• 19.jpg
 • 12.jpg
 • 9.jpg
 • 20.jpg
 • 4a.jpg
 • 17.jpg
 • 5.jpg
 • 1.jpg
 • bud_ol_05.jpg
 • 21.jpg
 • 2a.jpg
 • 15.jpg
 • ol_09_2018_18.jpg
 • 7.jpg
 • bud_ol_06.jpg
 • 4.jpg
 • 3.jpg
 • 16.jpg
 • 14.jpg
 • 6.jpg
 • 2.jpg
 • 11.jpg
 • 10.jpg

Sprawozdanie meytoryczne' 2010

Email Drukuj PDF

Zgodnie z Rozporz膮dzeniem Ministra Sprawiedliwo艣ci z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego wzoru sprawozdania z dzia艂alno艣ci Fundacji (Dz. U. 2001 Nr 50, poz.529).

 

SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI

„POMOC POTRZEBUJ膭CYM” FUNDACJI PO呕YTKU PUBLICZNEGO

OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2010 r.

 

1.    Nazwa, siedziba i adres:

„Pomoc Potrzebuj膮cym” Fundacja Po偶ytku Publicznego,
ul. Leszczy艅skiego 9, 02-496 Warszawa.

2.    Podstawowy przedmiot dzia艂alno艣ci wg PKD:

80.; 85.; 55.2; 74.70; 45.; 55.5

3.    Wskazanie w艂a艣ciwego s膮du prowadz膮cego rejestr:

Krajowy Rejestr S膮dowy nr 0000140287 z dnia 21.11.2002r.

4.    Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON:

015285525

5.    Dane dotycz膮ce cz艂onków zarz膮du:

Prezes Fundacji: Ma艂gorzata Kami艅skazam. ul. Zygmunta Augusta 6; 02-496 WARSZAWA

Wiceprezes Fundacji: Barbara Marczak - zam. ul. Grójecka 130 m. 139; 02-383 WARSZAWA

Od lipca 2010 r.

Prezes Fundacji: Jerzy Kami艅ski - zam. Kopytkowo 1 m 2; 83-230 SM臉TOWO GRANICZNE

Wiceprezes Fundacji: Barbara Marczak - zam. ul. Grójecka 130 m. 139; 02-383 WARSZAWA

 

6.    Okre艣lenie celów statutowych Fundacji:

 • poprawa warunków 偶ycia osób starszych, rencistów, emerytów, osób poszkodowanych przez los, niepe艂nosprawnych, samotnych i ich rodzin;
 • prowadzenie i wspieranie domów opieku艅czych i zak艂adów opieki zdrowotnej;
 • organizowanie i popularyzowanie aktywnej rehabilitacji;
 • udzielanie pomocy materialno - bytowej;
 • prowadzenie i wspieranie dzia艂alno艣ci charytatywnej;
 • integracj臋 osób niepe艂nosprawnych w spo艂ecze艅stwie ludzi zdrowych;
 • organizowanie i zaopatrywanie w artyku艂y pierwszej potrzeby ludzi wymagaj膮cych opieki;
 • prowadzenie zbiórek sprz臋tu specjalistycznego dla osób wymagaj膮cych opieki;
 • dzia艂alno艣膰 edukacyjna i o艣wiatowa;
 • dzia艂anie przeciw bezdomno艣ci i bezrobociu;
 • przeciwdzia艂anie patologiom spo艂ecznym.

7.    Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

Dzia艂alno艣膰 nieodp艂atna:

 • finansowanie czynszów i innych op艂at, zak艂adów opieki zdrowotnej, domów opieku艅czo-piel臋gnacyjnych, finansowanie sprz臋tu rehabilitacyjnego, 艂ó偶ek, aparatury diagnostycznej dla zak艂adów opieki zdrowotnej, domów opieku艅czo –piel臋gnacyjnych;
 • zakup i dystrybucja sprz臋tu ortopedycznego dla osób potrzebuj膮cych;
 • transport medyczny osób chorych i niepe艂nosprawnych;
 • do偶ywianie;
 • udzielanie zapomogi i wsparcia finansowego osobom;
 • prowadzenie rehabilitacji osób niepe艂nosprawnych po udarach oraz urazach;
 • 艣wiadczenie pomocy piel臋gniarskiej;
 • 艣wiadczenie pomocy paliatywnej; wspieranie opiekunów i rodzin osób o ci臋偶kich schorzeniach powoduj膮cych silny, przewlek艂y ból;
 • 艣wiadczenie pomocy lekarskiej dla osób o bardzo zró偶nicowanym stopniu schorze艅;
 • pomoc w organizowaniu us艂ug hospicyjnych dla osób w terminalnym stadium choroby nowotworowej;
 • organizowanie grup samopomocowych i grup wsparcia dla opiekunów i rodzin osób z ci臋偶kim upo艣ledzeniem psychicznym;
 • szkolenie bezrobotnychszeroko rozumiane, od szkole艅 czysto zawodowych podnosz膮cych kwalifikacje po wsparcie psychologiczne m.in. w kreowaniu w艂asnego pozytywnego wizerunku;
 • wspó艂dzia艂anie z organami o艣wiaty i wychowania oraz pedagogami i opiekunami w zakresie metod post臋powania z m艂odzie偶膮 uzale偶nion膮 i zagro偶on膮 uzale偶nieniem.

Dzia艂alno艣膰 odp艂atna:

 • zak艂adanie i prowadzenie szkó艂 dla piel臋gniarek i opiekunek spo艂ecznych;
 • zak艂adanie przedszkoli i szkó艂 podstawowych;
 • prowadzenie schronisk dla zwierz膮t;
 • organizowanie wypoczynku wraz z rehabilitacj膮 dla podopiecznych Fundacji;
 • 艣wiadczenie us艂ug dla podopiecznych w zakresie budownictwa;
 • 艣wiadczenie us艂ug dla podopiecznych w zakresie us艂ug gastronomicznych;
 • prowadzenie domów zapewniaj膮cych ca艂odobow膮 opiek臋.

