• 14a.jpg
 • 14.jpg
 • 11d.jpg
 • 20.jpg
 • 10a.jpg
 • 19.jpg
 • 12.jpg
 • 10b.jpg
 • 1.jpg
 • marmur_06.jpg
 • 2.jpg
 • dscn7339.jpg
 • 10.jpg
 • 15a.jpg
 • 11a.jpg
 • 5.jpg
 • bank_wol_08.jpg
 • bene_15.jpg
 • 9.jpg
 • 15.jpg
 • 3.jpg
 • 1b.jpg
 • 11b.jpg
 • bud_ol_05.jpg
 • 3a.jpg
 • 4a.jpg
 • bud_ol_06.jpg
 • ol_09_2018_18.jpg
 • marmur_01.jpg
 • 17.jpg

dla osób osadzonych

Email Drukuj PDF

 

Projekt Fundacji

zajęcia kulturalno-edukacyjne na terenie zakładów penitencjarnych.

 

Od 1 sierpnia rozpoczęto intensywne przygotowania do spektaklu teatralnego pt. "Pinokio". Przedstawienie jest realizowane jako 1 element długofalowego projektu Fundacji zajęć kulturalno-edukacyjnych relizowanych na terenie placówek penitencjarnych na terenie Warszawy. Zajęcia mają na celu nie tylko organizację czasu osadzonych, ale także wykorzystanie ich potencjału artystycznego i zdolności manualnych. To także pretekst by pokazać ten potencjał światu zewnętrznemu - w tym rodzinom i bliskim osadzonych.

Przedstawienie "Pinokio" przygotowane zostało z myślą o dzieciach osadzonych mężczyzn i kobiet w związku z rozpoczynjącym się nowym rokiem szkolnym. Próby odbywały się 3 razy w tygodniu po 3 bądź 4 godziny. W trakcie zajęć prowadzone były również próby zespołu muzycznego, który na tę okoliczność przygotował repertuar dziecięcy. Było to 5 utworów: "Fantazja"; "Rudzy Rydz"; "Zakochany klaun"; "Wszystkie dzieci nasze są"; "Kaczuchy".

Materiały do dekoracji zakupiła nasza organizacja. Prace plastyczne niezbędne przy realizacji dekoracji wykonali sami osadzeni.

Przedstawienie będzie miało miejsce w dniu 2 września na terenie Aresztu Śledczego Warszawa Grochów.

 

Prezes Fundacji Jerzy Kamiński oraz Pani Dyrektor Halina LAMECKA w trakcie przedstawienia w dniu 02 września. Areszt Śledczy Grochów. Prezes Fundacji Jerzy Kamiński oraz Pani Dyrektor Halina LAMECKA w trakcie przedstawienia w dniu 02 września. Areszt Śledczy Grochów.
Plan działania zajęć kulturalno-oświatowych dla osadzonych. Plan działania zajęć kulturalno-oświatowych dla osadzonych.
Pani Dyrektor Halina LAMECKA - powitanie gości i aktorów przed przedstawieniem. Pani Dyrektor Halina LAMECKA - powitanie gości i aktorów przed przedstawieniem.
Zespół muzyczny w trakcie występu 2 września. Zespół muzyczny w trakcie występu 2 września.
Grupa teatralna pod przewodnictwem Pani Sabiny w pełnym składzie. Grupa teatralna pod przewodnictwem Pani Sabiny w pełnym składzie.
Szczęśliwi aktorzy po przedstawieniu. Szczęśliwi aktorzy po przedstawieniu.

 

Projekt sportowo-edukacyjny "Przez sport do wolności".

