• ol_09_2018_18.jpg
 • 20.jpg
 • 15.jpg
 • 1a.jpg
 • 3a.jpg
 • 10a.jpg
 • 9.jpg
 • 7.jpg
 • 14.jpg
 • bank_wol_08.jpg
 • 17.jpg
 • bud_ol_05.jpg
 • bud_ol_06.jpg
 • 12.jpg
 • 5.jpg
 • 14a.jpg
 • marmur_01.jpg
 • marmur_06.jpg
 • 15a.jpg
 • dscn7339.jpg
 • 2b.jpg
 • 11d.jpg
 • 10b.jpg
 • 10.jpg
 • 11b.jpg
 • 1.jpg
 • 1b.jpg
 • 19.jpg
 • 4a.jpg
 • 3.jpg

Projekt ?KLAMra_2014. Klub Aktywności Wewnątrzpokoleniowej?. ASOS 2014

Email Drukuj PDF

Projekt „KLAMra_2014. Klub Aktywności Wewnątrzpokoleniowej”. ASOS 2014

 

„KLAMra_2014"

„Budowanie Aktywności Wewnątrzpokoleniowej. Pilotażowy projekt dziennych usług opiekuńczych o charakterze integracyjno-aktywizującym ze wsparciem wolontariatu senioralnego” realizowany w ramach Programu Rządowego ASOS 2014 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

umowa numer: 2943/2014/ASOS

 

Zapewnienie opieki pielęgnacyjnej stanowi PODSTAWĘ do rozmowy o aktywności osób starszych i PUNKT WYJŚCIA do wypełniania postulatu aktywizacji osób starszych w znaczny sposób niesamodzielnych. Bez zapewnienia poczucia bezpieczeństwa w rozumieniuGODNEJ, WRAŻLIWEJ I ADEKWATNEJ DO POTRZEB opieki na poziomie fizykalnym, nie można mówić o spełnieniu postulatu budowania aktywności w sensie społecznymzwłaszcza w odniesieniu do osób starszych z diagnozą choroby przewlekłej.

Celem projektu będzie poprawa jakości życia seniorów poprzez stworzenie centrum usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób starszych (dzienny pobyt w placówkach opiekuńczych jako alternatywa dla pobytu w domu) z pełnym zakresem działań opiekuńczo-aktywizacyjnych (ergoterapia, usprawnienie ruchowe, zajęcia wyrównawczepsychologiczne i edukacyjno-oświatowe) uzupełnionych o wolontariat „seniorzyseniorom” świadczony przez opiekunów osób starszych oraz grupę lokalnych aktywistów (60+).  W projekcie oddziaływać będziemy na 3 grupy zaangażowane w proces opieki nad osobami starszymisamych seniorów (w celu pobudzenia ich aktywności fizycznej i psychicznej), rodziny i opiekunówbudowanie sieci samopomocowych i lokalnych grup wsparcia.

Projekt trwał 9 miesięcy. Uczestniczyło w nim 50 beneficjentów = 30 seniorów (70+) oraz 20 seniorów (60+) .

Przystępując do projektu Fundacja „Pomoc Potrzebujących” wyszła od koncepcji jakości życiajako podstawy rozpatrywania funkcji opieki nad osobami przewlekle chorymi w stanach paliatywnych i hospicyjnych. Beneficjentami w projekcie byli: 30 osób (osób starszych 70+ w opiece dziennej - 15 osób jak i w opiece stacjonarnej – 15 osób). Dynamika wzrostu starzenia się polskiego społeczeństwa wymusza określone zachowania społeczne i obywatelskie. Wzrasta konieczność i potrzeba zagwarantowania określonej opieki dla osób chorych i cierpiących zarówno domowej jak i stacjonarnej - głównie ze względu na obciążenia jakie generuje ona dla rodziny. Jest to związane bardzo często z nieuświadomioną na poziomie rodziny wiedzą co do specyfiki sprawowania takiej opieki, charakterystycznej dla określonych schorzeń, związanej chociażby z koniecznością wykonywania ściśle określonych czynności czy gwarancji określonej diety. Projekt udowodnił, że opieka nie powinna i nie może się opierać jedynie na zagwarantowaniu „godnego życia” na poziomie minimum – wyżywienie, opieka lekarska i pielęgniarska. Z drugiej strony nie może się ona opierać jedynie na 2 filarachwsparciu rodziny i wsparciu państwa. Musi być tworzona ALTERNATYWNA sieć opieki (wolontariusze, grupy wsparcia) oraz ALTERNATYWNA sieć usług opiekuńczychodzwierciedlających różne potrzeby zarówno chorych (zróżnicowane formy aktywności) jak i rodzin i opiekunów (zróżnicowane formy opieki). W przyszłości - rozumiane jako forma uzupełnienia istniejących usług opiekuńczych na danym rynku. Projekt udowodnił tezę a w jego konsekwencji powstała inicjatywa stworzenia stałej oferty usług dziennych opiekuńczych ze wsparciem wolontariatu tzw. domowegopełnionego na czas pobytu w domu pensjonariusza, poza pobytem w okresie dziennym (po godzinie 16.00 + weekendy). Projekt odpowiedział na postulat rozszerzenia działań na rzecz usług społecznychbezpośrednio i pośrednio powiązanych ze zdrowiem, które zwiększą aktywność osób starszych zarówno w sferze zdrowotnej, społecznej ale i kulturalnej. Tym samym działania projektowe wpisały się w pełni w cele Priorytetu IV Projektu ASOS_2014_2020: zwiększenie dostępności i podniesienie jakości usług społecznych oraz wspieranie działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji głównie poprzez rozwój systemów wsparcia umożliwiających zaspokojenie specyficznych dla wieku podeszłego potrzeb, w szczególności osobom starszym o ograniczonej samodzielności. Projekt trwał 9 miesięcy. Uczestniczyło w nim 50 beneficjentów = 30 seniorów (70+) (15 nowych beneficjentów w ramach zainicjowanego w projekcie dziennego pobytu stacjonarnego oraz 15 pensjonariuszy naszych placówek z wyraźnymi dysfunkcjami psychofizycznymi, którzy do tej pory nie mogli w pełni korzystać z zajęć aktywizacyjnych), 20 seniorów w wieku 60+ (10 opiekunówosób niesamodzielnych w wieku 70+ oraz 10 seniorów aktywistów Uniwersytetu III Wieku lub latarników).