A.      Zasady, formy i zakres dzia艂alno艣ci statutowej z podaniem realizacji celów.

I. Poprawa warunków 偶ycia osób starszych, rencistów, emerytów, osób poszkodowanych przez los, niepe艂nosprawnych, samotnych i ich rodzin;

G艂ównymi beneficjentami naszych dzia艂a艅 statutowych s膮 pensjonariusze naszych zak艂adów opieku艅czych oraz ich rodziny. Osoby trafiaj膮ce do naszych placówek to osoby chore, le偶膮ce, niekiedy w bardzo ci臋偶kich stanach pozbawione mo偶liwo艣ci samodzielnej egzystencji b膮d藕 z przyczyn materialnych b膮d藕 zdrowotnych. Pobyt w naszej placówce jest dla nich jedynym ratunkiem na godne 偶ycie, gdy偶 bardzo cz臋sto wskutek powa偶nego schorzenia rodzina nie jest w stanie samodzielnie sprawowa膰 nad tak膮 osob膮 opieki. Wymaga ona odpowiedniego przygotowania, a przede wszystkim czasu, potrzebnego na zajmowanie si臋 tak膮 osob膮 niemal non stop.

Dla zapewnienia pensjonariuszom w艂a艣ciwej opieki zatrudniamy specjalistów o ró偶nych kwalifikacjach: lekarzy neurologów, internistów, piel臋gniarki, salowe, rehabilitantów. Ca艂kowit膮 opiek臋 w trakcie pobytu w naszych domach zarówno lekarsk膮 jak i administracyjn膮 sprawowa艂afinansowa艂a ze swych 艣rodków Fundacja. W ramach dzia艂a艅 statutowych wspomagaj膮cych popraw臋 warunków 偶ycia osób starszych Fundacja dofinansowa艂a: zakup sprz臋tu rehabilitacyjnego, leków dla osób przewlekle chorych, dofinansowa艂a koszt pobytu w domu opieki, koszty leczenia, koszty transportu medycznego.

Zgodnie z celami okre艣lonymi w statucie Fundacji w roku 2010 „Pomoc Potrzebuj膮cym” Fundacja Po偶ytku Publicznego kontynuowa艂a sw膮 dzia艂alno艣膰 wspomagaj膮c膮 poprzez organizowanie wsparcia finansowego i merytorycznego zarówno podmiotów zajmuj膮cych si臋 realizacj膮 zada艅 spo艂ecznych jak i osobom b臋d膮cym w szczególnie trudnej sytuacji. Fundacja we wspó艂pracy z OPS Targówek zorganizowa艂a do偶ywianie dla osób niewydolnych finansowo.

Do偶ywianiem tymjeden ciep艂y posi艂ek w ci膮gu dniazosta艂o obj臋tych 20 osób.

prowadzenie i wspieranie domów opieku艅czych i zak艂adów opieki zdrowotnej;

G艂ównym dzia艂aniem naszej Fundacji by艂o prowadzenie i finansowanie w 2010 r. Niepublicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej Piel臋gnacyjno-Opieku艅czy w Warszawie przy ul. Kiejstuta 1, w którym przebywa obecnie 85 pensjonariuszy: osób starszych, chorych, le偶膮cych oraz „Placówki zapewniaj膮cej ca艂odobow膮 opiek臋 osobom niepe艂nosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podesz艂ym wieku” w Warszawie przy ul. Oliwskiej 5, w której znajduje si臋 tak偶e oko艂o 85 pensjonariuszy.

Ze 艣rodków pozyskanych od osób fizycznych w formie darowizny Fundacja przez ca艂y 2010 rok finansowa艂a:

 • koszty czynszu, energii,
 • nagrody wolontariackie dla personelu Fundacji;
 • koszty bie偶膮cych remontów obiektów;
 • koszty zakupu sprz臋tu rehabilitacyjnego dla potrzeb pensjonariuszy;
 • koszty zwi膮zane z zakupem artyku艂ów 偶ywno艣ciowych, higienicznych, przeznaczonych dla pensjonariuszy.

W艣ród wymienionych obszarów i rodzajów wsparcia finansowego i merytorycznego najwi臋ksze wydatki w 2010 stanowi艂y nak艂ady inwestycyjne na roboty modernizacyjne obiektu Fundacji - „Placówki zapewniaj膮cej ca艂odobow膮 opiek臋 osobom niepe艂nosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podesz艂ym wieku” przy ul. Oliwskiej 5 w Warszawie oraz Niepublicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej Piel臋gnacyjno-Opieku艅czy w Warszawie przy ul. Kiejstuta 1. Usprawnienie obiektów pod k膮tem zagwarantowania pensjonariuszom jak najlepszych warunków pobytu to kolejne nak艂ady finansowe na roboty remontowe, bie偶膮co finansowane przez Fundacj臋.

