• 12.jpg
 • 4a.jpg
 • 21.jpg
 • bud_ol_05.jpg
 • 3.jpg
 • bud_ol_06.jpg
 • 11.jpg
 • 15.jpg
 • 10.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 16.jpg
 • 4.jpg
 • 2a.jpg
 • 5.jpg
 • ol_09_2018_18.jpg
 • 14.jpg
 • 7.jpg
 • 17.jpg
 • 2.jpg
 • 9.jpg
 • 1.jpg
 • 6.jpg

 

 

 

 

Projekt  "PRZEKROCZY膯 GRANICE " - szans膮 na Twój rozwój
 

Projekt by艂 wspó艂finansowany ze 艣rodków Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego
Dzia艂anie 1.6 ZPOOR w ramach umowy nr DWF-2-1.6-133.

Projekt by艂 adresowany do:
· Bezrobotnych kobiet,
· Kobiet biernych zawodowo,
· Kobiet o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych. 

 

W lutym 2006 r Fundacja rozpocz臋艂a realizacj臋 13 miesi臋cznego projektu ze 艣rodków Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego w ramach sektorowego Programu Operacyjnego Zasobów Ludzkich pod nazw膮 „Przekroczy膰 Granice”. By艂 to projekt obejmuj膮cy przygotowanie do zawodu w charakterze opiekuna osoby starszej niepe艂nosprawnej. Celem ogólnym by艂a aktywizacja zawodowa, a tak偶e podniesienie kwalifikacji 40 kobiet bezrobotnych z terenu województwa mazowieckiego, biernych zawodowo, o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach. 

 

Cele szczegó艂owe przewidywa艂y:

 1. Podwy偶szenie samooceny i samo艣wiadomo艣ci
 2. Rozwój umiej臋tno艣ci zawodowych
 3. Zdobycie umiej臋tno艣ci poruszania si臋 po rynkach pracy krajów UE, zw艂aszcza Irlandii i Wielkiej Brytanii
 4. Zdobycie umiej臋tno艣ci w zakresie piel臋gnacji i opiekowania si臋 lud藕mi starszymi (geriatria, gerontologia, 偶ywienie, rehabilitacja, psychologia wieku starczego, 偶ywienie)
 5. Opanowanie j. angielskiego w stopniu komunikatywnym
 6. Zdobycie pracy za granic膮 lub w kraju w charakterze opiekunki osoby starszej lub niepe艂nosprawnej.

Grup臋 docelow膮 w ci膮gu roku stworzy艂o 40 osób, 20 osób - w cyklu pó艂rocznym. By艂y to kobiety - bezrobotne, bierne zawodowo oraz o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych z województwa mazowieckiego, a zw艂aszcza z obszarów wiejskich i zagro偶onych bezrobociem.
Zosta艂y one obj臋te systemem szkole艅 z zakresu gerontologii, geriatrii, piel臋gniarstwa, psychologii, aktywnego poszukiwania pracy tak偶e za granic膮, pisania CV i listów motywacyjnych oraz poszukiwania pracy w krajach Unii Europejskiej (system EURES). Beneficjentki mog艂y te偶 skorzysta膰 z mo偶liwo艣ci przet艂umaczenia na j臋zyk angielski dokumentów potrzebnych przy poszukiwaniu pracy. 
Uczestniczki projektu bra艂y tak偶e udzia艂 w intensywnym kursie nauki j臋zyka angielskiego metod膮 Callana, kursie na prawo jazdy oraz w warsztatach psychologicznych s艂u偶膮cych wzmocnieniu poczucia w艂asnej warto艣ci i asertywno艣ci oraz nabyciu umiej臋tno艣ci w zakresie komunikacji i radzenia sobie ze stresem. Beneficjentki mia艂y tak偶e mo偶liwo艣膰 skorzystania z indywidualnych konsultacji z psychologiem.
Szkolenie obj臋艂o poznanie warunków pracy i praw pracowników w poszczególnych krajach UE oraz kurs j臋zyka Angielskiego i kurs na prawo jazdy. Poza szkoleniami i kursami, beneficjentki mia艂y zaj臋cia praktyczne w domach opieki spo艂ecznej, gdzie pozna艂y specyficzne warunki pracy w placówkach opieku艅czych z wszystkimi tego konsekwencjami. W okresie szkolenia, które odbywa艂o si臋 w soboty i niedziele osoby te otrzyma艂y BEZP艁ATNE zakwaterowanie oraz wy偶ywienie w naszym o艣rodku. 

Projekt by艂 realizowany w dwóch edycjach na prze艂omie 2006 i 2007 roku. Wszystkie przewidziane w ramach projektu zaj臋cia odbywa艂y si臋 w Warszawie w systemie weekendowych zjazdów w dwóch turach: marzec–sierpie艅 2006 oraz wrzesie艅 2006–luty 2007. Ka偶dy etap wdra偶ania projektu by艂 zako艅czony szczegó艂owym sprawozdaniem zaakceptowanym przez Ministerstwo. Zarówno w raporcie jak i w trakcie trwania ca艂ego projektu nie stwierdzono 偶adnych uchybie艅 natury finansowej ani merytorycznej.