 

Od sierpnia 2012 r. w ramach współpracy z Aresztem Śledczym Warszawa Białołęka  i na podstawie decyzji Dyrektor Okręgowej Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie Pani Anny Ossowskiej-Rembeckiej na terenie OZ BEMOWO Fundacja "Pomoc Potrzebującym" prowadzi zajęcia edukacyjno-sportowe dla osadzonych mężczyn. Zajęcia to wycieczki rowerowe połączone ze zwiedzaniem Warszawy i okolic. Na ten cel Fundacja sfinansowała zakup 10 rowerów. Mężczyźni pod okiem instruktora, którym jest pracowniczka naszej organizacji (psycholog po resocjalizacji) - pokonują wyznaczoną wcześniej trasę poznając przy okazji okolicę w tym np. zabytki Warszawy i miejsca pamięci. Pozwala to połączyć wysiłek fizyczny z poszerzeniem wiedzy zarówno tej topograficznej jak i historycznej na temat ważnych miejsc dla każdego Warszawiaka.

Wysiłek fizyczny pozwala na racjonalne ujście energii nagromadzonej wskutek osadzenia przez osadzonych z rozwojem intelekturalnym. Jednocześnie - zagospodarowuje sensownie czas, którego osadzeni mają w nadmiarze.  Dla pracy resocjalizacyjnej z osadzonymi jest to także ważne z tego wzgledu, iż uczy odpowiedzialności (także w zakresie poruszania się w warunkach wolnościowych), pozwala na obserwację osadzonych  i jest potwierdzeniem dla wychowawców i opiekunów czy osadzeni swoją postawą dają pewność co do ich postawy po opuszczeniu zakładu karnego, także w warunakch dopuszczalnych przepustek jak i przedterminowego warunkowego zwolnienia.

Osadzeni nie tylko chętnie uczestniczą w tych zajęciach, ale sami proponują miejsca, które chcieliby odwiedzić, bo są dla nich interesujące, nieznane bądź po prostu ważne. Długość trasy wynosi przeciętnie około 20/30 kilometrów i trwa - w zależności od programu - od 4 do 5 godzin.

Do chwili obecnej osadzeni odwiedzili:

 

 • Bemowo i okolice - w tym Park Moczydło i amfiteatr Bemowo - długość trasy 17 km.
 • Powązki Cmentarz Wojskowy - gdzie zadbali o porządek przy Pomniku Pamięci Polek i Polaków poszkodowanych przez III Rzeszę.
 • Stare Miasto - od Krakowskiego Przedmieścia po Rynek Nowego Miasta - długość trasy 17 km.

 

 

Sprzęt rowerowy zaparkwoany na wycieczce w Łazienkach. Sprzęt rowerowy zaparkwoany na wycieczce w Łazienkach.
Pierwsza wycieczka rowerowa. Pierwsza wycieczka rowerowa.
Druga wycieczka rowerowa. Druga wycieczka rowerowa.
Przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Przed Grobem Nieznanego Żołnierza.
Przed fontanną w Ogrodzie Saskim. Przed fontanną w Ogrodzie Saskim.
Przed Barbakanem. Z wizytą na Satrym Mieście. Przed Barbakanem. Z wizytą na Satrym Mieście.

 

 • Łazienki Królewskie
 • Kampinoski Park Narodowy - wyjazd połączony z wykładem przygotowanym przez pracowników parku na temat flory i fauny tego obszaru leśnego. Osadzeni uporządkowali jeden z najczęściej uczęszczanych szlaków parków.

 

Trzecia wycieczka rowerowa Trzecia wycieczka rowerowa
Plac Zamkowy. Plac Zamkowy.
Czwarta wycieczka rowerowa. Czwarta wycieczka rowerowa.
Wizyta w Parku Kampinoskim. Prezentacja dla grupy rowerowej. Wizyta w Parku Kampinoskim. Prezentacja dla grupy rowerowej.
Piąta wycieczka rowerowa, Piąta wycieczka rowerowa,
Joomslide Joomslide
Sprzątanie Parku Kampinoskiego w trakcie wycieczki. Sprzątanie Parku Kampinoskiego w trakcie wycieczki.

 

Zajęcia będą kontynuowana do chwili - kiedy pozwoli na to pogoda. Mamy nadzieję - do końca października.

Zajęcia zostaną wznowione na wiosnę przyszłego roku.