W roku 2010 wykonano w ramach remontów bie偶膮cych:

 • niezb臋dne prace modernizacyjne i remontowe pomieszcze艅 w obiekcie przy ul. Oliwskiej 5 oraz dostosowanie ich do potrzeb osób niepe艂nosprawnych;
 • dostosowanie parteru obiektu przy ul. Oliwskiej 5 do potrzeb placówki opieku艅czej (remont pokoi, zakup niezb臋dnych sprz臋tów w tym mebli, zakup 艂ó偶ek szpitalnych). Otwarcie parteru obiektu przy Oliwskiej 5 dla potrzeb placówki opieku艅czej (20 nowych miejsc);
 • uruchomienie sto艂ówki dla pensjonariuszy na parterze budynku przy ul. Oliwskiej 5;
 • remont 艂azienki pracowniczej oraz du偶ej 艂azienki dla pensjonariuszy (Oliwska 5);
 • uzupe艂nienie wyposa偶enia sali rehabilitacyjnej w niezb臋dny profesjonalny sprz臋t rehabilitacyjny na potrzeby pensjonariuszy;
 • uzupe艂nienie wyposa偶enia 艂ó偶ek szpitalnych o materace i materace przeciwodle偶ynowe;
 • przebudowa i zagospodarowanie zaplecza kuchennego w placówce przy ul. Oliwskiej5 – remont kuchni w pe艂ni przystosowanej do prowadzenia 偶ywienia zbiorowego (w tym zakup profesjonalnego pieca do chleba, instalacja systemu wentylacyjnego – wyci膮gi i okapy);
 • przebudowa i zagospodarowanie pralni oraz magla na potrzeby domu opieki (przygotowanie przysz艂ego pomieszczenia pod instalacj臋 profesjonalnej pralnicy);
 • dalsze zagospodarowywanie odzyskanych terenów zielonych – z przeznaczeniem na ogród dla pensjonariuszy i ich rodzin;
 • bie偶膮ce naprawy i remonty istniej膮cego sprz臋tu (w tym urz膮dzenia d藕wigowego przy ul. Oliwskiej 5).

Nie wszystkie prace uda艂o si臋 zako艅czy膰 w planowanym przez nas terminie, czyli do ko艅ca 2010 r. Ze wzgl臋du na brak odpowiednich 艣rodków finansowych budowa ogrodu zimowego na tarasie wysokiego parteru oraz ostateczne zako艅czenie przebudowy pralni w placówce przy ul. Oliwskiej 5 (zakup nowoczesnej pralnicy) oraz magla zosta艂o prze艂o偶one na 2011 r. Na pocz膮tek roku 2011 planowana jest ca艂kowita modernizacja kuchni i zaplecza kuchennego w placówce przy ul. Kiejstuta 1.

Ca艂kowite zako艅czenie procesów inwestycyjnych Fundacji jest planowane do ostatecznego wykonania w latach 2011/2012.

B臋dzie to: zako艅czenie przebudowy i zagospodarowania zaplecza kuchennego, pralni oraz zagospodarowanie terenów zielonych z celem przeznaczenia ich na potrzeby pensjonariuszy i odwiedzaj膮cych ich osób oraz urz膮dzenie tzw. ogrodu zimowego na tarasie wysokiego parteru.

II. Organizowanie i popularyzowanie aktywnej rehabilitacji;

W ramach prowadzonych przez Fundacj臋 placówek opieku艅czych Fundacja w ramach pobytu osób starszych w tych o艣rodkach organizuje bezp艂atn膮 rehabilitacj臋 dla pensjonariuszy o艣rodków opieku艅czych. Dla celów rehabilitacyjnych s艂u偶膮 dwie kompleksowo wyposa偶one w niezb臋dny sprz臋t rehabilitacyjny sale rehabilitacyjne.

Zakres rehabilitacji pensjonariuszy o艣rodka dotyczy rehabilitacji osób po przebytych urazach i ma na celu powrót tych osób do samodzielnego funkcjonowania. Nie jest to rehabilitacja dora藕na, ale kompleksowa - przeprowadzana codziennie w wydzielonym, specjalnie przystosowanym do tego celu pomieszczeniu.

Powrót do samodzielno艣ci rozumiemy jako:

 • maksymaln膮 sprawno艣膰 ruchow膮 w czynno艣ciach 偶ycia codziennego;
 • zmniejszenie ryzyka wyst膮pienia w pó藕niejszym czasie powik艂a艅 narz膮dów ruchu jak przykurcze, zanik mi臋艣ni;
 • popraw臋 samopoczucia osoby starszej.

Zakres rehabilitacji pensjonariuszy o艣rodka dotyczy rehabilitacji osób po przebytych urazach i ma na celu powrót tych osób do samodzielnego funkcjonowania. Nie jest to rehabilitacja dora藕na, ale kompleksowa - przeprowadzana codziennie w wydzielonym, specjalnie przystosowanym do tego celu pomieszczeniu.

Rehabilitacja odbywa si臋 pod nadzorem 3 rehabilitantów – magistrów rehabilitacji. Jest organizowana zarówno dla osób sprawniejszych fizycznie jak i w formie rehabilitacji przy艂ó偶kowej prowadzona dla osób ograniczonych ruchowo. Z zaj臋膰 rehabilitacyjnych w obu placówkach korzysta regularnie 50 pensjonariuszy w ramach pe艂nej rehabilitacji w salach rehabilitacyjnych oraz 40 pensjonariuszyramach rehabilitacji przy艂ó偶kowej.

Fundacja g艂ównie na potrzeby osób po udarach uruchomi艂a program terapii foniatrycznej. W ramach programu Ministerstwa Edukacji zosta艂 uruchomiony Prywatny Projekt Badawczy po艣wi臋cony terapii i profilaktyce afazji. Opiek臋 merytoryczno-warsztatow膮 nad projektem sprawuj膮 pracownicy naukowi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach projektu przy wspó艂pracy specjalistów foniatrii codziennie bezp艂atnie odbywaj膮 si臋 indywidualne sesje terapeutyczne dla osób z afazj膮, maj膮cych na celu przywrócenie im sprawno艣ci mowy.