Projekt przyczynił się do powstania:

usług dziennego pobytu stacjonarnego z pełną ofertą rehabilitacyjno-edukacyjną (dla 30 beneficjentów w wieku 70+),

• aktywnych form ergoterapii z wykorzystaniem elementów nowoczesnych metod pracy z seniorami w wieku 70+ z wyraźnymi dysfunkcjami psycho-ficzycznymi z diagnozą choroby przewlekłej o charakterze paliatywnym lub hospicyjnym (dla 30 beneficjentów w wieku 70+);

• grupy wsparcia dla opiekunów osób niesamodzielnych (w wieku 75+) – jako alternatywy samopomocy w opiece domowej świadczonej wzajemnie między opiekunami osób starszych (dla 20 beneficjentów w wieku 60+);

• stworzenia wolontariatu: seniorzy – seniorom – jako formy aktywizacji i wykorzystania potencjału aktywnych seniorów skupionych wokół uniwersytetu III wieku i ruchu Latarników – jako uzupełnienie usług opiekuńczych świadczonych w domu lub w placówkach opiekuńczych (dla 20 beneficjentów w wieku 60+).

Nowoczesne rozumienie opieki nad osobą starsza jest konglomeratem trzech płaszczyzn opieki: opieki czysto fizycznej – zagwarantowanie właściwych warunków bytowych osobie starszej, opieki aktywizacyjnej – terapii zajęciowej i terapii rehabilitacyjnej z wykorzystaniem nowoczesnych elementów terapii sensorycznej angażującej wszystkie zmysły i sfery aktywności osoby starszej, opieki włączającej – czyli aktywizującej społecznie – umożliwiającej dostęp osobom starszym do debaty publicznej i wyrażania swoich poglądów. Takie rozumienie opieki zakłada także angażowanie w ten proces na każdym etapie jej prowadzenia opiekunów osób starszych oraz tych wszystkich, którzy w ten proces są lub chcą być zaangażowani. Dlatego w projekcie podjęliśmy działania, które zmierzały do integracji wewnątrzpokoleniowej dającej seniorom autentyczną możliwość i szanse na nie tylko godną opiekę, ale uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności.

 

Przykłady realizowanych działań w ramach projektu:

 

17.11.2014 r. Koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im.

                  Józefa Elsnera w Warszawie 

17 listopada 2014 r. w placówce naszej Fundacji przy ul. Oliwskiej 5 odbył się koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Józefa Elsnera w Warszawie w klasie śpiewu prof. Teresy Mulawy-Pabisiak. W koncercie wystąpiło 5 adeptek sztuki wokalnej uczennic Pani Profesor. W repertuarze operowym usłyszeliśmy utwory: Mozarta, Verdiego, Bacha, Lutosławskiego, Moniuszki i innych znanych kompozytorów. Przed naszymi pensjonariuszami wystapiły:

Maria Zamachowska w utworach: Antonio Caldara (1670-1736) - Sebben, crudele; Stanisław Niewiadomski -  Sosna

Agata Szydłowska w utworach: Pietro Bencini (1700 – 1755) - Tanto sospirero; Wolfgang Amadeusz Mozart  -  aria Servilli z op. La clemenza di Titto; Witold Lutosławski - Spóźniony słowik

Agata Wodzyńska w utworach: Giuseppe Giordani (1744 – 1798)  -  Caro mio ben, Antonio Vivaldi (1678 – 1741) - aria Abry z or. Juditha triumphans

Paulina Glinka w utworach: Giuseppe Sarti (1729 – 1802) -  aria z op. Giulio Sabino; W. A. Mozart -  aria Zuzanny z op. Wesele Figara; Frederick Jacobi - Wokaliza koncertowa; Antoni Szałowski -  Niedaleko jeziora.

Gabriela Gołaszewska w utworach: Stanisław Moniuszko -  Prząśniczka; Mikołaj Rimski-Korsakow  -  Gdy kocha słowik róży pąk

oraz

Marta Rosińska absolwentka PSM II st. w klasie śpiewu prof. Teresy Mulawy w repertuarze arii operowych Giacomo Verdiego i Giacomo Pucciniego.

Przy pianinie artystkom towarzyszyła Pani prof. Tatiana Orłowska.

 

Swoje podopieczne prezentuje Pani Prof. Teresa Mulawa-Pabisiak Swoje podopieczne prezentuje Pani Prof. Teresa Mulawa-Pabisiak
Maria ZAMACHOWSKA - uczennica I roku PSM II stopnia. Maria ZAMACHOWSKA - uczennica I roku PSM II stopnia.
Agata SZYDŁOWSKA. W ykonała m.in pieśń Lutosławskiego "Spóźniony słowik". Agata SZYDŁOWSKA. W ykonała m.in pieśń Lutosławskiego "Spóźniony słowik".
Agata Wodzyńska. Agata Wodzyńska.
Agata Szydłowska Agata Szydłowska
Paulina Glinka w wokalizie koncertowej. Paulina Glinka w wokalizie koncertowej.
Paulina Glinka. Wykonała m.in. arię Zuzanny z Wesela Figara - W. A. Mozarta. Paulina Glinka. Wykonała m.in. arię Zuzanny z Wesela Figara - W. A. Mozarta.
Gabriela Gołaszewska wykonała m.in. utwór Prząśniczka. Gabriela Gołaszewska wykonała m.in. utwór Prząśniczka.
Maria Rosińka - zachwyciła skalą głosu - sopranu dramatycznego wzbudzając na sali ogólny zachwyt. Maria Rosińka - zachwyciła skalą głosu - sopranu dramatycznego wzbudzając na sali ogólny zachwyt.
Na widowni... Na widowni...
Na widowni... Na widowni...
Plakat przygotowany na koncert. Opracowanie graficzne: Konrad Styrylski. Plakat przygotowany na koncert. Opracowanie graficzne: Konrad Styrylski.

 

Byliśmy zachwyceni skalą i pięknem głosów, wrażliwością muzyczną, interpretacją, talenetem i urodą wszystkich wokalistek. Gratulujemy Pani Profesor -  niesamowitych podopiecznych, daru wyszukiwana wspaniałych talentów wokalnych oraz umiejętności ich prowadzenia. To była prawdziwa uczta muzyczna i już się cieszymy nie tylko na następne spotkanie, ale także na to, że w salach koncertowych będzie w przyszłości kogo słuchać.

