• 19.jpg
 • 14.jpg
 • 11.jpg
 • 9.jpg
 • 21.jpg
 • 15.jpg
 • 4.jpg
 • 17.jpg
 • ol_09_2018_18.jpg
 • 4a.jpg
 • 6.jpg
 • bud_ol_05.jpg
 • 3.jpg
 • 2a.jpg
 • 16.jpg
 • bud_ol_06.jpg
 • 5.jpg
 • 1.jpg
 • 10.jpg
 • 12.jpg
 • 2.jpg
 • 20.jpg
 • 7.jpg

PROJEKT ?WARTO艢膯, TERAPIA, PRZYWILEJ?. FIO 2013

Email Drukuj PDF

 

Logo Programu Rz膮dowego FIO Logo Programu Rz膮dowego FIO
Oficjalne logo projektu przygotowane wraz z beneficjentami projektu. Oficjalne logo projektu przygotowane wraz z beneficjentami projektu.
Logo Programu FIO Logo Programu FIO

 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Projekt by艂 adresowany do m臋偶czyzn odbywaj膮cych kar臋 pozbawienia wolno艣ci oraz instytucji sektora publicznego zaanga偶owanych w proces inkluzji spo艂ecznej osób opuszczaj膮cych  zak艂ad penitencjarny po odbyciu kary (MOPS, Urz膮d Dzielnicy, Areszt 艢ledczy Warszawa Grochów, Okr臋gowy Inspektorat S艂u偶by Wi臋ziennej Warszawa, Jednostka Pomocnicza IGB Mazovia).  Projektem zosta艂o obj臋tych 30 m臋偶czyzn osadzonych (w 2 edycjach po 15 osób) oraz 5 instytucji, które lokalnie zostan膮 zaanga偶owane w tworzenia partnerstwa i budowania podstaw pod wspólne dzia艂ania umo偶liwiaj膮ce rozwój ekonomii spo艂ecznej w regionie. Beneficjenci mieli mo偶liwo艣膰 nabycia nowych umiej臋tno艣ci w zakresie poruszania si臋 po rynku pracy oraz umiej臋tno艣ci w zakresie podstaw zarz膮dzania, marketingu i finansów na poziomie niezb臋dnym do budowania w艂asnego przedsi臋biorstwa spo艂ecznego. W projekcie g艂ówny nacisk zosta艂 po艂o偶ony na takie zmodyfikowanie predyspozycji osadzonych, aby nie mieli obaw w podj臋ciu samodzielnej próby organizacji przedsi臋biorstwa spo艂ecznego lub w艂asnej dzia艂alno艣ci gospodarczej po opuszczeniu zak艂adu karnego. Ich obecne kwalifikacje s膮 zdezaktualizowane, a sytuacja spo艂eczna praktycznie pozbawia ich szans na aktywne poszukiwanie i zdobycie pracy, tym samym skazuje na spo艂eczn膮 marginalizacj臋. Mog膮 podj膮膰 prac臋 nawet fizyczn膮, ale robi膮 to najcz臋艣ciej na czarno, nie bior膮c pod uwag臋 faktu, i偶 organizacja i praca w grupie (nawet jako grupa by艂ych osadzonych) mog膮 podejmowa膰 samodzielnie prac臋 i wyst臋powa膰 jako podmiot gospodarczy.

Celem g艂ównym projektu by艂o zwi臋kszenie szans na uzyskanie zatrudnienia i inkluzji spo艂ecznej przez osoby osadzone odbywaj膮ce kar臋 pozbawianie wolno艣ci oraz edukacja i upowszechnianie idei ekonomii spo艂ecznej jako narz臋dzia outplacementu osób opuszczaj膮cych zak艂ad karny.

Projekt w celach szczegó艂owych mia艂 za zadanie wzmocni膰 zawodowy i osobisty potencja艂 beneficjentów poprzez wzrost ich kompetencji i samooceny oraz zbudowa膰 poczucie jedno艣ci w celu podj臋cia pracy zespo艂owej. Projekt umo偶liwi艂 zdobycie wiedzy kluczowej w zakresie podstaw ekonomii spo艂ecznej oraz pokaza艂 mo偶liwo艣ci budowania wspólnego przedsi臋wzi臋cia biznesowego (ekonomia spo艂eczna). Tym samym uzyskanie niezb臋dnego minimum jako bazy spo艂ecznejmaterialnej do dalszego 偶ycia „zgodnie z prawem” bez powrotu na drog臋 przest臋pcz膮.