Prawie roczna praca z osobami dotkni臋tymi ro偶nymi formami afazji przynosi bardzo dobre efekty, dostrzegalne na poziomie mo偶liwo艣ci nawi膮zywania kontaktu werbalnego z osobami które utraci艂y zdolno艣膰 mowy. Jest to tym cenniejsze, 偶e projekt jest ci膮g艂y a praca z osobami z afazj膮 nie jest ograniczona liczb膮 spotka艅, tylko d艂ugofalowa i etapowa, uzale偶niona od czynionych post臋pów w mowie. Ka偶dy proces terapeutyczny jest zindywidualizowany i dostosowany do potrzeb osoby obj臋tej projektem. Projekt ma nie tylko na celu wdro偶enie nowoczesnych metod walki z afazj膮 – narz臋dzia, 膰wiczenia, diagnoza, ale tak偶e poznanie g艂臋bszych przyczyn tej choroby i prób jej scharakteryzowania, gdy偶 przyczyny powstawania afazji nie s膮 jednorodne. Celem po艣rednim jest wypracowanie praktycznych metod terapeutycznych.

III.        Udzielanie pomocy materialno - bytowej;

Fundacja wspiera kobiety bezrobotne finansuj膮c im czynsz w spó艂dzielniach mieszkaniowych – pomoc膮 t膮 obj臋te s膮 2 kobiety, do momentu uzyskania stabilizacji materialnej umo偶liwiaj膮cej samodzieln膮 sp艂at臋 zad艂u偶enia.

Fundacja udziela艂a zapomogi zwrotne w formie dora藕nej pomocy finansowej. Zapomogi te s膮 w wi臋kszo艣ci przeznaczone na bie偶膮ce pokrycie kosztów utrzymania jak i np. sp艂at臋 wierzytelno艣ci komorniczych (g艂ównie dla osób skazanych opuszczaj膮cych zak艂ad karny po odbyciu kary).

Na 艣wi臋ta Bo偶ego Narodzenia oraz Wielkiej Nocy Fundacja obdarowa艂a rodziny wielodzietne artyku艂ami spo偶ywczymi – wsparcia udzielono 22 rodzinom.

Fundacja wspiera i udziela pomocy prawnej dla osób wyst臋puj膮cych na drog臋 post臋powania s膮dowego w sprawach karnych b膮d藕 cywilnych.

IV.        Prowadzenie i wspieranie dzia艂alno艣ci charytatywnej;

We wrze艣niu Fundacja uczestniczy艂a w uroczysto艣ciach 40lecia Aresztu 艢ledczego Warszawa Grochów. Fundacja partycypowa艂a w kosztach ufundowania sztandaru Aresztu 艢ledczego Warszawa Grochów. Do miana fundatorów zosta艂y przedstawione firmy i organizacje wspó艂pracuj膮ce z Aresztem 艢ledczym najd艂u偶ej, a tak偶e maj膮ce najlepsze wyniki w zakresie aktywizacji zawodowej i readaptacji spo艂ecznej osób skazanych. Nasza Fundacja zosta艂a zaproszona do partycypacji w kosztach sztandaru, jako wyraz d艂ugiej i owocnej wspó艂pracy. Jeste艣my jedn膮 z nielicznych organizacji w województwie mazowieckim i w Warszawskim Inspektoracie S艂u偶by Wi臋ziennej, która ma podpisane sta艂e umowy o prac臋 z osobami osadzonymi.

Fundacja uczestniczy艂a w corocznej zbiórce artyku艂ów 偶ywno艣ciowych (Bo偶e Narodzenie oraz Wielkanoc) organizowanych przez Bank 呕ywno艣ci SOS w Warszawie. Fundacja oddelegowa艂a swoich wolontariuszy oraz samochody dostawcze w celu segregacji artyku艂ów 偶ywno艣ciowych oraz ich transportu. Fundacja zosta艂a uhonorowana pami膮tkowym dyplomem potwierdzaj膮cym udzia艂 w tej akcji. Wspólnie zebrali艣my 3431 kg 偶ywno艣ci (grudzie艅 2010 r.).

V.      Organizowanie i zaopatrywanie w artyku艂y pierwszej potrzeby ludzi wymagaj膮cych opieki;

Z produktów 偶ywno艣ciowych pochodz膮cych z zasobów Agencji Rynku Rolnego Fundacja przygotowywa艂a i wydawa艂a 215 posi艂ków dziennie dla osób wymagaj膮cych wsparcia, bezdomnych i biednych.

W ramach wspomagania O艣rodków Pomocy Spo艂ecznej i placówek o艣wiatowych Fundacja przekaza艂a w formie nieodp艂atnej produkty 偶ywno艣ciowe pozyskiwane przez sponsorów.

W sposób ci膮g艂y w roku 2010 obj臋te POMOC膭 przez nasz膮 Fundacj臋 by艂y placówki:

 • Rodzinny Dom Dziecka w Warszawie ul. Zygmunta Augusta 12
 • O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej m.st. Warszawy dzielnicy Targówek;
 • O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej m.st. Warszawy dzielnicy Ursus
 • Dom Pomocy Spo艂ecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek w Pruszkowie;
 • Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom” w Warszawie;
 • Zespó艂 Szkó艂 Specjalnych nr 98 w Warszawie
 • Centrum Pomocy Bli藕niemu „MONAR” i „MARKOT” ul. Marywilska 44a WARSZAWA
 • Parafia Rzymsko-Katolicka w Górkach Kampinoskich;
 • Katolicka Wspólnota Chleb 呕ycia - Schronisko dla Chorych „BETLEJEM”; ul. Potrzebna 55 WARSZAWA
 • Fundacja „TARKOWSKICH” Dom Pomocy „S艁ONECZNY” dla osób z dzie膰mi i niepe艂nosprawnych ul. Mszczonowska 6 WARSZAWA.

Na rzecz tych placówek zosta艂y przekazane artyku艂y 偶ywno艣ciowe w postaci:

mleka w proszku, p艂atków kukurydzianych, kaszy j臋czmiennej, makaronów: krajanki i 艣widerków; jogurtów 艣mietankowych, jogurtów owocowych „JOGOBELLA”; jogurtów „SMAKIJA” w ró偶nym asortymencie; deserów owocowych i smakowych (waniliowych, czekoladowych i kawowych); jogurtów smakowych; deserów mlecznych, s艂odyczy. Podzi臋kowania za otrzymane dary znajduj膮 si臋 w archiwum naszej Fundacji.

