• 14.jpg
 • 12.jpg
 • bud_ol_06.jpg
 • 15.jpg
 • 11.jpg
 • 21.jpg
 • 3.jpg
 • 17.jpg
 • ol_09_2018_18.jpg
 • 6.jpg
 • 4.jpg
 • 16.jpg
 • 7.jpg
 • 4a.jpg
 • bud_ol_05.jpg
 • 1.jpg
 • 2a.jpg
 • 5.jpg
 • 19.jpg
 • 2.jpg
 • 20.jpg
 • 10.jpg
 • 9.jpg

Wsparcie udzielone przez Islandi臋, Liechtenstein i Norwegi臋 poprzez dofinansowanie ze 艣rodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a tak偶e ze 艣rodków bud偶etu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarz膮dowych

"POMOC POTRZEBUJ膭CYM"

Fundacja Po偶ytku Publicznego w latach 2007-2008

realizowa艂a w ramach Funduszy dla Organizacji Pozarz膮dowych FOP projekt:

"SKAZANI nie STRACENI"

Projekt by艂 realizowany w ramach Komponentu III

Równe szanse i integracja spo艂eczna.


 

INFORMACJA:

KONTEKST REALIZACJI PROJEKTU

Przemiany spo艂eczno-ekonomiczne w kraju powoduj膮ce g艂臋bokie zmiany w funkcjonowaniu gospodarki, wolnorynkowa rywalizacja podmiotów oparta na ekonomi spowodowa艂y, 偶e na rynku dominuj膮c膮 rol臋 zacz膮艂 odgrywa膰 kapita艂. Upadaj膮ce przedsi臋biorstwa, wysokie bezrobocie wywo艂uj膮ce zmiany w zachowaniach ludzkich spowodowa艂y now膮 fal臋 przest臋pczo艣ci, która nieodzownie towarzyszy tym zjawiskom. Potrzeba prze偶ycia, w obliczu braku pracy, gonitwa za osi膮ganiem jeszcze wi臋kszych zysków zepchn臋艂a wiele osób na drog臋 przest臋pstwa. Skazani za te czyny przest臋pcze to nie ohydni przest臋pcy mordercy, gwa艂ciciele, cz艂onkowie mafii, lecz s膮 to ludzie cz臋sto zagubieni w niemocy zorganizowania si臋 w nowych uwarunkowaniach spo艂eczno-ekonomicznych, w potrzebie zapewnienia 艣rodków do prze偶ycia. Mimo 艣wiadomej skruchy, wi臋zienna rzeczywisto艣膰 nie pozwala im na sp艂at臋 d艂ugu wobec spo艂ecze艅stwa poprzez odpracowanie kosztów pobytu w izolacji wi臋ziennej.

Z drugiej strony nie stwarza perspektyw na unormowanie sytuacji materialnej po opuszczeniu zak艂adu karnego, co pog艂臋bia frustracj臋. Wysi艂ki czynione przez Zarz膮d S艂u偶b Wi臋ziennych pozwalaj膮ce na zatrudnienie osób odbywaj膮cych kar臋 pozbawienia wolno艣ci w zak艂adach penitencjarnych o charakterze pó艂wolno艣ciowym staj膮 si臋 nie do pokonania w obliczu szalej膮cego bezrobocia.