Podj臋te przez Fundacj臋 dzia艂ania i przyj臋ta metodyka szkole艅 (m.in. wsparcie psychologa, budowanie w艂a艣ciwych postaw i zachowa艅 spo艂ecznychterapia zachowa艅 agresywnych, rozwi膮zywanie konfliktów) b臋d膮 kszta艂towa艂y w艂a艣ciw膮 postaw臋 na rynku pracy, ale tak偶e umiej臋tno艣膰 pracy zespo艂owej i budowanie swojej przysz艂o艣ci o si艂臋 i do艣wiadczenie grupy. Wy艂onienie liderów zespo艂u (w ka偶dej edycji) pozwoli w przysz艂o艣ci, w oparciu o zbudowane partnerstwo, stworzy膰 zarówno podmiot ekonomii spo艂ecznej jak i rynek dla oferowanych przez ten podmiot us艂ug (umiej臋tno艣ci zespo艂ujako podstawa profilowania dzia艂alno艣ci przysz艂ego podmiotu), wsparty dzia艂aniem instytucjonalnym.

Warto艣ci膮 dodan膮, b臋dzie tworzenie przyjaznej atmosfery wokó艂 osadzonych i ich dzia艂alno艣ci tak偶e w kontek艣cie budowania przyzwolenie spo艂ecznego na ich pe艂n膮 readaptacj臋 spo艂eczn膮 (konferencja + koncert). Tak偶e jako element prze艂amywania stereotypów postrzegania osób osadzonychjako grupy niezdolnej do podj臋cia jakiejkolwiek spo艂ecznie u偶ytecznej dzia艂alno艣ci i realnej egzystencji na wolno艣ci zgodnie z prawem.

 

 

Przygotowanie banerów reklamowych na potrzeby projektu

"WARTO艢膯. TERAPIA. PRZYWILEJ"

realizowanego w ramach programu FIO 2013.

 

W ramach projektu "Warto艣膰. Terapia. Przywilej". Fundacja przygotowa艂a banery promocyjne informuj膮ce o realizacji projektu oraz jego g艂ównych za艂o偶eniach.

 

Baner reklamowy przygotowany w ramach projektu "Warto艣膰. Terapia.Przywilej". Baner reklamowy przygotowany w ramach projektu "Warto艣膰. Terapia.Przywilej".

 

Logo projektu przygotowane wraz z beneficjentami projektu. Logo projektu przygotowane wraz z beneficjentami projektu.

Baner reklamowy do projektu. Baner reklamowy do projektu.

 

Dzia艂anie by艂o zrealizowane w ramach projektu „Warto艣膰, terapia, przywilej. Ekonomia spo艂eczna jako element resocjalizacji i aktywizacji zawodowej osób osadzonych” – realizowanego dzi臋ki dofinansowaniu z rz膮dowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2013 na podstawie umowy z MPiPS umowa numer: 235_I/13

 

 

Przygotowanie materia艂ów promocyjnych do projektu: ulotka i broszura promocyjna

W ramach projektu "Warto艣膰. Terapia. Przywilej". Fundacja przygotowa艂a materia艂y promocyjne informuj膮ce o realizacji projektu oraz jego g艂ównych za艂o偶eniach.

 

Broszura informacyjna przygotowana na potrzeby projektu "WARTO艢膯. TERAPIA. PRZYWILEJ". Broszura informacyjna przygotowana na potrzeby projektu "WARTO艢膯. TERAPIA. PRZYWILEJ".
Broszura informacyjna - FIO 2013 Broszura informacyjna - FIO 2013
Broszura informacyjna Broszura informacyjna
Ulotka/plakat na potrzeby projektu FIO_2013 Ulotka/plakat na potrzeby projektu FIO_2013

 

Dzia艂anie by艂o zrealizowane w ramach projektu „Warto艣膰, terapia, przywilej. Ekonomia spo艂eczna jako element resocjalizacji i aktywizacji zawodowej osób osadzonych” – realizowanego dzi臋ki dofinansowaniu z rz膮dowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2013 na podstawie umowy z MPiPS umowa numer: 235_I/13

 

 

20.12.2013r. Konferencja "Perspektywa integralnokulturowa w relacjach funkcjonariusz- osadzony"

 

Dnia 20.12.2013 r.. odby艂a si臋 konferencja pt. "Perspektywa integralnokulturowa w relacjach funkcjonariusz- osadzony" zorganizowana przez Fundacj臋 "Pomoc Potrzebuj膮cym" oraz Okr臋gowy Inspektorat S艂u偶by Wi臋ziennej w Warszawie.