Działanie zostało zrealizowane w ramach projektu "KLAMra_2014" Klub Aktywności Wewnątrzpokoleniowej, na który nasza organizacja otrzymała dofinansowanie z MPiPS Program ASOS 2014. Projekt będzie realizowany na terenie obu naszych placówek do końca 2014 r.

 

 

14.11.2014 r. Koncert chóru SURMA z okazji Dnia Niepodległości. 

14 listopada 2014 r. w placówce naszej Fundacji przy ul. Oliwskiej 5 odbył się koncert chóru SURMA z okazji Święta Niepodległości. W repertuarze koncertu znalazły się pieśni i utowru patriotyczne związane z drogą do niepodległości naszej oczyjzny. Program koncewrtu został opracowany specjalnie na ten dzień. Mogliśmy posłuchać znanych pieśni "Marsz pierwszej brygady", "Przybyli ułani", "Ostatni mazur".  Na koncercie pojawili się pensjonariusze obu naszych placówek opiekuńczych, a także ich rodziny i bliscy.

 

Plakat na koncert przygotował Konrad Styrylski. DZIĘKUJEMY. Plakat na koncert przygotował Konrad Styrylski. DZIĘKUJEMY.

 

Surma to jeden z najstarszych warszawskich chórów. Powstał 90 lat temu przy Zakładach Komunikacji Miejskiej, teraz działa przy Miejskich Zakładach Autobusowych. Po II wojnie przestał być chórem męskim. Z czasem w jego szeregach pojawiły się też osoby niezwiązane z MZA. Teraz na próbach w zajezdni autobusowej przy Ostrobramskiej swoich sił w śpiewaniu próbują mechanicy, dyspozytorzy, a nawet lekarze. Chór jest otwarty na wszystkich amatorów lubiących śpiewać. Jedną z jego członkiń jest Pani Halinka Drążek - córka jednej z naszych podopiecznych Pani Janinki Siepietowskiej. To właśnie Pani Halinka była główną pomysłodawczynią występu chóru Surma w naszej placówce. Za co tą drogą serdeczenie dziękujemy.

Dyrygentem i kierownikiem chóru jest Pan Jerzy Łysiak. Przy pianinie zasiadł - pianista, akompaniator - Pan Jan BADAJ.  

Występ chór zakończyło wspólne śpiewanie. W imieniu Fundacji za koncert podziękował Prezez Fundacji Pan Jerzy KAMIŃSKI. Na artystów po koncercie czekał słodki poczęstunek przygotowany przez naszą organizację.

 

Próba i rozśpiewanie przed występem. Próba i rozśpiewanie przed występem.
Próba chóru Surma. Próba chóru Surma.
Występ chóru SURMA. Występ chóru SURMA.
Na pierwszym planie Dyrygent chóru Pan Jerzy Łysiak. Na pierwszym planie Dyrygent chóru Pan Jerzy Łysiak.
Chór SURMA w pełnej krasie. Chór SURMA w pełnej krasie.
Utwory były przeplatane częścią słowną - krórką prezentacją utworów i tła historycznego ich powstania. Utwory były przeplatane częścią słowną - krórką prezentacją utworów i tła historycznego ich powstania.
Występ chóru SURMA. Występ chóru SURMA.
Nasi podopieczni byli zachwyceni i bardzo żywo reagowali na muzykę... Nasi podopieczni byli zachwyceni i bardzo żywo reagowali na muzykę...
Rozśpiewany i zasłuchany Zarząd Fundacji - Pani Wiceprezes Barbara MARCZAK oraz Prezes Fundacji Pan Jerzy KAMIŃSKI. Rozśpiewany i zasłuchany Zarząd Fundacji - Pani Wiceprezes Barbara MARCZAK oraz Prezes Fundacji Pan Jerzy KAMIŃSKI.
Zasłuchana widownia. Zasłuchana widownia.
Prezez Fundacji oraz Dyrygent chóru w prywatnej rozmowie kuluarowej. Prezez Fundacji oraz Dyrygent chóru w prywatnej rozmowie kuluarowej.
My też DZIĘKUJEMY za występ i nisko się kłaniamy. My też DZIĘKUJEMY za występ i nisko się kłaniamy.

 

 

Wszystkim członkom chóru, kierownictwu chóru oraz osobom zaangażowanym w jego zorganizowanie i profesjonalną oprawę muzyczną składamy

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA.

 

Działanie zostało zrealizowane w ramach projektu "KLAMra_2014" Klub Aktywności Wewnątrzpokoleniowej, na który nasza organizacja otrzymała dofinansowanie z MPiPS Program ASOS 2014. Projekt będzie realizowany na terenie obu naszych placówek do końca 2014 r.

 

03.10.2014 r. Wizyta Jurka Owsiaka w naszej Fundacji.

 

W dniu 03.10.2014 r. na zaproszenie naszej Fundacji na spotkanie z seniorami przyjechał Jurek OWSIAK. Jurek Owsiak to w pełnym tego słowa znaczeniu - człowiek orkiestra. Twórca i główny organizator corocznych koncertów i zbiórek w ramach Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Odbywa się on tradycyjnie w drugą niedzielę stycznia każdego roku. Całość pokazywana jest w bezpośredniej transmisji przez drugi program Telewizji Polskiej. Składają się na to bloki, czyli tzw. wejścia na żywo, rozmieszczone w całodziennej ramówce.

Każdego roku blisko 120 tysięcy wolontariuszy zbiera pieniądze, które później rozlicza się w sztabach Finału. Jest to absolutny fenomen socjologiczny, ponieważ z sum, które wpływają na konto Fundacji, widać, że wszyscy wolontariusze, rozliczają się bardzo skrupulatnie z zebranych pieniędzy.

Ostatni Finał miał miejsce 12.01.2014 i miał hasło "Na ratunek". Był dedykowany zakupowi specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów (oddziały geriatryczne).

Orkiestra po raz pierwszy zbierała pieniądze dla seniorów i mimo obaw, udało się dzięki zebranym pieniądzom wymienić sprzęt medyczny we wszystkich 15 szpitalnych oddziałach geriatrycznych w Polsce. Tych oddziałów i łóżek jest nadal zbyt mało w stosunku do potrzeb, ale przynajmniej na dzień dzisiejszy mają sprzęt o najwyższej światowej jakości, gwarantujący każdej osobie starszej godną opiekę w szpaitalu na czas hospitalizacji.

