SKAZANI nie STRACENI"

 norway,


Wsparcie udzielone przez Islandi臋, Liechtenstein i Norwegi臋 poprzez dofinansowanie ze 艣rodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a tak偶e ze 艣rodków bud偶etu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarz膮dowych

Projekt Przekroczy膰 Granice

EFS

Projekt  "PRZEKROCZY膯 GRANICE " - szans膮 na Twój rozwój

 

Wspó艂pracujemy z Bankiem 呕ywno艣ci w ramach programu PEAD


Ta strona u偶ywa Cookies. Korzystaj膮c ze strony wyra偶asz zgod臋 na u偶ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl膮darki.

Akceptuje pliki Cookie