W konferencji udzia艂 wzi臋li przedstawiciele S艂u偶by Wi臋ziennej, którzy na codzie艅 pracuj膮 z osadzonymi - kierownicy dzia艂ów, koordynatorzy, dowódcy zmian, wychowawcy, psychologowie i oddzia艂owi, dyrektorzy jednostek penitencjarnych podlegaj膮cych pod Okr臋gowy Inspektorat S艂u偶by Wi臋zeinnej w Warszawie, wyk艂adowcy akademiccy, przedstawiciele stowarzysze艅 i fundacji dzia艂aj膮cych na rzecz wi臋ziennictwa oraz przedstawiciele Policyjnej Izby Dziecka i Wydzia艂u Prewencji Komendy Sto艂ecznej Policji.

Konferencja mia艂a charakter szkoleniowy, którego celem by艂o podnoszenie kompetencji i 艣wiadomo艣ci funkcjonariuszy na temat poprawnych relacji z osadzonymi.

Dzi臋ki wystapieniom psychologów, pedagogów, karnistów oraz wi臋zienników spotkanie zako艅czy艂o si臋 dyskusj膮 na temat mo偶liw艣ci i ogranicze艅 dzisiejszych funkcjonariuszy.

Zagadnienia, które zosta艂y poruszone przez prelegentów dotyczy艂y agresji, izolacji wi臋ziennej, skuteczno艣ci resocjalizacji, bezpiecze艅stwa osadzonych, odpowiedzialeno艣ci funkcjonariuszy oraz przede wszystkim poprawnych relacji, które stwarzaj膮 mo偶liwo艣膰 oddzai艂ywania i d膮偶enia ku lepszemu pomimo ogranicze艅 prawnych.

Serdecznie dzi臋kujemy wszystkim go艣ciom za udzia艂 oraz zaanga偶owanie.

Szczególne podzi臋kowania dla wyk艂adowców:

Pana prof. PEDAGOGIUM Marka Konopczy艅skiego,

Pani prof. KUL  Iwony Niewiadomskiej,

Pana mgr Jana Go艂臋biowskiego,

Pani prof. PEDAGOGIUM Beaty Marii Nowak,

Pani prof. PEDAGOGIUM Ireny Mudreckiej,

Pana dr Tomasza Przes艂wskiego,

Pani Dyrektor Okr臋gowiego Inspektoratu S艂u偶by Wi臋ziennej w Warszawie p艂k Anny Osowskiej- Rembeckiej;

 

 

 

 

"Resocjalizacja penitencjarna to inwestycja rozwojowa w potencja艂y wi臋藕niów. To rozwój, nie przymus, jest istot膮 oddzia艂ywa艅 penitencjarnych"

- Marek Konopczy艅ski, prof. PEDAGOGIUM

 

Dzia艂anie by艂o zrealizowane w ramach projektu „Warto艣膰, terapia, przywilej. Ekonomia spo艂eczna jako element resocjalizacji i aktywizacji zawodowej osób osadzonych” – realizowanego dzi臋ki dofinansowaniu z rz膮dowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2013 na podstawie umowy z MPiPS umowa numer: 235_I/13

 

20.12.2013r. 艢wi膮teczne paczki dla dzieci oraz osadzonych,

Z okazji nadchodz膮cych 艢wi膮t Bo偶ego Narodzenia oraz w ramach realizowanego projektu "Warto艣膰. Terapaia. Przywilej". dla osób osasdzonych odbywaj膮cych kar臋 pozbawienia wolno艣ci Fundacja "Pomoc Potrzebuj膮cym" przygotowa艂a s艂odkie paczki dla dzieci oraz jednego z ich rodziców, pzostaj膮cego w zak艂adzie karnym. .

Paczki zosta艂y przekazane w ramach spotkania integracyjnego "Miko艂jaki bez Granic" organizowanwego wraz z Okr臋gowym Inspektoratem S艂u偶by Wi臋ziennej oraz w ramach cyklicznie organizowanego i wspieranego przez nas programu "Ojciec-mur-dziecko."