 

Jurek Owsiak na spotkaniu z naszymi pensjonariuszami. Spotkanie prowadziła Grażyna CZAPLEWSKA - terapeuta zajęciowy Fundacji. Jurek Owsiak na spotkaniu z naszymi pensjonariuszami. Spotkanie prowadziła Grażyna CZAPLEWSKA - terapeuta zajęciowy Fundacji.
Jurek Owsiak z wizytą w Fundacji. Jurek Owsiak z wizytą w Fundacji.
Jurek Owsiak - rozbawiony pytaniami od seniorów. Spotkanie prowadzi Grażyna Czaplewska - organizatorka spotkania, terapueta w Fundacji. Jurek Owsiak - rozbawiony pytaniami od seniorów. Spotkanie prowadzi Grażyna Czaplewska - organizatorka spotkania, terapueta w Fundacji.
 Jurek Owsiak zasłuchany w pytania od seniorów, na które udzielał obszernych i bardzo emocjonalnych odpowiedzi. Jurek Owsiak zasłuchany w pytania od seniorów, na które udzielał obszernych i bardzo emocjonalnych odpowiedzi.
Prezenty od Jurka Owsiaka. Prezenty od Jurka Owsiaka.
Książka Jurka Owsiaka, prezentująca historię Finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Książka Jurka Owsiaka, prezentująca historię Finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Zasłuchani pensjonariusze - żywo reagowali na słowa Jurka Owsiaka, zadając wiele ciekawych pytań. Zasłuchani pensjonariusze - żywo reagowali na słowa Jurka Owsiaka, zadając wiele ciekawych pytań.
Z dedykacją - książką otrzymana na pamiątkę naszego spotkania. Z dedykacją - książką otrzymana na pamiątkę naszego spotkania.

 

Jurek w trakcie spotkania odniósł się do samej działalności Fundacji, opowiedział o jej początkach i misji, jaką wciela w życie. Opowiadał też o festiwalu "Przystanek Woodstock", na którym gromadzi się od lat wielotysięczny tłum fanów muzyki. W ostatnim Przystanku wzięło udział ponad 750 tysięcy fanów z całego świata. Przystanek to nie tylko koncerty, ale też rozmowy z ciekawymi ludżmi, których orkiestra zaprasza do debat z młodzieżą.

Spotkanie wywołało wiele emocji, a energia udzieliła się wszystkim jej uczestnikom. Z sali padały ciekawe pytania i podziękowania dla Jurka - za edukację, pamięć, ciepło, serdeczność i troskę, także o seniorów - jako grupę społeczną.

Spotkanie zakończyło gromkie "SIE MA" wykrzyczane przez uczestników spotkania.

 

JUREK!!! DZIĘKUJEMY ZE OPTYMIZM I POZYTYWNE EMOCJE, które dzięki Tobie stały się też naszym udziałem!!!

 

Działanie zostało zrealizowane w ramach projektu "KLAMra_2014" Klub Aktywności Wewnątrzpokoleniowej, na który nasza organizacja otrzymała dofinansowanie z MPiPS Program ASOS 2014. Projekt będzie realizowany na terenie obu naszych placówek do końca 2014 r.

 

17.10.2014 r. Warsztaty edukacyjno-muzyczne: 

                      Dawnych wspomnień czar.

                      Spotkanie ze szlagierami polskiej piosenki.

 

Znacie? To posłuchajcie. A najlepiej - zaśpiewajcie razem. Pod tym hasłem w obu naszych placówkach zostało zorganizowane spotkanie z dawnymi szlagierami polskiej piosneki. Przez ponad 2 godziny w naszych placówkach rozbrzmiewały dźwięki znanych i popularnych przebojów - przedwojenych i powojennnych. "Umówiłem się z nią na dziewiątą", "Czy Pani Marta jest grzechu warta", "Czekolada", "Niech no tylko zakwitną jabłonie", "Karuzela", "Bo z dziewczynami".

Te i inne piosenki wraz z krótkimi informacjami o ich wykonawcach były podstawą warsztatów muzycznych połączonych z elementami choreoterapii. Nasi podopieczni nie tylko oglądali zdjęcia, słuchali muzyki, ale też wspólnie wykonywali utwory znane ze swojej młodości.

Cudowną atmosferę, przy świecach, kawie i ciastku niczym w prawdziwej kawiarni, zapewniła naszym seniorom - Grażyna Czaplewska, terapeutka i organizatorka tych ciekawych zajęć.

 

Urocza atmosfera - sprzyjała wspomnieniom i wspólnej zabawie. Urocza atmosfera - sprzyjała wspomnieniom i wspólnej zabawie.
Warsztaty zorganizowała i poprowadziła: Grażyna CZAPLEWSKA - terapeuta zajęciowy. Warsztaty zorganizowała i poprowadziła: Grażyna CZAPLEWSKA - terapeuta zajęciowy.
Nasi seniorzy ochoczo brali udział w spotkaniu. Wspólnej zabawie i śpiewom nie było końca. Nasi seniorzy ochoczo brali udział w spotkaniu. Wspólnej zabawie i śpiewom nie było końca.
Zasłuchany Pan Jerzy. Jak to jest z tymi dziewczynami? "Jak w piosence" - odpowiedział. Zasłuchany Pan Jerzy. Jak to jest z tymi dziewczynami? "Jak w piosence" - odpowiedział.
Rozśpiewana i zasłuchana grupa. Rozśpiewana i zasłuchana grupa.
Zaczarowaną atmosferę tworzyły także: świeczki, ciastko i kawa lub herbata. Zaczarowaną atmosferę tworzyły także: świeczki, ciastko i kawa lub herbata.

 

DZIĘKUJEMY!

Działanie zostało zrealizowane w ramach projektu "KLAMra_2014" Klub Aktywności Wewnątrzpokoleniowej, na który nasza organizacja otrzymała dofinansowanie z MPiPS Program ASOS 2014. Projekt będzie realizowany na terenie obu naszych placówek do końca 2014 r.

 

26.09.2014 r. Koncert operetkowy "Przetańczyć całą noc"

W dniu 26.09.2014 r. świętowaliśmy 8 rocznicę współpracy Fundacji "Pomoc Potrzebującym" ze służbą więzienną. Z tej okazji w płacówce przy ul. Oliwskiej 5 odbył się uroczysty koncert operetkowy "Przetańczyć całą noc" w którym wystąpili znani, cenieni, wspaniali artyści scen operetkowych w Polsce: Pani Liza WESOŁOSKA - sopran, Pan Krzysztof CIUPIŃSKI-ŚWIĄTEK - tenor, Pan Adam SYCHOWSKI - fortepian.