 

*  *  *

 

Nasza postawa wobec osób starszych i konsekwencja z jaką dążyliśmy do zapewnienia im jak najlepszej pomocy w ramach pobytu w naszych placówkach stacjonarnych zaowocowała nawiązaniem współpracy z placówkami penitencjarnymi na terenie Warszawy i zatrudnienia w ramach aktywizacji zawodowej osób osadzonych.

Naszym planem było nie tylko zapewnienie osobom starszym godnej opieki, ale przede wszystkim edukacja i nauka godnej postawy wobec osób starszych i budowanie prawidłowych relacji w kontaktach pomiędzy seniorami a młodszym pokoleniem. Dostrzegliśmy w tym szansę na aktywizację i resocjalizację osób osadzonych, poprzez wskazanie im szansy jaka tkwi w budowaniu godnej postawy wobec starości. Tą szansą stało się nie tylko budowanie własnej wartości, odzyskanie wiary w siebie, budowanie na nowo pozycji w społeczeństwie i rodzinie, ale także szansa na zdobycie w przyszłości poszukiwanego zawodu.

Umowa pomiędzy Aresztem Śledczym a naszą organizacją zobowiązuje kobiety osadzone, odbywające karę pozbawienia wolności do wykonywania pracy na rzecz naszej Fundacji w placówkach opiekuńczo-pielęgnacyjnych, polegającej na sprawowaniu opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i obłożnie chorymi. Wszystkie Panie w ramach przygotowania zawodowego przechodzą wewnętrzne szkolenie dające podstawowe kwalifikacje do wykonywania tego zawodu zarówno w naszych placówkach jak i dające uprawnienia do wykonywania tego zawodu w placówkach zewnętrznych.

Osadzone zakwalifikowane do pracy musiały przejść wewnętrzną kwalifikację (psycholog + wychowawca + szef ochrony) w placówce penitencjarnej, w odniesieniu do wytycznych przesłanych przez naszą Fundację. Także zarówno pod względem psychologicznym jak penitencjarnym musiały spełniać określone warunki to znaczy nie budzić podejrzeń co do stabilności emocjonalnej jak i ogólnej postawy prezentowanej w zakładzie karnym. 

Praca w domu opieki zwłaszcza z ludźmi starszymi obłożnie chorymi albo niepełnosprawnymi wymaga określonych cech psychofizycznych, a przede wszystkim cierpliwości, oddania i empatii dla cierpienia drugiego człowieka. Osadzone spełniają wszystkie postawione przez nas wymagania. W swej pracy wykazują się daleko idącą roztropnością, dokładnością, wrażliwością i sumiennością. Pracę traktują nie jako przymus, ale jako pewien etap w realizacji samych siebie jakim jest np. zdobywanie nowych kwalifikacji i doświadczeń. Czynnie uczestniczą zarówno w pracach szkoleniowych organizowanych przez naszą organizację, jak i wszelkich pracach dodatkowych zleconych przez przełożonych, wykraczających poza zakres obowiązków określonych umową. Swoją postawą zarówno pod względem przestrzegania zasad bezpieczeństwa w odniesieniu do pracy w ramach grupy wolnościowej, jak i ogólnej postawy moralnej nie budzą żadnych zastrzeżeń. Codzienny kontakt pozwala nam na obserwację osadzonych i jesteśmy pewni, że ich postawa jest gwarantem tego, iż wykażą się podobnym zdyscyplinowaniem, zaangażowaniem w pracę i sumiennością także w warunkach wolnościowych.

W naszych placówkach pracuje obecnie 30 kobiet - zarówno w formie odpłatnej jak i nieodpłatnej. Przez 6 lat współpracy z Aresztem Śledczym Warszawa Grochów nasza Fundacja wydała ponad 100 opinii dotyczących osadzonych zarówno w kwestii predterminowego warunkowego zwolnienia, jak i uzyskania prawa do przepustek, skrócenia kary czy też zawieszenia wykonywania kary pozbawienia wolności. Przez 6 lat w różnych okresach pracowało u nas ponad 120 kobiet. Wszystkie pozytywnie przeszły proces resocjalizacji. Powróciły na wolność, pracują, łączac skutecznie obowiązki rodzinne z pracą.