Takie paczki s膮 niejednokrotnie jedynym elementem pami臋ci o dzieciach, jak膮 mog膮 okaza膰 osadzeni swoim pociechom. Ze wzgl臋du na fakt odbywania kary pozbawienia wolno艣ci nie mog膮 kupi膰 takich prezentów osobi艣cie, ale za naszym po艣rednictwem mog膮 wyrazi膰 swoj膮 mi艂o艣膰 i przywi膮zanie do dzieci. To tak偶e wa偶ny element resocjalizacji i oswajania przez dzieci tak trudnej przestrzeni jak膮 jest zak艂ad karny. W neutralnej przestrzeni 艂atwiej uzyska膰 konieczny kontakt z dzieckiem i oczekiwan膮 blisko艣膰.

Dla beneficjentów projektów to tak偶e szansa pokazanie post臋pów jakie uczynili i zmiany jaka staje si臋 ich udzia艂em. Dlatego te spotkania s膮 wa偶nym elementem dzia艂a艅 projektowych.

 

 

Dzia艂anie by艂o zrealizowaea w ramach projektu „Warto艣膰, terapia, przywilej. Ekonomia spo艂eczna jako element resocjalizacji i aktywizacji zawodowej osób osadzonych” – realizowanego dzi臋ki dofinansowaniu z rz膮dowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2013 na podstawie umowy z MPiPS umowa numer: 235_I/13

 

 

06.12.2013r.   „,MIKO艁AJKI BEZ GRANIC”

 

06.12.2013r. odby艂a si臋 coroczna impreza Miko艂ajkowa dedykowana dzieciom skazanych odbywaj膮cych kar臋 pozbawienia wolno艣ci, dzieciom funkcjonariuszy i pracowników S艂u偶by Wi臋ziennej i podopiecznym O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej Dzielnicy Bemowo.

Udzia艂 Fundacji w przygotowaniu oraz organizacji imprezy by艂 w tym roku bvardzo du偶y.

Udzia艂 w Miko艂ajkach wzi臋li go艣cie zaproszeni tacy jak: Pan Burmistrz Dzielnicy Bemowo, Dyrekcja Okr臋gowego Inspektoratu S艂u偶by Wi臋ziennej w Warszawie, Dyrekcja Aresztu 艢ledczego w Warszawie Bia艂o艂臋ce oraz Kierownictwo Oddzia艂u Zewn臋trznego w Warszawie Bemowie i Mazowiecka Instytucja Gospodarki Bud偶etowej „Mazovia”.

Atrakcje przygotowane dla dzieci zapewni艂y 艣wietn膮 zabaw臋. Liczne konkursy prowadzone przez animatorów takie jak malowanie twarzy, zdobienie pierników, zabawy na scenie czy pokaz ta艅ca wspó艂czesnego wywo艂a艂y u艣miech nie tylko najm艂odszych, ale równie偶 rodziców i opiekunów. Zabaw臋 u艣wietni艂 pokaz breakdance oraz wyst臋p teatralny grupy osadzonych z OZ Bemowo przygotowany pod opiek膮 pracownika Fundacji.

W trakcie trwania Miko艂ajek wszyscy ch臋tnie korzystali ze s艂odkiego pocz臋stunku przygotowanego przez Fundacj臋, a zabawa zako艅czy艂a si臋 przybyciem d艂ugo wyczekiwanego przez dzieci Miko艂aja, który rozda艂 wszystkim prezenty.

„Miko艂ajki bez granic” to inicjatywa maj膮ca na celu podkre艣lenie potrzeby zniesienia podzia艂ów wywo艂anych brakiem tolerancji czy statusem spo艂ecznym, a  wszystkie dzieci traktowane by膰 powinny z nale偶yt膮 dla nich tak膮 sam膮 mi艂o艣ci膮 i szacunkiem.

 

 

 

Dzia艂anie by艂o zrealizowaea w ramach projektu „Warto艣膰, terapia, przywilej. Ekonomia spo艂eczna jako element resocjalizacji i aktywizacji zawodowej osób osadzonych” – realizowanego dzi臋ki dofinansowaniu z rz膮dowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2013 na podstawie umowy z MPiPS umowa numer: 235_I/13

 

 

06.10.2013 - 10.10.2013 r.

Wizyta studyjna we Wroc艂awiu.

ZK nr 1 Wroc艂aw oraz Stowarzyszenie Pomocy "Ludzie Ludziom".