 

Krzysztof Ciupiński-Świątek - tenor. Krzysztof Ciupiński-Świątek - tenor.
Liza Wesołowska - sopran. Liza Wesołowska - sopran.
Liza Wesołowska sopran i Krzysztof Ciupiński-Świątek tenor - w duecie. Liza Wesołowska sopran i Krzysztof Ciupiński-Świątek tenor - w duecie.
Liza Wesołowska i Krzysztof Ciupiński-Świątek w duecie. Liza Wesołowska i Krzysztof Ciupiński-Świątek w duecie.
Fantastyczna w każdym calu - Liza Wesołowska sopran. Fantastyczna w każdym calu - Liza Wesołowska sopran.
Liza Wesołowska i Krzysztof Ciupiński-Świątek. Liza Wesołowska i Krzysztof Ciupiński-Świątek.
Liza Wesołowska sopran i Krzysztof Ciupiński-Świątek tenor - w duecie. Liza Wesołowska sopran i Krzysztof Ciupiński-Świątek tenor - w duecie.
Duet "Dziewczęta z Barcelony" Nico Dostala. Duet "Dziewczęta z Barcelony" Nico Dostala.

 

Koncert dedykowaliśmy naszym seniorom i podopiecznym, którzy od 8 lat znajdują się pod troskliwą opieką osadzonych, wykonujących czynności opiekuńcze wobec osób niesamodzielnych, wszystkim współpracownikom Fundacji, którzy od 8 lat tworzą praktyczną i merytoryczną przestrzeń współpracy ze służbą więzienną oraz funkcjonariuszom, którzy od strony kodeksowej i penitencjarnej wypełniają swym działaniem postanowienia umowy o zatrudnieniu osadzonych w naszych placówkach opiekuńczych.

 

Plakat zapraszający na koncert operetkowy. Opracowanie graficzne: Konrad Styrylski. DZIĘKUJEMY! Plakat zapraszający na koncert operetkowy. Opracowanie graficzne: Konrad Styrylski. DZIĘKUJEMY!
Program koncertu. Opracowanie graficzne: Konrad Styrylski. DZIĘKUJEMY! Program koncertu. Opracowanie graficzne: Konrad Styrylski. DZIĘKUJEMY!
Środek programu z informacją o artystach. Środek programu z informacją o artystach.

 

W repertuarze koncertu znalazły się znane, popularne i znamienite utwory operowe, operetkowe i musicalowe. Artyści w jedyny dla siebie sposób z gracją, wdziękiem i profesjonalizmem tworzyli sceny aktorskie - prezentując poszczególe utwory. Prawie każdy z nich wywoływał interakcję z widownią wywołując uśmiech, oklaski, śmiech czy zachętę do wspólnego tańca. Byliśmy pełni podziwu dla kunsztu wokalnego artystów i niesamowitych głosów, o których skali jeszcze długo rozmawiano w kuluarach spotkania.

Po raz kolejny wszyscy obecni stali się uczestnikami prawdziwej uczty muzycznej. Po raz pierwszy też w koncercie wykorzystano pianino, które podarowano Fundacji w formie darowizny. Pan Adam SYCHOWSKI dzięki temu stworzył wszystkim odbiorcom prawdziwą ucztę dla ucha, cudownie uzupełniając występy artystów swoją niezaprzeczalną charyzmą i talentem.

 

Duet. Przy fortepianie - Adam Sychowski. Duet. Przy fortepianie - Adam Sychowski.
Kolejna urocza scenka aktorska. Kolejna urocza scenka aktorska.
Liza Wesołowska i Krzysztof Ciupiński-Świątek w duecie. Liza Wesołowska i Krzysztof Ciupiński-Świątek w duecie.
Liza Wesołowska - sopran w solowym występie. Liza Wesołowska - sopran w solowym występie.
Widownia wstała z miejsc. Widownia wstała z miejsc.
Duet. Przy fortepianie - Adam Sychowski. Duet. Przy fortepianie - Adam Sychowski.
"Usta milczą, dusza śpiewa" - rozśpiewała publiczność. "Usta milczą, dusza śpiewa" - rozśpiewała publiczność.
Roztańczona i rozśpiewana publiczność. Roztańczona i rozśpiewana publiczność.

 

Tą drogę całej trójce artystów składamy jeszcze raz serdeczne podziękowania za ten wspaniały koncert, który był dla wielu naszych gości i seniorów powodem wzruszeń i radości.

 

LIZA, KRZYSZTOF, ADAM - DZIĘKUJEMY!

 

Działanie zostało zrealizowane w ramach projektu "KLAMra_2014" Klub Aktywności Wewnątrzpokoleniowej, na który nasza organizacja otrzymała dofinansowanie z MPiPS Program ASOS 2014. Projekt będzie realizowany na terenie obu naszych placówek do końca 2014 r.

 

03.09.2014 r. "Ładne Kwiatki"

W dniu 3.09.2014 w obu placówkach Fundacji, w domu przy ul. Oliwskiej 5 oraz ul. Kiejstuta 1 nasi pensjonariusze własnoręcznie sadzili wieloletnie kwiaty doniczkowe.

Sadzenie kwiatów stało się już tradycją, w tym roku Seniorzy posadzili Zamiję i Kordylinę, które po zajęciach zabrali do swoich pokoi. Celem zorganizowanych zajęć była nie tylko aktywizacja Seniorów ale też ćwiczenie manualne oraz pamięciowe aby każdego kolejnego dnia dbać o swoje kwiaty i je podlewać.

 

Działanie zostało zrealizowane w ramach projektu "KLAMra_2014" Klub Aktywności Wewnątrzpokoleniowej, na który nasza organizacja otrzymała dofinansowanie z MPiPS Program ASOS 2014. Projekt będzie realizowany na terenie obu naszych placówek do końca 2014 r.