Na rok 2011 planowane s膮 zintensyfikowane prace zmierzaj膮ce do wdro偶enia systemowego programu pomocy postpenitencjarnej dla rodzin osób osadzonych w zak艂adach karnych (do偶ywianie w placówce Fundacjiciep艂y posi艂ek + sypkie produkty 偶ywno艣ciowe). Projekt ten b臋dzie realizowany przy wspó艂udziale O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej na Targówku oraz Okr臋gowego Inspektora S艂u偶by Wi臋ziennej w Warszawie. Rozmowy na temat wdro偶enia tego projektu zosta艂y podj臋te pod koniec 2010 i b臋d臋 kontynuowane, a偶 do czasu wdro偶enia programu.

VI.         Dzia艂alno艣膰 edukacyjna i o艣wiatowa;

Zmodernizowany obiekt Fundacji „Placówka zapewniaj膮ca ca艂odobow膮 opiek臋 osobom niepe艂nosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podesz艂ym wieku” przy ul. Oliwskiej 5 w Warszawie przystosowany zosta艂 do pe艂nienia funkcji O艣rodka Szkoleniowego dla projektów realizowanych przez Fundacje ze 艣rodków pozyskiwanych z instytucji publicznych oraz 艣rodków strukturalnych. W roku 2010 realizowali艣my projekt:

„WARUNEK POWROTU” w ramach konkursu „WARTO BY膯 ZA” realizowanego przez Kompani臋 Piwowarska w Tychach. Kompania ta od kilku lat realizuje swój autorski projekt wspierania organizacji pozarz膮dowych, które swym dzia艂aniem zapobiegaj膮 wykluczeniu spo艂ecznemu. Nasz projekt obj膮艂 14 kobiet po opuszczeniu zak艂adu karnego lub tu偶 przed opuszczeniem zak艂adu karnego.

Przesz艂y one profesjonalne szkolenie przygotowuj膮ce do wykonywania zawodu opiekuna ludzi starszych w tym zaj臋cia z: geriatrii/gerontologii, pierwszej pomocy, psychologii wieku starczego, podstaw opieki piel臋gnacyjnej z charakterystyk膮 jednostek chorobowych; diety osób starszych. Projekt zosta艂 uzupe艂niony o wsparcie prawne w zakresie aktywnego poszukiwania pracy, prawa pracy oraz prawa rodzinnego.

Dzi臋ki temu projektowi pojawi艂a si臋 nowa, w pe艂ni wykwalifikowana kadra mog膮ca podj膮膰 czynno艣ci s艂u偶ebne wobec ludzi starszych. Wszystkie kobiety obj臋te projektem przebywaj膮 ju偶 na wolno艣ci, znajduj膮 si臋 pod sta艂a opieka Fundacji. Wszystkie maj膮 unormowan膮 sytuacj臋 spo艂eczno-prawn膮, podj臋艂y prac臋, nie maj膮 problemów z prawem. Cz臋艣膰 z nich podj臋艂a prac臋 w naszej placówce w charakterze opiekunek ludzi starszych lub uzyska艂a wsparcie Fundacji w znalezieniu pracy np. w formie por臋czenia u przysz艂ego pracodawcy.

Nasza inicjatywa jest tym cenniejsza, 偶e zapobiegamy wykluczeniu dwóm grupom osób: osobom „po wyrokach”, które maj膮 problem z powrotem na rynek pracy jak i do codziennego, w pe艂ni wolno艣ciowego 偶ycia, jak i osobom starszym, które z racji wieku b膮d藕 schorzenia s膮 nara偶one na wykluczenie poprzez np. pobyt w placówce opieku艅czej stacjonarnej. Kluczow膮 przy realizacji tego projektu jest dla naszej organizacji przyj臋ta zasada synergii w formie wsparcia grup wykluczonych.

Warto艣膰 projektu wynios艂a 100.00,00 z艂otych + 10.000,00 wk艂ad w艂asny. Projekt zosta艂 zako艅czony w lipcu 2010 r. i rozliczony zgodnie z umow膮 w ci膮gu 14 dni od dnia zako艅czenia projektu.

W ramach grupy wolno艣ciowej w obu naszych placówkach pracuj膮 24 kobiety z Aresztu 艢ledczego Warszawa Grochów – odbywaj膮ce kar臋 pozbawienia wolno艣ci. Umowa z Aresztem 艢ledczym Warszawa-Grochów zobowi膮zuje kobiety osadzone, odbywaj膮ce kar臋 pozbawienia wolno艣ci do wykonywania pracy na rzecz naszej Fundacji w placówkach opieku艅czo-piel臋gnacyjnych, polegaj膮cej na sprawowaniu opieki nad osobami starszymi, niepe艂nosprawnymi i ob艂o偶nie chorymi. Wszystkie Panie w ramach przygotowania zawodowego przesz艂y i nadal przechodz膮 wewn臋trzne szkolenie daj膮ce podstawowe kwalifikacje do wykonywania tego zawodu zarówno w naszych placówkach jak i daj膮ce uprawnienia do wykonywania tego zawodu w placówkach zewn臋trznych. W ramach wewn臋trznego szkolenia osadzone przechodz膮 szkolenie z zakresu: geriatrii, gerontologii, zasad opieki nad osob膮 starsz膮, podstaw rehabilitacji. Osadzone – pracuj膮ce w naszych placówkach – po opuszczeniu zak艂adu karnego s膮 w pe艂ni przygotowanymi pracownikami do podj臋cia pracy w jakiejkolwiek placówce opieku艅czej jako w pe艂ni profesjonalna kadra pomocnicza, spe艂niaj膮ce podstawowe czynno艣ci opieku艅cze wobec ludzi starszych b膮d藕 schorowanych. W zesz艂ym roku dzi臋ki pracy w grupie wolno艣ciowej i pozytywnej opinii naszej organizacji ponad 20 kobiet uzyska艂o prawo do przedterminowego warunkowego zwolnienia i opu艣ci艂o mury zak艂adu karnego. Wi臋kszo艣膰 z nich podj臋艂a prac臋 i 艣wietnie odnalaz艂a si臋 w warunkach wolno艣ciowych. Pod koniec 2010 r wyst膮pili艣my do Aresztu 艢ledczego Warszawa Grochów oraz Okr臋gowego Inspektoratu S艂u偶by Wi臋ziennej o zmian臋 formy zatrudnienia osadzonych z 8 godzinnego na 12 godzinny system pracy.