W ramach projektu „Warto艣膰, terapia, przywilej. Ekonomia spo艂eczna jako element resocjalizacji i aktywizacji zawodowej osób osadzonych” realizowanego dzi臋ki dofinansowaniu z MPiPS z programu rz膮dowego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich nasza Fundacja wraz z zaproszonymi go艣膰mi (przedstawiciele instytucji wspierajacych lub uczestnicz膮cych w procesie inkluzji spo艂ecznej czyli aktywnego powrotu by艂ych wi臋藕niów do 偶ycia spo艂ecznego) uczesnticzyli w wizycie studyjnej po艂膮czonej z warsztatami w ZK Wroc艂aw 1 oraz Stowarzyszeniu "Ludzie Ludziom" z Wroc艂awia.

ZK nr 1 we Wroc艂awiu

ZK Wroc艂aw Nr 1 –  wi臋zienie przy ul. Kleczkowskiej we Wroc艂awiu. Zbudowane w 1895 r. wed艂ug projektu Maxa Lebena i Heinricha Butza. W latach 1917–1919 by艂a tu wi臋ziona Ró偶a Luksemburg. W III Rzeszy poza lokalnymi wi臋藕niami przebywali tu kolejno: Czesi po aneksji 1939 r. Polacy z terenów wcielonych do Reszy i ukarani robotrnicy przymusowi, obywatele krajów Europy Zachodniej. Do 1945 r. w wi臋zieniu wykonywano wyroski 艣mierci (przy pomocy gilotyny). Podczas wojny zgin臋艂o tu 869 osób, w tym wielu Czechów i S艂owaków oraz Polaków.

Po wojnie w wi臋zieniu przetrzymywano cz艂onków organizacji niepodleg艂o艣ciowych, z których wielu rozstrzelano, cz臋艣膰 zmar艂a z powodu z艂ych warunków. Od 1945 r. do 1989 r. wykonywano tu wyroki 艣mierci (przez rozstrzelanie i powieszenie).

Obecnie zak艂ad zamkni臋ty dla m臋偶czyzn odbywaj膮cych kar臋 pozbawienia wolno艣ci po raz pierwszy oraz dla m艂odocianych z oddzia艂ami: aresztu 艣ledczego dla m臋偶czyzn i kobiet oraz oddzia艂em pó艂otwartym i dwoma oddzia艂ami terapeutycznymi: dla uzale偶nionych od alkoholu oraz uzale偶nionych od 艣rodków odurzaj膮cych.

Stowarzyszenie Pomocy "Ludzie Ludziom"

Stowarzyszenie jako jedna z niewielu na terenie Dolnego 艢l膮ska, posiada wieloletnie do艣wiadczenie w pracy z bezdomnymi osobami opuszczaj膮cymi jednostki penitencjarne. Bezdomno艣膰 pojmowana jest tu jako brak mo偶liwo艣ci powrotu do miejsca zamieszkania sprzed okresu osadzenia w jednostce penitencjarnej m.in. ze wzgl臋du na charakter pope艂nionego czynu, niech臋膰 rodziny lub inne czynniki obiektywne tj. patogenne 艣rodowisko. Zmiany w zastanej przestrzeni spo艂ecznej, nie tylko na pod艂o偶u rodzinnym, ale równie偶 polityczno-gospodarczym, cywilizacyjnym, industrialnym, post臋pem technologicznym, a tak偶e nieumiej臋tno艣ci膮 poruszania si臋 w niej powoduj膮 poczucie bezradno艣ci, wyobcowania, frustracj臋, rozdra偶nienie, a w ko艅cu ch臋膰 powrotu do opuszczonego miejsca w strukturze spo艂ecznej. Pozbawiona pomocy i wsparcia jednostka powraca do nawyków i stylu 偶ycia, który jest jej dobrze znany, a wi臋c daje poczucie akceptacji i bezpiecze艅stwa. Najcz臋艣ciej jest to jednoznaczne z powrotem do 艣rodowiska, z którego trafi艂a do placówki penitencjarnej oraz na drog臋 przest臋pstwa. Misj膮 spo艂eczn膮 Stowarzyszenia, niezmiennie od blisko ju偶 15 lat, jest pomoc cz艂owiekowi zagubionemu we wspó艂czesnym 艣wiecie. Jej uzewn臋trznieniem za艣 jest inicjowanie pozytywnych zmian u osób wykluczonych spo艂ecznie i zagro偶onych wykluczeniem spo艂ecznym.