Fundacja w ramach pomocy dla osób osadzonych oferuje:

 • zakup podstawowych środków higieny osobistej;
 • zakup materiałów biurowych na potrzeby osadzonych, ułatwiających kontakt z rodziną (długopisy, zeszyty, znaczki, koperty);
 • dofinansowanie zakupu leków na potrzeby osadzonych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;
 • zapomogi - spłata zobowiązań komorniczych; rachunków za media i czynsz;
 • dofinansowanie kosztów nauczania w szkołach dla pracujacych;
 • pomoc w uzyskaniu pracy lub poręczenie w momencie podjęcia pracy zawodowej;
 • wsparcie rodziny w okresie pobytu osoby osadzonej w zakładzie karnym.

Fundacja przymierza się do stworzenia  mieszkań rotacyjnych dla osób opuszczających zakłady karne, które pozostają bez dachu nad głową lub nie chcą wracać do środowiska z którego wyszły.  Takie mieszkania wsparte by były programem wychodzenia z bezdomności i wykluczenia osób  z przeszłością penitencjarną. Jednym z naszych pomysłów jest aktywizacja takich osób poprzez tworzenie przedsiębiorstw społecznych - edukacja na poziomie zakładu karnego i tworzenie przedsiębiorstw ekonomii społecznej po odzyskaniu wolności.

OPIEKA POSTPENITENCJARNA.

Fundacja w ramach pomocy osobom osadzonym prowadzi też szeroko zakrojoną opieka postpenitencjarną. Zdajemy sobie sprawię, że jest ona środkiem zapobiegawczym dalszej przestępczości.
Korekta postaw dokonywana w placówkach resocjalizacyjnych, musi być kontynuowana i utrwalana po zwolnieniu z zakładu osadzonych i ich wyjściu w otwarte środowisko społeczne. Nasze doświadczenie wskazuje, że bez wsparcia organizacji pozarządowych, taka pomoc właściwie nie istenieje, a byli osadzeni są skazani sami na siebie. W przypadku osadzonych problemem jest nie tylko ich pobyt w zakładzie karnym (realizowany głównie faktycznie jako „pobyt”, nie jako resocjalizacja), ale głównie powrót na wolność, który nie jest w żaden sposób monitorowany i wspierany systemowo poza obowiązkiem nadzoru kuratorskiego. Bez wsparcia osoby te stają się beneficjentami państwowego systemu opieki. Wiąże się z dwoma podstawowymi problemami:

 • niemożnością znalezienia pracy, nie tylko satysfkacjonującej, ale po prostu jakiejkolwiek dającej realny dochód - problem ten dotyczy głównie kobiet, które nie mogą podjąć pracy sezonowej, ani pracy fizycznej.
 • niemożnością utrzymania siebie i rodziny
 • powrotu do środowiska kryminogennego z którego wyszli.Korekta postaw nieletnich dokonywana w placówkach resocjalizacyjnych, musi być kontynuowana i utrwalana po zwolnieniu wychowanków z zakładu i ich wejściu w otwarte środowisko społeczne.

Powrót skazanego z kontrolowanych i nadzorowanych miejsc pozbawienia wolności do warunków wolnościowych w społeczeństwie, stanowi bardzo poważny problem. Kara pozbawienia wolności rodzi szereg ujemnych skutków, rzutujących na trudności adaptacji skazanych po zwolnieniu z zakładów. Do najważniejszych z nich należa: znalezienie pracy, ukształtowanie poczucia stabilizacji (zarówno w środowisku zawodowym, jak i najbliższym - rodzinnym), nabycie umiejętności podejmowania wartościowych społecznie akceptowanych decyzji życiowych, rozwiazanie problemów zakwaterowania, podjęcia leczenia. Readaptacja społeczna musi stanowić dalszy etap resocjalizacji.