W ramach zast臋pczego wykonywania kary pozbawienia wolno艣ci w postaci prac spo艂ecznie u偶ytecznych prac臋 w naszych placówkach wykonuj膮 osoby skazane przez s膮d za drobne wykroczenia. Osoby te s膮 kierowane do naszej placówki przez Kuratorów S膮du Rejonowego dla Warszawy Pragi Po艂udnie. Skazani wykonywali wszelkie prace pomocnicze na rzecz naszej Fundacji i naszych podopiecznychod drobnych prac remontowych, malarskich, hydraulicznych po sprz膮tanie li艣ci i 艣niegu, roz艂adunek 偶ywno艣ci.

Cz臋艣膰 z nich przesz艂a krótkie przeszkolenie w kierunku pomocy osobom starszym i teraz wykonuje podstawowe czynno艣ci opieku艅cze – wymagaj膮ce g艂ównie si艂y (podnoszenie, przenoszenie na 艂ó偶ka lub wózek, pomoc przy transporcie medycznym).

W marcu 2010 r. Zarz膮d oraz wolontariusze Fundacji uczestniczyli w wizycie studyjnej na Litwie. Odwiedzili艣my Dom Pomocy Spo艂ecznej dla ludzi starszych w Pikieliszakch ko艂o Wilna. Nawi膮zali艣my wspó艂prac臋 z o艣rodkiem, trwa wymiana do艣wiadcze艅 pomi臋dzy obiema placówkami.

Dwukrotnie w roku 2010 nasz膮 organizacj臋 odwiedzili przedstawiciele w艂oskiej organizacji S.P.E.S. TRENTO COOPERATIVA SOCIALEz w艂oskiego Trydentu. Spotkania te by艂y po艣wi臋cone wymianie do艣wiadcze艅 pomi臋dzy obiema organizacjami i szukaniu ewentualnych dróg wspó艂pracy.

Spotkania te sta艂y si臋 tak偶e okazj膮 do szukania mo偶liwo艣ci adoptowania na polskim gruncie do艣wiadcze艅 i modelu w艂oskiej ekonomii spo艂ecznej. Obie wizyty mia艂y charakter spotka艅 roboczych z mo偶liwo艣ci膮 zwiedzania placówek Fundacji, poznania specyfiki polskiego rynku us艂ug opieku艅czych, poszukiwaniu podobie艅stw i ewentualnych obszarów mo偶liwej wspó艂pracy.

W 2010 r. aplikowali艣my o nast臋puj膮ce 艣rodki na finansowanie projektów spo艂ecznych:

 • Luty 2010 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – „Pomó偶 Sobie – Pomó偶 Innych. Szkolenia i warsztaty jako forma aktywizacji i readaptacji spo艂eczno-zawodowej kobiet odbywaj膮cych kar臋 pozbawienia wolno艣ci.
 • Luty oraz Czerwiec 2010 – Urz膮d Miasta Sto艂ecznego Warszawy. Wydzia艂 Spraw Spo艂ecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola. – „WOLA POMOCY – wsparcie rzeczowe oraz organizacyjne dla osób skazanych przebywaj膮cych w zak艂adzie karnym oraz ich rodzin zamieszkuj膮cych w dzielnicy Wola m. st. Warszawy”.
 • Lipiec 2010 – Inicjatywa „WARTO BY膯 ZA” Kompanii Piwowarskiej – „100 na 100 – STO dnia pomocy STO procent szansy. Szkolenia i warsztaty zawodowe jako forma aktywizacji kobiet tu偶 przed opuszczeniem lub opuszczaj膮cych zak艂ad karny” oraz „KROK DALEJ - Spó艂dzielnia Socjalna OLIWKA. Szkolenia i kursy nowoczesnej kuchni z elementami w艂oskimi dla Kobie opuszczaj膮cych zak艂ad karny, przysz艂ych pracowników spó艂dzielni”.
 • Listopad 2010 – Program Operacyjny Kapita艂 Ludzki „KROK DALEJ – Spó艂dzielnia Socjalna OLIWKA. Zwi臋kszenie wiedzy i umiej臋tno艣ci przysz艂ych cz艂onków spó艂dzielni wraz z dofinansowaniem pomostowym”.

Wszystkie te projekty nie zyska艂y wystarczaj膮cej ilo艣ci punktów, a tym samym nie zosta艂y skierowane do realizacji.

W 2010 r. zosta艂a zmieniona i ca艂kowicie przebudowana strona internetowa Fundacji: www.pomoc-potrzebujacym.pl oraz strona placówek opieku艅czych Fundacji: www.domopiekunczy.pl.