Stowarzyszenie prowadzi domy opieki socjalnej dla osób opuszczaj膮cych zak艂ad karny. Jednocze艣nie prowadzi programy aktywizacyjne dla osadzonych w zak艂adach karnych jak i osób opuszczaj膮cych zak艂ady karne. Ich misja jak i formy dzia艂alno艣ci s膮 bardzo zbli偶one do naszych.

 

Spotkanie z Dyrekcj膮 i Pionem Peniterncjarnym ZK nr 1 we Wroc艂awiu. Spotkanie z Dyrekcj膮 i Pionem Peniterncjarnym ZK nr 1 we Wroc艂awiu.
Powitanie przez Dyrektora Zak艂adu nr 1 we Wroc艂awiu. Powitanie przez Dyrektora Zak艂adu nr 1 we Wroc艂awiu.
Uczestnicy spotkania zwiedzaj膮 ZK 1 we Wroc艂awiu. Uczestnicy spotkania zwiedzaj膮 ZK 1 we Wroc艂awiu.
Zwiedzamy zabytkowy, ale nadal czynny i funkcjonuj膮cyj zak艂ad karny nr 1 we Wroc艂awiu. Zwiedzamy zabytkowy, ale nadal czynny i funkcjonuj膮cyj zak艂ad karny nr 1 we Wroc艂awiu.
Czas wolny - po zaj臋ciach. Ca艂a nasza grupa na wycieczce w Starym Ksi膮偶u. Czas wolny - po zaj臋ciach. Ca艂a nasza grupa na wycieczce w Starym Ksi膮偶u.
Jedno ze zdj臋膰 z prezentacji Stoarzyszenia Pomocy "Ludzie Ludziom" Jedno ze zdj臋膰 z prezentacji Stoarzyszenia Pomocy "Ludzie Ludziom"
Stowarzyszenie Pomocy "Ludzie Ludziom" organizuje liczne zaj臋cia aktywizacyjne dla os贸b osadzonych i opuszczaj膮cych zak艂ad karny. Stowarzyszenie Pomocy "Ludzie Ludziom" organizuje liczne zaj臋cia aktywizacyjne dla os贸b osadzonych i opuszczaj膮cych zak艂ad karny.

 

Spotkanie i wspólne warsztaty by艂y okazj膮 do wymiany do艣wiadcze艅, ale te偶 prób膮 budowania wspólnego frontu i wspó艂dzia艂ania w zakresie pomocy dla osób odbywajacych kar臋 i opuszczaj膮cych zak艂ad karny. W wizycie studyjnej uczestniczyli: przedstawiciele s艂u偶by wi臋ziennej z Warszawy (OISW Warszawa, A艢 Warzawa Grochów, ZK Warszawa Bia艂o艂臋ka, A艢 Warszawa Bia艂o艂臋ka, OZ Bemowo oraz funkcjonariusze s艂u偶by wi臋zinnej z ZK nr 1 z Wroc艂awia oraz pracownicy Stowarzyszenia Pomocy "Ludzie Ludziom". Oczywi艣cie w warsztatach jako prowadz膮cy, moderatorzy oraz uczestnicy wzi臋li udzia艂 przedstawiciele Fundacji "Pomoc Potrzebuj膮cym".

Wizyta studyjna by艂a realizowana w ramach projektu „Warto艣膰, terapia, przywilej. Ekonomia spo艂eczna jako element resocjalizacji i aktywizacji zawodowej osób osadzonych” – realizowanego dzi臋ki dofinansowaniu z rz膮dowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2013 na podstawie umowy z MPiPS umowa numer: 235_I/13

 

 

28.08.2013 - 01.09.2013 r. Wizyta studyjna w Fundacji "By膰 Razem" w Cieszynie.

W ramach projektu „Warto艣膰, terapia, przywilej. Ekonomia spo艂eczna jako element resocjalizacji i aktywizacji zawodowej osób osadzonych” realizowanego dzi臋ki dofinansowaniu z MPiPS z programu rz膮dowego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich nasza Fundacja wraz z zaproszonymi go艣膰mi (przedstawiciele instytucji wspierajacych lub uczestnicz膮cych w procesie inkluzji spo艂ecznej czyli aktywnego powrotu by艂ych wi臋藕niów do 偶ycia spo艂ecznego) uczesnticzyli w wizycie studyjnej po艂膮czonej z warztatami w Fundacji "By膰 Razem" w Cieszynie. Fundacja - wraz ze wspó艂dzia艂aj膮cymi z ni膮 podmiotami ekonomii spo艂ecznej - jest przyk艂adem dobrych rozwi膮za艅 w zakresie wdra偶ania ideii ekonomii spo艂ecznej w praktyce.