Wspomaganie osób dotkni臋tych skutkami skazania s艂usznie uznawane za nieodzowny etap procesu karania jest ci膮gle s艂abym i wbrew pozorom zaledwie powierzchownie poznanym ogniwem polityki penitencjarnej. Resocjalizacja pozwala patrze膰 na skazanego w kategoriach „skazany” ale nie „stracony”. U艣wiadamia skazanemu, 偶e pomimo przebywania w warunkach izolacji penitencjarnej ma mo偶liwo艣膰 zmiany swojej sytuacji poprzez wolno艣膰 wyboru rozwi膮za艅, które mog膮 zmieni膰 jego warunki 偶ycia podczas izolacji oraz w 偶yciu na wolno艣ci. U艣wiadomienie samemu zainteresowanemu „pot臋gi cz艂owieka” poprzez wskazanie „nie tylko mo偶esz si臋 poprawi膰, ale i potrafisz”, mo偶e wywo艂a膰 refleks臋, 偶e warto o siebie zawalczy膰. Jednym z podstawowych 艣rodków oddzia艂ywania jest praca. Warto艣膰 pracy utrwala posiadane umiej臋tno艣ci, które b臋d膮 mog艂y by膰 wykorzystane po wyj艣ciu z zak艂adu karnego. Wynika ona z mo偶liwo艣ci, jakie daj膮 kwalifikacje zawodowe i zatrudnienie, w sferze wype艂niania ról spo艂ecznych. Na tle potrzeby rekonstrukcji wi臋zi spo艂ecznych, zerwanych poprzez pobyt w zak艂adzie karnym, jest to element szczególnie wa偶ny. Jednym  z podstawowych problemów jest potrzeba szczególnej dba艂o艣ci o adekwatno艣膰 przygotowania zawodowego skazanych, adekwatno艣膰 ich zawodowych do艣wiadcze艅 nabytych w trakcie wykonywania kary do potrzeb rzeczywisto艣ci wolno艣ciowej.

Temu celowi ma s艂u偶y膰 Projekt "SKAZANI nie STRACENI”.

GENEZA PROJEKTU:

U genezy naszego projektu le偶a艂y trzy problemy.

 • Ograniczona mo偶liwo艣膰 powrotu do normalnego 偶ycia i zarobkowania osób skazanych poprzez sam fakt przebywania w wi臋zieniu (wpis do rejestru skazanych), po艂膮czona z nieomal patologicznym bezrobociem 艣rodowisk z których cz臋艣膰 z tych osób si臋 wywodzi i do których chc膮c nie chc膮c powraca.
 • Bezczynno艣膰 jako swoista „wymuszona metoda” resocjalizacji stosowana w zak艂adach karnych wobec niemocy zorganizowania jakiejkolwiek pracy osobom skazanym.
 • Ograniczone zaufanie pracodawcy do osób skazanych jako pracowników „drugiej kategorii” nie zdolnych do podj臋cia jakiejkolwiek odpowiedzialnej pracy. Odpowiadaj膮c na potrzeb臋 zintensyfikowania dzia艂a艅 na rzecz wyrównywania szans na rynku pracy osób dyskryminowanych lub spo艂ecznie wykluczonych (zw艂aszcza kobiet), a co za tym idzie zwi臋kszenia stopnia bezpiecze艅stwa publicznego, poprzez likwidowanie mo偶liwo艣ci powrotu na drog臋 przest臋pcz膮 osób opuszczaj膮cych.

G艂ównym zamierzeniem Fundacji, jako realizatora projektu, by艂a aktywizacja i preorientacja zawodowa skazanych, umo偶liwiaj膮ca im powrót do normalnego 偶ycia, bez uciekania si臋 do poza prawnych metod zarobkowania. Mo偶liwo艣膰 podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych to szansa na znalezienie pracy umo偶liwiaj膮cej utrzymanie siebie i rodziny.

OPIS  PROJEKTU:

Projekt "SKAZANI nie STRACENI” by艂 adresowany do kobiet odbywaj膮cych kar臋 pozbawienia wolno艣ci w systemie zak艂adu pó艂otwartego.

Projekt obejmowa艂 dzia艂aniem 30 kobiet odbywaj膮cych kar臋 pozbawienia wolno艣ci w A艢/ZK Warszawa Grochów. By艂 realizowany w 2 edycjach – 6 miesi臋cznych. Ka偶da w dwóch etapach – 3 miesi臋cznych.

1 etap ka偶dej edycjiobj膮艂 intensywne szkolenie zawodowe po艂膮czone z warsztatem prawnym dotycz膮cym ró偶nych aspektów powrotu do wolno艣ci.

2 etap ka偶dej edycjito intensywna praktyka zawodowa przygotowuj膮ca do wykonywania zawodu opiekuna spo艂ecznego.

Termin realizacji przedsi臋wzi臋cia: od 01.12.2007 do 30.11.2008 (12 miesi臋cy).