 

21.08.2014 r. BUUM - Gry podwórkowe naszego dzieciństwa

W ramach realizowanego przez naszą organizację projektu "KLAMra_2014" zaprosiliśmy Edytę Ołdak ze „Stowarzyszenia z siedzibą w Warszawie”, która obecnie realizuje nowy projekt BUUM zakładający przełożenie dawnych gier i zabaw podwórkowych na współczesne media. W pierwszej części warsztatów Edyta przeprowadziła wywiad z naszymi pensjonariuszami, pytając w co się bawili będąc małymi dziećmi. Powróciły najcudowniejsze wspomnienia z dziecięcych lat a opowieściom nie było końca. Następnie przeszliśmy do drugiego etapu zadania a mianowicie poznaliśmy system Arduino, który tylko wyglądał skąp likowanie. Okazało się bowiem, że bez większych problemów nasi pensjonariusze przy pomocy diody opornika i płytki montażowej oraz szablonu, stworzyli układ elektroniczny, który podłączyliśmy. Rezultatem dobrze wykonanego zadania była migająca dioda. Na „deser” zagraliśmy w zmodyfikowane kapsle, urozmaicone systemem Arduino. To była niespodzianka dla Seniorów. Każdy z uczestników musiał trafić kapslem w środek jednego z kilku pól na planszy, jeśli się udało, Arduino odtwarzał wcześniej nagrany wywiad z Pensjonariuszami. Tego nasi Seniorzy się niespodziewali. Zabawie i radości nie było końca.

 

 

Serdecznie dziękujemy Edycie za przywrócenie wspomnień z dziecięcych lat i cudowną zabawę :-)

 

Działanie zostało zrealizowane w ramach projektu "KLAMra_2014" Klub Aktywności Wewnątrzpokoleniowej, na który nasza organizacja otrzymała dofinansowanie z MPiPS Program ASOS 2014. Projekt będzie realizowany na terenie obu naszych placówek do końca 2014 r.

 

08.08.2014 r. Papierowe Cuda

W ramach realizowanego przez naszą Fundację projektu KLAMra 2014, do obu placówek, przy ul.Kiejstuta 1 i ul.Oliwskiej 5 zaprosiliśmy „Pewną Panią” z fragmentu piosenki Krystyny Korewickiej i Bogusława Śmiechowskiego, niezwykłą  Panią Bronisławę Fitak autorką papierowej zabawki o nazwie „Fitak”.

„FITAK” to kartka papieru w odpowiedni sposób złożona w harmonijkę z której Pani Bronisława potrafi wyczarować ponad 450 figur przestrzennych. Zabawka „FITAK” jest tak prosta a zarazem doskonale rozwijająca wyobraźnię i kreatywność oraz sprawność manualną, jak się okazuje w każdym wieku ponieważ na warsztatach bawiliśmy się w 4 pokolenia i pomysłów na nowe figury nie było końca. Podczas zabawy powiększyliśmy zbiór figur o: suszarkę do włosów, mankiet koszuli, kieliszek i kod DNA. Jesteśmy niezwykli dumni z pomysłowości naszych pensjonariuszy.

 

 

W 1987 roku Pani Bronisława opatentowała swój wynalazek oraz otrzymała zgodę od Ministerstwa Kultury na publiczne prezentowanie talentu. W tymże roku znalazła się również w Księdze Rekordów Guinessa a kilka lat wcześniej Sam Erno Rubik, z którym się spotkała, był zafascynowany jej pomysłem. Wcale Nas to nie dziwi!

Jesteśmy zaszczyceni mogąc gościć w naszej Fundacji tak niezwykłą osobę jak Pani Bronisława Fitak.

Pani Broni jeszcze raz dziękujemy za przybycie i chęć podzielenia się swoim talentem oraz życzymy dużo zdrowia.

 

 

Działanie zostało zrealizowane w ramach projektu "KLAMra_2014" Klub Aktywności Wewnątrzpokoleniowej, na który nasza organizacja otrzymała dofinansowanie z MPiPS Program ASOS 2014. Projekt będzie realizowany na terenie obu naszych placówek do końca 2014 r.

 

 

01.08.2014 r.  OBCHODY 70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 

 

W dniu 01.08.2014 r. w placówce przy ul. Oliwskiej 5 odbył się koncert Kapeli Praskiej z okazji 70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. 

W ramach realizowanego przez naszą organizację projektu "KLAMra_2014" zaprosiliśmy na tę wyjątkową i ważną uroczystość, znaną i cenioną nie tylko przez warszawiaków "Kapelę Praską" popularyzującą od ponad 25 lat warszawski folklor muzyczny.

Koncert rozpoczął się o godzinie 14:30 w nowo otwartej sali konferencyjnej. W roli konferansjerki, koncert poprowadziła oraz uroczyście powitała naszych gości Grażyna Czaplewska - trener ergoterapii zajęciowej w ramach projektu "KLAra_2014".

Artyści zaprezentowali repertuar piosenki warszawskiej oraz powstańczo-okupacyjnej. Wykonali między innymi takie znane szlagiery jak: "Warszawa da się lubić", "Tango Milonga", "Czarna Mańka", "Nie masz cwaniaka nad warszawiaka", "Pałacyk Michla" i wiele wiele innych, które naszych pensjonariuszy wprawiły w zadumę ale również porwały do śpiewu i tańca.

 

 

Zorganizowany koncert w naszej placówce to dla niektórych pensjonariuszy jedyna możliwość poznania i wysłuchania na żywo tradycyjnych piosenek warszawskich, ulicy i podwórek.

W tak ważnym dla nas dniu Obchodów 70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego to wspomnienie osobistych wydarzeń, przełomowych  dla historii Polski w których brali udział. Wielkie święto, pamięć o ludziach o Wolną i Niepodległą Warszawę.
Tego dnia, każdy z nas z dumą nosił przypięty na piersi biało-czerwony kotylion.

Serdecznie dziękujęmy za przyjęcie zaproszenia "Kapeli Praskiej" oraz wspaniały koncert.

 

 

Plakat na koncert przygotował Konrad STYRYLSKI. Dziękujemy. Plakat na koncert przygotował Konrad STYRYLSKI. Dziękujemy.

 

Koncert został zrealizowany w ramach projektu "KLAMra_2014" Klub Aktywności Wewnątrzpokoleniowej, na który nasza organizacja otrzymała dofinansowanie z MPiPS Program ASOS 2014. Projekt będzie realizowany na terenie obu naszych placówek do końca 2014 r.

 

 

01.08.2014 r.  OBCHODY 70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego:

                       wykład okolicznościowy. 