Fundacja Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci Spo艂ecznej „By膰 Razem” powo艂ana zosta艂a w 2007 roku przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „By膰 Razem” z Cieszyna. Jej idee wynikaj膮 w du偶ym stopniu z do艣wiadcze艅 Stowarzyszenia, jednak zakres dzia艂alno艣ci poszerzony zosta艂 o prowadzenie przedsi臋biorstwa spo艂ecznego, wspieranie spó艂dzielni socjalnych, przedsi臋biorstw spo艂ecznych, firm nastawionych równie偶 na dzia艂alno艣膰 o charakterze spo艂ecznym, stowarzysze艅 oraz innych form aktywno艣ci spo艂ecznej, budowanych na warto艣ciach solidarno艣ci, wzajemno艣ci i wspó艂dzia艂ania.

Fundacja Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci Spo艂ecznej „By膰 Razem” z Cieszyna realizuje liczne projekty ukierunkowane na aktywizacj臋 osób bezrobotnych i zagro偶onych wykluczeniem spo艂ecznym poprzez prac臋 i edukacj臋. Tworz膮c nowe miejsca pracy w prowadzonym przez siebie przedsi臋biorstwie spo艂ecznym, wspieramy powrót do spo艂ecze艅stwa osób zagro偶onych marginalizacj膮.

Na terenie Fundacji dzia艂aj膮 ró偶ne formy aktywno艣ci gospodarczej umo偶liwiaj膮ce 艂膮czenie ekonomii z dzia艂aniami na rzecz innych. To nie tylko przedsi臋biorstwa spo艂eczne, ale te偶 dzia艂alno艣膰 gospodarcza – umo偶liwiaj膮ce pozyskiwanie funduszy na wspieranie coraz wi臋kszej liczby osób potrzebuj膮cych pomocy, nara偶onych na wykluczenie spo艂eczne. Obecnie w ramach Fundacji dzia艂a sie膰 warsztatów w tym: stolarnia, 艣lusarnia, pralnia wodna i chemiczna oraz trzy spó艂dzielnie socjalne: "Nowy Horyzont" (us艂ugi porz膮dkowe), "Super Smak" (gastronomia) i "Lilai Design" (krawiectwo). Fundacja posiada nowoczesne centrum szkoleniowo-konferencyjne.

Fundacja powo艂ana zosta艂a przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „By膰 Razem”, które prowadzi w Cieszynie kompleksowy system zabezpieczenia spo艂ecznego. Stowarzyszenie jest laureatem presti偶owej nagrody TOTUS 2009 przyznawanej instytucjom oraz osobom, których dzia艂alno艣膰 w sposób wybitny przyczynia si臋 do podkre艣lenia warto艣ci cz艂owieka. Ponadto Stowarzyszenie zosta艂o umieszczone w Atlasie Dobrych Praktyk Ekonomii Spo艂ecznych i tym samym uznane przez Fundacj臋 Inicjatyw Spo艂eczno-Ekonomicznych za modelowy przyk艂ad przedsi臋wzi臋cia, które realizuje cele spo艂eczne 艂膮cz膮c je skutecznie z dzia艂aniem rynkowym.

 