Ka偶da edycja podzielona zosta艂a na dwa etapy:

I etap – intensywne szkolenie przygotowuj膮ce do wykonywania zawodu opiekuna ludzi starszych, podzielony na dwa bloki tematyczne – merytoryki zawodowej (160 godzin = 80 godzin/edycj臋) oraz warsztatów prawnych z nauk膮 j臋zyka obcego (146 godzin = 73 godziny/edycj臋) daj膮cych podstawow膮 wiedz臋 o sytuacji prawnej osób opuszczaj膮cych zak艂ad karny wraz z informacj膮 o mo偶liwo艣ci uzyskania wsparcia. Uczestniczki w trakcie I etapu 2 dni w tygodniu na zasadzie wolontariatu wspomaga艂y personel wykwalifikowany w zakresie praktyki technik piel臋gnacyjnych. Zaj臋cia praktyczne dotyczy艂y wszystkich czynno艣ci zwi膮zanych z prawid艂ow膮 opiek膮 nad pensjonariuszami, w tym tak偶e prac gospodarczych.

II etap – praca w formie wolontariatu w Domu Opieku艅czo – Piel臋gnacyjnym przy ul. Kiejstuta 1, obejmowa艂 prace z zakresu sprawowania opieki w Domach Opieki Spo艂ecznej nad osobami starszymi.

Merytoryka zawodowa w ka偶dej edycji obj臋艂a: szkolenie z zakresu: psychologii – 20 godzin; geriatrii i gerontologii – 15 godzin; ratownictwa medycznego i piel臋gnacji ludzi starszych – 15 godzin; rehabilitacji – 15 godzin; zbilansowanej diety wieku starszego – 15 godzin.

Warsztaty prawne obj臋艂y szkolenie z zakresu: aktywne metody poszukiwania pracy – 15 godzin (pisania CV, listu motywacyjnego, prawid艂owej autoprezentacji, kszta艂towania wizerunku jako potencjalnego pracownika, poruszania si臋 po rynku pracy, wyszukiwania ofert m.in. za po艣rednictwem sieci EURES);  prawne aspekty powrotu osób skazanych na rynek pracy – 8 godzin, prawo rodzinne w aspekcie unormowania sytuacji rodzinno-bytowej – 8 godzin, pomoc spo艂eczna jako ostateczna alternatywa ró偶nych dróg uzyskania pomocy prawnej oraz  materialnej – 6 godzin. Cz臋艣膰 z nich zosta艂a zorganizowana w sali komputerowej, aby uczestniczki pod nadzorem specjalisty mog艂y dzi臋ki po艣rednictwu nowoczesnych technologii informacyjnych (Internetu) przekona膰 si臋 o zmieniaj膮cych si臋 trendach informacyjnych, pozwalaj膮cych na szybkie uzyskanie odpowiedzi u艂atwiaj膮cych podj臋cie decyzji w wolno艣ciowej rzeczywisto艣ci.

Szko艂a j臋zykowa (niemiecki) by艂a realizowana metod膮 CALLANA. Zaj臋cia by艂y intensywne (84 godziny w ci膮gu 3 miesi臋cy), uczestniczki przesz艂y w sumie 4-5 etapów j臋zykowych, z wykorzystaniem s艂ownictwa specjalistycznego zwi膮zanego z opiek膮 nad osobami starszymi.  Nauka j臋zyka niemieckiego i aktywnego poszukiwania pracy, sta艂a si臋 narz臋dziem umo偶liwiaj膮cym profesjonalne penetrowanie rynku pracy po uzyskaniu wolno艣ci, równie偶 znalezienie zatrudnienia poza granicami kraju.

REZULTATY  PROJEKTU:

Ko艅cowym efektem szkolenia zawodowego oraz praktycznego by艂o otrzymanie certyfikatu uprawniaj膮cego do wykonywania zawodu opiekuna ludzi starszych w domach opieki lub w domach pacjenta czyli de facto potwierdzenie uzyskania kwalifikacji do wykonywania tego zawodu. Zapotrzebowanie na 艣wiadczenie tego rodzaju us艂ug opieku艅czych jest ogromne, a intensywne szkolenie umo偶liwi艂o beneficjentkom podj臋cie zatrudnienia tu偶 po zako艅czeniu dzia艂am projektowych. Wiedza oraz praca w systemie wolontariatu w domach opieki Fundacji da艂o poczucie gotowo艣ci do podj臋cia pracy i przywróci艂o wiar臋 we w艂asne mo偶liwo艣ci i kompetencje.