 

Z okazji 70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.w obu naszych placówkach opiekuńczych odbył się okolicznościowy wykład poświęcony historii i tradycji powstania warszawskiego. Wykład stał się pretekstem dla wielu naszych podopiecznych do wspomnień i opowieści o trudnych i bohaterskich czasach powstania. Niektórzy z naszych podopiecznych byli świadkami tych wydarzeń, a ich rodzice brali udział w Powstaniu. Wspomnienia tamtych dni były dla naszych podopiecznych trudne, ale też byli dumni z postawy warszawiaków pragnących wywalczyć wolność dla swojego miasta.

Wiele emocji wywołały stare zdjęcia prezentujące powstańcze dni Warszawy oraz prezentujące widok zniszczeń jakie dokonały się w mieście wskutek ekterminacji miasta po upadku powstania. Po prezentacji wywiązała się prawdziwa i emocjonalna dyskusja o powrotach do zrujnowanego miasta i pierwszych dniach i miesiącach życia w zniszczonym mieście. Jak podkreślali nasi podopieczni - powrót do miasta, które było ich małą ojczyzną - stał się dla nich rzeczą oczywistą. Prezentacja, wykład i dyskusja wywołały w naszych seniorach ogromne emocje, ale też pobudziły do wspomnień i rozmyślań nad minionym czasem i historią, która ich dotknęła bezpośrednio.

Wykład z okazji 70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Wykład z okazji 70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Powstańcza mapa Warszawy - fragment prezentacji. Powstańcza mapa Warszawy - fragment prezentacji.

Prowadząca spotkanie - Pani Grażyna CZAPLEWSKA Prowadząca spotkanie - Pani Grażyna CZAPLEWSKA

Bohaterowie powstańczych dni - fragment prezentacji. Bohaterowie powstańczych dni - fragment prezentacji.

Zdjęcie zrujnowanej Warszawy - fragment prezentacji. Zdjęcie zrujnowanej Warszawy - fragment prezentacji.

Dyskusja w trakcie wykładu. Dyskusja w trakcie wykładu.

Trener prowadzący: Grażyna CZAPLEWSKA - specjalista ergoterapii zajęciowej.

Wykład został zrealizowany w ramach projektu "KLAMra_2014" Klub Aktywności Wewnątrzpokoleniowej, na który nasza organizacja otrzymała dofinansowanie z MPiPS Program ASOS 2014. Projekt będzie realizowany na terenie obu naszych placówek do końca 2014 r.

 

 

24.07.2014 r. Zajęcia warsztatowe dla seniorów: lepimy wazony z kawy.

 

W ramach realizowanego przez naszą organizację projektu "KLAMra_2014" seniorzy w ramach działań zaplanowanych w projekcie wykonywali ozdobne wazony z kawy. Warsztaty miały na celu pobudzenie wielu zmysłów - zapach, wzrok. Beneficjenci projektu z drobnych ziarenek kawy ziarnistej wykonywali ozdobne i fantazyjne wzory na butelkach plastikowych. Każdy z beneficjentów po wykonaniu zadania swoje dzieło umieścił na honorwym miejscu w swoim pokoju.

 

Oficjalne logo programu ASOS_2014 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach którego realziowane jest zadanie. Oficjalne logo programu ASOS_2014 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach którego realziowane jest zadanie.
Beneficjenci projektu wykonują samodzielnie wazoniki z ziarenek kawy. Beneficjenci projektu wykonują samodzielnie wazoniki z ziarenek kawy.
Pani Janeczka wraz z innymi beenficjentami projektu wykleja wazoniki z kawy. Pani Janeczka wraz z innymi beenficjentami projektu wykleja wazoniki z kawy.

Wazoniki z kawy... Wazoniki z kawy...

Robimy wazoniki z kawy... Robimy wazoniki z kawy...

Zainteresowani, szczęśliwi, zachwyceni.... Zainteresowani, szczęśliwi, zachwyceni....

Własnoręczne prace - wazoniki z kawy... Własnoręczne prace - wazoniki z kawy...

Logo projektu Logo projektu

 

Warsztaty były zrealizowane w ramach projektu "KLAMra_2014" Klub Aktywności Wewnątrzpokoleniowej, na który nasza organizacja otrzymała dofinansowanie z MPiPS Program ASOS 2014. Projekt będzie realizowany na terenie obu naszych placówek do końca 2014 r.

 

18.07.2014 r. Prezentacja "Drewniane kościoły Mazowsza".

W ramach realizowanego przez naszą organizację projektu "KLAMra_2014" do naszej placówki z prezentacją został zaproszony Pan Jacek WIŚNIEWSKI - Prezes Lokalnego Stowarzyszenia Turystycznego Skarbiec Mazowiecki (LOT Skarbiec Mazowiecki). Stowarzysznie od lat zajmuje się promocją architektury okolic Mazowsza. Celem głównym jest między innymi zapewnienie ciągłości i rozwój projektu „Skarbiec Mazowiecki – szlaki turystyczne obiektów sakralnych w Warszawie i na Mazowszu” a także aktywizowanie rozwoju mazowieckiej i warszawskiej turystyki, wspieranie rozwoju indywidualnych pasji i zainteresowań członków Stowarzyszenia, organizowanie promujących piękno i kulturową wartość Mazowsza i Stolicy, wystaw, szkoleń, wyjazdów krajoznawczych i konkursów. W planach są także projekty wydawnicze i wystawiennicze.

Pan Jacek przedstawił benricjentom projektu nizwykle ciekawę prezentację poświęconą drewnianym, sakralnym zabytkom Mazowsza pt. "Drewniane kościoły . Prezentacja okraszona bnyła licznymi przypowieściami i ciekawostkami dotyczącymi najstarszych drewnianych zabytków architektonicznych Mazowsza. Prezentacja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem seniorów o czym świadczyły liczne pytania i ożywiona dyskusja.

Panu Jackowi WIŚNIEWSKIEMU składamy serdeczne podziękowania.