Wizyta w Fundacji "By膰 Razem". Na pierwszym planie Wiceprezes Fundacji Pani Barbara MARCZAK Wizyta w Fundacji "By膰 Razem". Na pierwszym planie Wiceprezes Fundacji Pani Barbara MARCZAK
Prezentacja Sp贸艂dzielni Ekonomii Spo艂ecznej "Parostatek" Prezentacja Sp贸艂dzielni Ekonomii Spo艂ecznej "Parostatek"
Wizyta w stolarni, funkcjonuj膮cej przy stowarzyszeniu "By膰 Razem". Wizyta w stolarni, funkcjonuj膮cej przy stowarzyszeniu "By膰 Razem".
Wizyta w Sp贸艂dzielni Socjalnej "Lilai". Wizyta w Sp贸艂dzielni Socjalnej "Lilai".
Wizyta w Sp贸艂dzielni Socjalnej "Lilai". Jednym z ciekawszych produkt贸w sp贸艂dzielni s膮 torby - szyte z materia艂贸w wt贸rnych m.in. z baner贸w reklamowych. Wizyta w Sp贸艂dzielni Socjalnej "Lilai". Jednym z ciekawszych produkt贸w sp贸艂dzielni s膮 torby - szyte z materia艂贸w wt贸rnych m.in. z baner贸w reklamowych.
Prezentacji marki "Welldone" - sztandarowego produktu sprzeda偶owego Fundacji "By膰 Razem" Prezentacji marki "Welldone" - sztandarowego produktu sprzeda偶owego Fundacji "By膰 Razem"
Uczestnicy wizyty studyjnej w trakcie jednej z prezentacji. Uczestnicy wizyty studyjnej w trakcie jednej z prezentacji.
Grupa wyjazdowa, na wzg贸rzu zamkowym - na tle panoramy Cieszyna. Grupa wyjazdowa, na wzg贸rzu zamkowym - na tle panoramy Cieszyna.
Zwiedzanie Cieszyna - kt贸re zafundowa艂a nam Fundacja "By膰 Razem". Zwiedzanie Cieszyna - kt贸re zafundowa艂a nam Fundacja "By膰 Razem".

 

W ramach wizyty odwiedzili艣my podmioty wspó艂dzia艂aj膮ce z Fundacj膮, które zosta艂y przez ni膮 powo艂ane lub dzia艂aj膮 w ramach jej struktur. Wizyta obfitowa艂a w warsztaty, dyskusje i prezentacje. 3 dni, które sp臋dzili艣my w Fudnacji sta艂y si臋 punktem wyj艣cia do rozwa偶a艅 na temat celowo艣ci i potrzeby funkcjonowania przedsi臋biorstw spo艂ecznych - tak偶e w odniesieniu do osób szczególnie nara偶onych na wykluczenie jakimi s膮 osadzeni. Przyj臋te przez Fundacj臋 i stowarzyszenie rozwi膮zania sta艂y si臋 艣wietnym tematem do dyskusji i wymiany do艣wiadcze艅, tym cenniejszym, i偶 nasza organizacja - zatrudnia osadzonych, nie tylko w okresie odbywania kary, ale tak偶e po jej zako艅czeniu. Model ekonomii spo艂ecznej, jako forma zatrudnienia osób wykluczonych, jest jednym z  rowi膮za艅 rozwa偶anych przez nasz膮 organizacj臋, przy tworzeniu nowych miejsc pracy dla osób opuszczaj膮cych zak艂ady karne po odbyciu kary pozbawienia wolno艣ci.

Wizyta studyjna by艂a realizowana w ramach projektu „Warto艣膰, terapia, przywilej. Ekonomia spo艂eczna jako element resocjalizacji i aktywizacji zawodowej osób osadzonych” – realizowanego dzi臋ki dofinansowaniu z rz膮dowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2013 na podstawie umowy z MPiPS umowa numer: 235_I/13

 

Fundacja Pomoc Potrzebuj膮cym

pomagamy i uczymy pomaga膰
 

 

Fundacja Pomoc Potrzebuj膮cym

 

 

PROJEKT "SPRAWNI, AKTYWNI, POTRZEBNI"

PROJEKT "Lek potrzebny od zaraz"

 

Lek potrzebny od zaraz”

PROJEKT "WARUNEK POWROTU"

WARUNEK POWROTU

Inicjatywa "WARTO BY膯 ZA" Kompanii Piwowarskiej IV EDYCJA 2009 r.

Projekt "SKAZANI nie STRACENI"

 norway,


Wsparcie udzielone przez Islandi臋, Liechtenstein i Norwegi臋 poprzez dofinansowanie ze 艣rodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a tak偶e ze 艣rodków bud偶etu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarz膮dowych

Projekt Przekroczy膰 Granice

EFS

Projekt  "PRZEKROCZY膯 GRANICE " - szans膮 na Twój rozwój

 

Wspó艂pracujemy z Bankiem 呕ywno艣ci w ramach programu PEAD


Ta strona u偶ywa Cookies. Korzystaj膮c ze strony wyra偶asz zgod臋 na u偶ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl膮darki.

Akceptuje pliki Cookie