Wiedza oraz praca w systemie wolontariatu w domach opieki Fundacji przywróci艂a wiar臋 we w艂asne mo偶liwo艣ci i kompetencje i poczucie gotowo艣ci do podj臋cia pracy.

Podzia艂 na dwa 6-miesi臋czne cykle szkoleniowe podyktowany by艂 z jednej strony potrzeb膮 zagwarantowania wszechstronnego pakietu wsparcia, z drugiej strony przepisami prawa wi臋ziennego. Kurs musia艂 by膰 na tyle d艂ugi by umo偶liwia艂 kompleksowe poznanie specyfiki zawodu, a jednocze艣nie na tyle krótki by uwzgl臋dnia艂 bardzo du偶膮 rotacj臋 osadzonych ze wzgl臋du na mo偶liwo艣膰 uzyskania przez nie przedterminowego warunkowego zwolnienia. Termin 6 miesi臋cy jako zamkni臋tego cyklu szkoleniowego wydaj臋 si臋 w tej sytuacji optymalnym.

Rezultaty mi臋kkie projektu kszta艂tuj膮ce si臋 w sferze uczu膰, ambicji, wzrastaj膮cej inteligencji pozwoli艂y s艂u偶bom wi臋ziennym zauwa偶y膰 zmian臋 w zachowaniu tych osób, a wi臋zienna opinia psychologów potwierdzi艂a trafno艣膰 kszta艂cenia i edukacji. Jednocze艣nie zarówno rezultaty twarde potwierdzaj膮ce kompetencyjno艣膰 zawodow膮, jak i rezultaty mi臋kkie kszta艂tuj膮ce osobowo艣膰 zewn臋trzn膮, sta艂y si臋 zasadniczym elementem decyduj膮cym w oczach przysz艂ych pracodawców o przydatno艣ci beneficjentek jako przysz艂ych pracowników. Wi臋kszo艣膰 z nich podj臋艂a prac臋 w zawodzie albo w naszych placówkach albo dzi臋ki rekomendacji Fundacji w placówkach o podobnym charakterze.

Projekt wskaza艂 wielowymiarowe korzy艣ci, jakie wynikaj膮 z umo偶liwienia skazanym wykonywania pracy, zdobycia nowych umiej臋tno艣ci zawodowych.

Korzy艣ci te to zarówno efekty:

 • ekonomiczne (w przypadku zatrudnienia odp艂atnego),
 • psychiczne (nauka odpowiedzialno艣ci, 艣wiadomo艣膰 samowystarczalno艣ci materialnej),
 • spo艂eczne – (nauka pracy w zespole, przygotowanie do pe艂nienia ról spo艂ecznych).
Filtr tytu艂贸w     Wy艣wietl: 
# Tytu艂 artyku艂u Ods艂ony
 

Fundacja Pomoc Potrzebuj膮cym

pomagamy i uczymy pomaga膰
 

 

Fundacja Pomoc Potrzebuj膮cym

 

 

PROJEKT "SPRAWNI, AKTYWNI, POTRZEBNI"

PROJEKT "Lek potrzebny od zaraz"

 

Lek potrzebny od zaraz”

PROJEKT "WARUNEK POWROTU"

WARUNEK POWROTU

Inicjatywa "WARTO BY膯 ZA" Kompanii Piwowarskiej IV EDYCJA 2009 r.

Projekt "SKAZANI nie STRACENI"

 norway,


Wsparcie udzielone przez Islandi臋, Liechtenstein i Norwegi臋 poprzez dofinansowanie ze 艣rodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a tak偶e ze 艣rodków bud偶etu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarz膮dowych

Projekt Przekroczy膰 Granice

EFS

Projekt  "PRZEKROCZY膯 GRANICE " - szans膮 na Twój rozwój

 

Wspó艂pracujemy z Bankiem 呕ywno艣ci w ramach programu PEAD


Ta strona u偶ywa Cookies. Korzystaj膮c ze strony wyra偶asz zgod臋 na u偶ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl膮darki.

Akceptuje pliki Cookie