W procesie adaptacji społecznej osób zwolnionych Fundacja wspiera dwie główne grupy pomocy:

 • materialną
 • moralną

Pomoc zwolnionym w rozwiązywaniu trudności życiowych, stanowi najwłaściwszy rodzaj pomocy postpenitencjarnej. Nie znaczy to, by za zwolnionego miało się załatwiać wszystkie sprawy. Zwolniony musi wykazać pewien upór w dążeniu do rozwiązywania wszelkich życiowych trudności i nie należy stwarzać mu szczególnie uprzywilejowanych warunków.

Fundacja stara się też interweniować i występuje w roli mediatora zwłaszcza w trudnych sytuacjach rodzinnych.

Najważniejsze wyzwania jakie przed nami stoją to:

1. Trudna sytuacja na rynku pracy obniża efekty resocjalizacji i potęguje istotną dolegliwość społeczną jaką jest wzrost przestępczości.

Fundacja stara się rozwiązwyać proponujac osadzonym wolontariat do czasu znalezienia pracy, intensyfikuje też poszukwiania wolnych miesjc pracy w placówkach opiekuńczych o podobnym profilu jak nasz. Osadzeni mogą korzystać w naszej organizacji ze wsparcia: prawnika, doradcy zawodowego, psychologa. Mogą uzyskać pomoc w napisaniu cv, listu motywacytjnego, przygotowujmey także do rozmowy kwalifkiacyjnej z pracodawcą. W trudnych przypadkach - nasz pracownik idzie na takie spoktanie.


2.  Obok zatrudnienia poważnym problemem jest zakwaterowanie.

Brak odpowiednich warunków bytowych, odpowiedniej atmosfery rodzinnej wywołuje rozczarowanie względem najwyższego dobra jakim jest wolność. (zjawisko to nierzadko prowadzi do powrotu na drogę przestępstwa). Staramy się odbudowywać zachwiane relacje rodzinne, a szczególnie potrzebujacycm pomagamy w znalezieniu alternatywnego miejsca zamieszkania, o ile powrót do "społeczności" grozi powrotem na drogę przestępczą. Fundacja dąży do zorganizowania na terenie Warszawy mieszkań rotacyjnych z programem aktywizujacym społecznie dla osób opuszczających zakłady karne.


3. Opinia społeczna kształtowana przez środki masowego przekazu i szeroko rozumianą opinię publiczną, postrzega osadzonych bardzo niekorzystnie ze stygmatem przestępcy, co utrudnia np. znalezienie pracy.

Fundacja stara się złamać stereotyp osoby osadzonej - jako osoby wiecznie napiętnowanej, wiecznego przestępcy nie godnego dostąpić prawa do bycia członkiem społeczeństwa. Tym bardziej, że prapryczyną przestępstwa bywają wielokrotnie np. trudne czy wręcz napięte sytuacje rodzinne i społeczne (bieda, brak pracy, przemoc w domu, nadmierne zobowiązania finansowe - kredyty, debety, pożyczki). Podkreślamy wagę resocjalizacji i zmiany postawy życiowej jaka się dokonuje w osadzonych dzięki pracy. Pracy PO COŚ I DLA KOGOŚ  - gdy człowiek na nowo czuje się potrzebny, doceniony i ważny. Najlepiej te nowe relacje buduje praca w naszych placówkach i ocena jakiej doswiadczają osadzone w trakcie wykonywanych w naszych placówkach obowiązków.

 

Fundacja Pomoc Potrzebującym

pomagamy i uczymy pomagać
 

 

 

Warszawska Złota Rączka dla seniorów 75+


 

PROJEKT "SPRAWNI. (AK)tywni. POTRZEBNI"

PROJEKT "Lek potrzebny od zaraz"

 

Lek potrzebny od zaraz”

PROJEKT "WARUNEK POWROTU"

WARUNEK POWROTU

Inicjatywa "WARTO BYĆ ZA" Kompanii Piwowarskiej IV EDYCJA 2009 r.

Projekt "SKAZANI nie STRACENI"

 norway,


Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Projekt Przekroczyć Granice

EFS

Projekt  "PRZEKROCZYĆ GRANICE " - szansą na Twój rozwój

 

Współpracujemy z Bankiem Żywności w ramach programu PEAD


Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuje pliki Cookie