 
 
Prezentacja dotyczącą zabytków architektocznicnych Mazowsza. Prezentacja dotyczącą zabytków architektocznicnych Mazowsza.
Prezentacja "Drewniane zabytki Mazowsza". Prezentacja "Drewniane zabytki Mazowsza".
Prezentacja "Drewniane kościoły Mazowsza". Prezentacja "Drewniane kościoły Mazowsza".
Seniorzy w skupieniu i z zainteresowaniem wysłuchują prezentacji. Seniorzy w skupieniu i z zainteresowaniem wysłuchują prezentacji.
Jacek WIŚNIEWSKI z Lokalnego Stowarzyszenia Turystycznego LOT - Skarbiec Mazowiecki - prelegent. Jacek WIŚNIEWSKI z Lokalnego Stowarzyszenia Turystycznego LOT - Skarbiec Mazowiecki - prelegent.
Logo projektu Logo projektu
Jacek WIŚNIEWSKI.Prezes Stowarzyszenia LOT Skarbiec Mazowiecki. Jacek WIŚNIEWSKI.Prezes Stowarzyszenia LOT Skarbiec Mazowiecki.

 

Warsztaty były zrealizowane w ramach projektu "KLAMra_2014" Klub Aktywności Wewnątrzpokoleniowej, na który nasza organizacja otrzymała dofinansowanie z MPiPS Program ASOS 2014. Projekt będzie realizowany na terenie obu naszych placówek do końca 2014 r.

 

11.07.2014 r. Zajęcia warsztatowe dla seniorów: popołudnie z Francją. 

 

W ramach realizowanego przez naszą organizację projektu "KLAMra_2014" seniorzy w ramach działań zaplanowanych w projekcie wzięli udział w specjalnie przygotowanym popołudniu prezentującym kulturę i sztukę Francji  Warsztaty miały charakter edukacyjno-poznawczy połączone były z prezentacją, słuchaniem muzyki i piosenek znad Sekwany oraz degustacją przysmaków francuskich: serów i croissantów. Prezentacja cieszyła się ogromnym zainteresowanim beneficjentów, którzy dopytywali o szczegóły z dziejów Francji oraz wzięli udział w krótkim quizie ze znajomości piosenek i melodii francuskich.

Trener prowadzący: Grażyna CZAPLEWSKA - specjalista ergoterapii zajęciowej.

 

Beneficjenci projektu w trakcie francuskiego popołudnia. Beneficjenci projektu w trakcie francuskiego popołudnia.
Pani Janeczka oraz Pani Alicja w trakcie francuskiego popołudnia. Prezentację prowadzi Pani Grażyna Czaplewska. Prezentację prowadzi Pani Grażyna Czaplewska.
Zachwyceni prezentacją - benficjenicp projektu "KLAMra_2014". Zachwyceni prezentacją - benficjenicp projektu "KLAMra_2014".
Francuski podwieczorek - sery i crossanty. Francuski podwieczorek - sery i crossanty.
W trakcie francuskiej prezentacji... W trakcie francuskiej prezentacji...

 

Warsztaty były zrealizowane w ramach projektu "KLAMra_2014" Klub Aktywności Wewnątrzpokoleniowej, na który nasza organizacja otrzymała dofinansowanie z MPiPS Program ASOS 2014. Projekt będzie realizowany na terenie obu naszych placówek do końca 2014 r.

 

21.05.2014 r. Popołudnie z poezją - wizyta aktora Pana Bartosza MAZURA.

W ciepłe majowe popołudnie mieliśmy przyjemność gościć w naszej placówce Pana Bartosza MAZURA aktora, absolwenta Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, jednego z bohaterów popularnych seriali telewizyjnych takich jak: Plebania, M jak Miłość, Na Wspólnej, Samo Życie.

Swoim aksamitnym i przepięknym głosem zachwycił wszystkich interpretacją pewnego "szalonego" wątku książki Angel Wegenstein "Daleko od Toledo"... Cudowny głos i wspaniała interepretacja wprawiła w cudowny błogostan wszystkich uczestników spotkania. Na pytanie "Czy spodobała się Państwu ta historia?" jedna z uczestniczek spotkania odpowiedziała: "TAK bardzo! Ale to Pana niesamowitego głosu zasługa".  

I tak się ciężko było rozstać i pytań wokół zawodu aktora mnóstwo i anegdot także. Ciepła, cudownie szczera, wspaniała atmosfera.

Jesteśmy wstępnie umówieni na kolejną, niezwykłą literacką podróż.

Panie Bartoszu - DZIĘKUJEMY.

 

Popołudnie z poezją - spotkanie z aktorem Bartoszem Mazurem. Popołudnie z poezją - spotkanie z aktorem Bartoszem Mazurem.
Nasi pensjonariusze byli zainteresowani nie tylko literaturą, ale i ciekawostkami z życia... aktora. Nasi pensjonariusze byli zainteresowani nie tylko literaturą, ale i ciekawostkami z życia... aktora.
Bartosz Mazur czyta książkę Angeli Wegenstein: Daleko od Toledo. Bartosz Mazur czyta książkę Angeli Wegenstein: Daleko od Toledo.
Zasłuchani, zaciekawieni, zadowoleni.... nasi pensjonariusze. Zasłuchani, zaciekawieni, zadowoleni.... nasi pensjonariusze.
Spotkanie z Bartoszem Mazurem. Nasi pensjonariusze w trakcie popołudnia z poezją. Spotkanie z Bartoszem Mazurem. Nasi pensjonariusze w trakcie popołudnia z poezją.
W roli głównej - Bartosz Mazur. W roli głównej - Bartosz Mazur.

 

Spotkanie było zrealizowane w ramach projektu "KLAMra_2014" Klub Aktywności Wewnątrzpokoleniowej, na który nasza organizacja otrzymała dofinansowanie z MPiPS Program ASOS 2014. Projekt będzie realizowany na terenie obu naszych placówek do końca 2014 r.

 

Fundacja Pomoc Potrzebującym

pomagamy i uczymy pomagać
 

PROJEKT "WAŻNI" Budowanie i podtrzymanie aktywności społeczno-edukacyjnej kombatantów

Warszawska Złota Rączka dla seniorów 75+


 

PROJEKT "SPRAWNI. (AK)tywni. POTRZEBNI"

PROJEKT "Lek potrzebny od zaraz"

 

Lek potrzebny od zaraz”

PROJEKT "WARUNEK POWROTU"

WARUNEK POWROTU

Inicjatywa "WARTO BYĆ ZA" Kompanii Piwowarskiej IV EDYCJA 2009 r.

Projekt "SKAZANI nie STRACENI"

 norway,


Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Projekt Przekroczyć Granice

EFS

Projekt  "PRZEKROCZYĆ GRANICE " - szansą na Twój rozwój

 

Współpracujemy z Bankiem Żywności w ramach programu PEAD


Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuje pliki Cookie