W ramach projektu „Przekroczy膰 Granice” w okresie 6 miesi臋cy odby艂y si臋 nast臋puj膮ce zaj臋cia: 

 • Opieki nad osobami starszymi, gerontologii, piel臋gniarstwa i pierwszej pomocy,
 • Intensywny kurs nauki j臋z. angielskiego metod膮 Callana,
 • Poszukiwania pracy w krajach Unii Europejskiej i pisania CV,
 • Kurs na prawo jazdy,
 • Warsztaty psychologiczne i praktyki w domach opieki spo艂ecznej.

Szkoleniami obj臋tych zosta艂o 20 kobiet, które po intensywnym szkoleniu zosta艂y skierowane na praktyki zawodowe w domu opieki bezpo艣rednio przygotowuj膮ce do wykonywania zawodu opiekuna ludzi starszych z wykorzystaniem wiedzy zdobytej w trakcie wyk艂adów. 
Zaj臋cia odbywa艂y si臋 w Warszawie w systemie weekendowych zjazdów (10 dwudniowych i 2 trzydniowe) w obiekcie Fundacji w terminie marzec – sierpie艅 2006 roku (I tura) oraz wrzesie艅 2006 – luty 2007 (II tura).
Organizator Fundacja „Pomoc Potrzebuj膮cym” pokrywa艂a koszty szkole艅, przejazdów, zakwaterowania i wy偶ywienia oraz materia艂ów szkoleniowych.
Celem projektu by艂o przygotowanie beneficjentek do podejmowania pracy tak偶e za granic膮 w charakterze opiekunek osób starszych i chorych poprzez aktywizacj臋 i preorientacj臋 zawodow膮.

 

 

INFORMACJA  O ZAJ臉CIACH ZAPLANOWANYCH W PROJEKCIE

Rodzaj zaj臋膰

Ilo艣膰 godzin szkoleniowych

Termin

LEKCJE  J臉ZYKA ANGIELSKIEGO

Metod膮 Callana -Prowadz膮 lektorzy szko艂y j臋zykowej Bokano.

84 godz. lekcyjne

Sukcesywnie przez 6 miesi臋cy

Szkolenie  z zakresu przygotowania do opieki nad osobami starszymi :

- gerontologia i geriatria;  wyk艂ady

- nauka o 偶ywieniu

- ratownictwo medyczne

- piel臋gniarstwo osób starszych

- rehabilitacja

 

Zaj臋cia praktyczne  z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepe艂onosprawnymi

21 godz. odpowiednio:

4 godz.

4 godz.

6 godz.

3 godz.

4 godz.

 

ok. 50 godz.

 

W ramach pierwszych 3 zjazdów

 

 

 

 

Sukcesywnie przez ca艂y cykl realizacji projektu

Kurs na prawo jazdy + egzamin

Realizuje o艣rodek szkolenia kierowców / szko艂a nauki jazdy

Uczestniczki wybieraj膮 w miejscu zamieszkania – op艂ata w ramach Projektu.

Do czerwca /egzamin na prawo jazdy/;

zale偶y od umowy z realizuj膮cym szkolenie

Warsztaty  psychologiczne (poczucie w艂asnej warto艣ci, asertywno艣膰, komunikacja, radzenie sobie ze stresem)

+ mo偶liwo艣膰 konsultacji indywidualnych z

psychologiem

20 godz.

 

(w miar臋 potrzeb)

zaj臋cia z psychologiem

od marca do lipca

Szkolenie z zakresu poruszania si臋 i poszukiwania  pracy w krajach Unii Europejskiej

(system EURES),

Praktyczne pisanie CV, listu motywacyjnego zaj臋cia w sali komputerowej

10 godz.

 

5 godz.

Lipiec – sierpie艅

Mo偶liwo艣膰 przet艂umaczenia dokumentów na j臋z. angielski,

艁膮cznie z nauk膮 jazdy oko艂o 220 godzin szkoleniowych

Filtr tytu艂贸w     Wy艣wietl: 
# Tytu艂 artyku艂u Ods艂ony
 

Fundacja Pomoc Potrzebuj膮cym

pomagamy i uczymy pomaga膰
 

 

Fundacja Pomoc Potrzebuj膮cym

 

 

PROJEKT "SPRAWNI, AKTYWNI, POTRZEBNI"

PROJEKT "Lek potrzebny od zaraz"

 

Lek potrzebny od zaraz”

PROJEKT "WARUNEK POWROTU"

WARUNEK POWROTU

Inicjatywa "WARTO BY膯 ZA" Kompanii Piwowarskiej IV EDYCJA 2009 r.

Projekt "SKAZANI nie STRACENI"

 norway,


Wsparcie udzielone przez Islandi臋, Liechtenstein i Norwegi臋 poprzez dofinansowanie ze 艣rodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a tak偶e ze 艣rodków bud偶etu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarz膮dowych

Projekt Przekroczy膰 Granice

EFS

Projekt  "PRZEKROCZY膯 GRANICE " - szans膮 na Twój rozwój

 

Wspó艂pracujemy z Bankiem 呕ywno艣ci w ramach programu PEAD


Ta strona u偶ywa Cookies. Korzystaj膮c ze strony wyra偶asz zgod臋 na u偶ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl膮darki.

Akceptuje pliki Cookie