VII.        Dzia艂anie przeciw bezdomno艣ci i bezrobociu:

Coraz wi臋kszy nacisk w swojej pracy k艂adziemy na szkolenie i kszta艂towanie 艣wiadomo艣ci spo艂ecznej dotycz膮ce ludzi starszych, tak偶e w kontek艣cie wykluczenia spo艂ecznego. Staramy si臋 oddzia艂ywa膰 na te grupy spo艂eczne, które ze wzgl臋du na tzw. „postrzeganie przez spo艂ecze艅stwo” mog膮 lub wr臋cz s膮 nara偶one na wykluczenie i wobec innych potrzeb spo艂ecznych s膮 spychane gdzie艣 na margines w zakresie udzielanej pomocy i wsparcia.

Dotyczy to g艂ównie skazanych, którzy po odbyciu karny np. trac膮 prawo do zamieszkiwania w lokalu zajmowanym przed rozpocz臋ciem odbywania kary, który utracili wskutek zaleg艂o艣ci czynszowych. A dodatkowo nie mog膮 znale藕膰 pracy wskutek zaniedba艅 edukacyjnych a w konsekwencji braku wystarczaj膮cych kwalifikacji do podj臋cia jakiejkolwiek pracy zarobkowej. Problem ten dotyka g艂ównie kobiet skazanych, które np. nie mog膮 po odbyciu kary podj膮膰 pracy dorywczej – fizycznej.

Dlatego du偶膮 rol臋 przywi膮zujemy do aktywizacji, edukacji i preorientacji zawodowej osób nara偶onych na wykluczenie. Wobec wyra藕nego braku ludzi przyuczonych do wykonywania czynno艣ci s艂u偶ebnych wobec ludzi starszych, przeszkolenie ka偶dej nowej osoby – przynosi wymiern膮 korzy艣膰. Nie tylko mo偶liwo艣ci niesienia pomocy osobie starszej, ale tak偶e danie do r臋ki potencjalnej osobie wykluczonej – narz臋dzia w postaci konkretnego zawodu, umo偶liwiaj膮cego normalne, satysfakcjonuj膮ce, godne 偶ycie pod ka偶dym wzgl臋dem.

W ramach naszej Fundacji uruchomiony jest sta艂y program umo偶liwiaj膮cy kobietom skazanym odbycie szkolenia w zakresie sprawowania opieki nad osobami starszymi i/lub schorowanymi. Dodatkowo prowadzimy negocjacje ze spó艂dzielniami mieszkaniowymi w celu roz艂o偶enia sp艂aty zad艂u偶enia czynszowego na raty lub umorzenia jej cz臋艣ci. Udzielamy te偶 gwarancji w sporze mi臋dzy wierzycielami a naszymi beneficjentami, wyst臋puj膮c jako gwarant ich zobowi膮za艅.

Dla cz臋艣ci beneficjentów oferujemy prac臋 wraz z zamieszkaniem w jednym z naszych pokoi socjalnych, do momentu uzyskania stabilizacji finansowej umo偶liwiaj膮cej im np. ponoszenie kosztów stancji na terenie Warszawy.

Dlatego nasze dzia艂ania ukierunkowane s膮 nie tylko na niesienie pomocy osobom starszym, ale tak偶e osobom wykluczonym – g艂ównie kobietom skazanym.

S膮 to zarówno szkolenia, warsztaty zawodowe, ale i dora藕na pomoc finansowa (op艂ata za czynsz, zapomogi) oraz prawna (pisma do s膮du, porady).

VIII.      Przeciwdzia艂ania patologiom spo艂ecznym;

Fundacja w roku 2010 kontynuowa艂a wspó艂prac臋 z Aresztem 艢ledczym Warszawa Grochów.

Umowa pomi臋dzy Aresztem 艢ledczym a nasz膮 organizacj膮 zobowi膮zuje kobiety osadzone, odbywaj膮ce kar臋 pozbawienia wolno艣ci do wykonywania pracy na rzecz naszej Fundacji w placówkach opieku艅czo-piel臋gnacyjnych, polegaj膮cej na sprawowaniu opieki nad osobami starszymi, niepe艂nosprawnymi i ob艂o偶nie chorymi. Wszystkie Panie w ramach przygotowania zawodowego przesz艂y wewn臋trzne szkolenie daj膮ce podstawowe kwalifikacje do wykonywania tego zawodu zarówno w naszych placówkach jak i daj膮cymi uprawnienia do wykonywania tego zawodu w placówkach zewn臋trznych. W roku 2010 umow膮 zosta艂y obj臋te 24 osadzone.

W ci膮gu roku przez nasz膮 Fundacj臋 w ramach grupy wolno艣ciowej przewin臋艂o si臋 oko艂o 50 osadzonych. 呕adna z osadzonych nie zosta艂a usuni臋ta z grupy wolno艣ciowej, ani pozbawiona prawa do wykonywania pracy poza murami wi臋zienia.

W roku 2010 wystosowali艣my 28 opinii w zwi膮zku z przedterminowym warunkowym zwolnieniem osadzonych zarówno do zak艂adu penitencjarnego jak i S膮du Penitencjarnego jako organu w艂a艣ciwego do rozpatrywania tego rodzaju wniosków. Przedstawiciele Zarz膮du Fundacji kilkakrotnie wyst臋powali w S膮dzie Penitencjarnym jako 艣wiadkowie w sprawie o przedterminowe warunkowe zwolnienie. Dzi臋ki rekomendacji Fundacji (opinie wys艂ane do Aresztu oraz S膮du Penitencjarnego) 20 osadzonych otrzyma艂o przedterminowe warunkowe zwolnienie.

Osadzone zakwalifikowane do pracy musia艂y przej艣膰 wewn臋trzn膮 kwalifikacj臋 (psycholog + wychowawca + szef ochrony) w placówce penitencjarnej. Zarówno pod wzgl臋dem psychologicznym jak penitencjarnym musia艂y spe艂nia膰 okre艣lone warunki to znaczy nie budzi膰 podejrze艅, co do stabilno艣ci emocjonalnej jak i ogólnej postawy prezentowanej w zak艂adzie karnym.

Praca w domu opieki zw艂aszcza z lud藕mi starszymi ob艂o偶nie chorymi albo niepe艂nosprawnymi wymaga okre艣lonych cech psychofizycznych, a przede wszystkim cierpliwo艣ci, oddania i empatii dla cierpienia drugiego cz艂owieka.

Osadzone spe艂niaj膮 wszystkie postawione przez nas wymagania. W swej pracy wykazuj膮 si臋 daleko id膮c膮 roztropno艣ci膮, dok艂adno艣ci膮, wra偶liwo艣ci膮 i sumienno艣ci膮. Prac臋 traktuj膮 nie jako przymus, ale jako pewien etap w realizacji samych siebie, jakim jest np.: zdobywanie nowych kwalifikacji i do艣wiadcze艅. Czynnie uczestnicz膮 zarówno w pracach szkoleniowych organizowanych przez nasz膮 organizacj臋, jak i wszelkich pracach dodatkowych zleconych przez prze艂o偶onych, wykraczaj膮cych poza zakres obowi膮zków okre艣lonych umow膮.

Swoj膮 postaw膮 zarówno pod wzgl臋dem przestrzegania zasad bezpiecze艅stwa w odniesieniu do pracy w ramach grupy wolno艣ciowej, jak i ogólnej postawy moralnej nie budz膮 偶adnych zastrze偶e艅. Codzienny kontakt pozwala nam na obserwacj臋 osadzonych i jeste艣my pewni, 偶e ich postawa jest gwarantem tego, i偶 wyka偶膮 si臋 podobnym zdyscyplinowaniem, zaanga偶owaniem w prac臋 i sumienno艣ci膮 tak偶e w warunkach wolno艣ciowych.

Najlepsz膮 ocen膮 jako艣ci post臋pu w resocjalizacji poprzez prac臋 kobiet pracuj膮cych w grupie wolno艣ciowej, ich zaanga偶owania, zdobytych nowych umiej臋tno艣ci i kwalifikacji jest fakt, i偶 po opuszczeniu zak艂adu karnego podejmuj膮 u nas prac臋 zarobkow膮 jako opiekunki osób starszych.

Na terenie placówki Fundacji przy ul. Oliwskiej 5 rozpocz膮艂 dzia艂alno艣膰 Klub Anonimowych Alkoholików. W ka偶d膮 艣rod臋 w 艣wietlicy placówki przy ul. Oliwskiej spotykaj膮 si臋 cz艂onkowie tego klubu. Spotkania te s膮 cz臋艣ci膮 terapii a tak偶e sposobem na organizacj臋 czasu wolnego, bez uciekania si臋 do 艣rodków pobudzaj膮cych. Cz艂onkowie korzystaj膮 zarówno z sali Fundacji jak i infrastruktury niezb臋dnej do przeprowadzenia tych spotka艅. W spotkaniach uczestniczy psycholog Fundacji inicjuj膮c na pocz膮tku dyskusj臋 na wybrany przez grup臋 temat. Spotkaniom towarzyszy wspólne ogl膮danie filmów, 艣piew, wymiana do艣wiadcze艅 i terapia grupowa. Cz艂onkowie grupy aktywnie w艂膮czaj膮 si臋 w prace Fundacji wspomagaj膮c nasze dzia艂ania w formie wolontariatu (praca w charakterze opiekunów ludzi starszych, animacja czasu wolnego dla osób starszych, wyst臋py artystyczne w trakcie wa偶nych uroczysto艣ci i 艣wi膮t).

Na bazie do艣wiadcze艅 grupy AA w roku przysz艂ym Fundacja b臋dzie ubiega膰 si臋 o dotacj臋 z urz臋du dzielnicy na prowadzenie terapii uzale偶nie艅 i rozszerzenie dzia艂alno艣ci klubu o nowe inicjatywy w tym: terapi臋 grupow膮, szkolenie z zakresu roz艂adowywania konfliktów i walki ze stresem, organizacj臋 wspólnych imprez integracyjnych (kino, teatr), paczki okoliczno艣ciowe dla dzieci.

W ramach klubu AA dzia艂a zespó艂 muzyczny AK LORENZ, który bierze czynny udzia艂 w 偶yciu naszej Fundacji. Zespó艂 ten sk艂adaj膮cy si臋 z dwóch osób Anny i Krzysztofa Lorenc organizuje wieczory artystyczne dla naszych podopiecznych jak i stara si臋 o godn膮 opraw臋 muzyczn膮 w trakcie du偶ych uroczysto艣ci ko艣cielnych w naszych placówkach: Wigilia, Wielkanoc.

 

Fundacja Pomoc Potrzebuj膮cym

pomagamy i uczymy pomaga膰
 

 

Fundacja Pomoc Potrzebuj膮cym

 

 

PROJEKT "SPRAWNI, AKTYWNI, POTRZEBNI"

PROJEKT "Lek potrzebny od zaraz"

 

Lek potrzebny od zaraz”

PROJEKT "WARUNEK POWROTU"

WARUNEK POWROTU

Inicjatywa "WARTO BY膯 ZA" Kompanii Piwowarskiej IV EDYCJA 2009 r.

Projekt "SKAZANI nie STRACENI"

 norway,


Wsparcie udzielone przez Islandi臋, Liechtenstein i Norwegi臋 poprzez dofinansowanie ze 艣rodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a tak偶e ze 艣rodków bud偶etu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarz膮dowych

Projekt Przekroczy膰 Granice

EFS

Projekt  "PRZEKROCZY膯 GRANICE " - szans膮 na Twój rozwój

 

Wspó艂pracujemy z Bankiem 呕ywno艣ci w ramach programu PEAD


Ta strona u偶ywa Cookies. Korzystaj膮c ze strony wyra偶asz zgod臋 na u偶ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl膮darki.

Akceptuje pliki Cookie